Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Втора клиника по нервни болести

Втора клиника по неврология с Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести  и Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти е специализирана за диагностика и лечение на Съдови заболявания, Епилепсия, Имуновъзпалителни заболявания, Периферно-нервни заболявания, Множествена склероза, Паркинсонова болест, и други дегенеративни заболявания.

Клиниката разполага с 46 легла, 15 от които в ОИЛНБ, 20 в ОЛОМИ

Акредитационна оценка: отлична

 

На територията на клиниката са разположени и кабинет по електроенцефалография (ЕЕГ),  кабинет по Електромиография (ЕМГ), Евокирани потенциали (ЕП), кабинет по невросонология, приемно-консултативен кабинет.Втора Клиника по нервни болести се занимава със следните области в Неврологията:

 1. Обща неврология
 2. Остри разстройства на мозъчното кръвообращение
 3. Ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания
 4. Двигателни разстройства
 5. Множествена склероза
 6. Невродегенеративни заболявания
 7. Невромускулни заболявания
 8. Болест на Паркинсон
 9. Заболявания, свързани с нарушения в съня
 10. Говорни нарушения в резултат на заболявания на ЦНС
 11. Когнитивна и ресторативна неврология

 

Втора клиника по нервни болести.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Етаж 14 – Втора Клиника по Нервни болести с Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти - УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД,
Бул. „Хр. Смирненски” №1 Гр. Варна 9010

Контакти

Началник Клиника:  052/978540
Началник ОИЛНБ: 052 /978540
Началник ОЛОМИ: 052/978236
Секретарка: 052/ 978567
Старша медицинска сестра: 052/ 978546
Втора клиника по нервни болести: 052/ 978236
Отделение за интензивно лечение на нервните болести: 052/ 978536
Приемно-консултативен кабинет: 052/ 978571
Кабинет по невросонология: 052/ 978586

Уникални услуги:

Високоспециализираните дейности, осъществявани  в клиниката :

А- Невросонология  (квалифицирани специалисти: Проф. д-р  Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н    д-р Д. Ганева)

•           Дуплекс скениране на екстракраниални и интракраниални мозъчни съдове

•           Клинична интерпретация на резултатите от дуплекс скенирането съвместно със съдов хирург и рентгенолог, с насоченост към съдовата патология

•           Детекция на емболи

•           Мониторинг на вазоспазъма при субарахноидална патология

•           Мониторинг на пациенти след поставяне на стент или ендартеректомия

 

Б- Електромиография и евокирани потенциали (квалифицирани специалисти: д-р Е. Калевска дм.,  д-р Д. Георгиева дм.,  д-р Цв. Цветков;

д-р Б. Бекир )

•           Електроневрография

•           Електромиография

•           Соматосензорни евокирани потенциали

•           Моторни евокирани потенциали

•           Зрителни евокирани потенциали

•           Слухови евокирани потенциали

•           Анализ на тремор

 

 

В- Електроенцефалография и полисомнография (квалифицирани специалисти:   д-р Д. Димова; д-р Цв. Цветков)

•           Електроенцефалография

•           Полисомнография

 

Диагностична дейност:

Визията на клиниката е инспирирана от няколко основни принципа, които лежат в основата на модерното управление на УМБАЛ “Св.Марина” ЕАД и те са:

•           да сме най-добрите и най-бързите в долавянето, определянето и задоволяването на потребностите от медицинска помощ;

•           да сме водещи в професионалното медицинско обучение и да се гордеем със своите специалисти;

•           да сме двигател на научен прогрес в медицината;

•           при най-високо качество;

•           на най-достъпна цена;

•           в полза на човека и обществото

Мисията ни е развитие на Клиничната Неврология в МБАЛ „Света Марина” до стандартите на Европейския Съюз с цел подобряване качеството на лечението и грижите на неврологично болните, съобразно съвременните научни познания и най-добрата медицинска практика.

Основна цел е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на трудоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на заболяванията на централната и периферната нервна система.

 

В клиниката се  диагностицират и лекуват някой от следните по-големи раздели неврологични заболявания: мозъчносъдови, дегенеративни, възпалителни, демиелинизиращи, екстрапирамидни и други  двигателни нарушения, епилепсия, главоболие и други епизодични и  пароксизмални разстройства, нарушения на съня, увреждания на коренчета, плексуси и периферни нерви, полиневропатии, болести на невромускулните синапси и мускулите, разстройства на автономната нервна система, наследствени и вродени заболявания на нервната система, увреждания на нервната система при заболявания на вътрешните органи, ендокринни заболявания и интоксикации, тумори и травми на нервната система, деменции, както и всички заболявания на нервната  система, налагащи интензивно лечение.

 Основни диагностично-лечебни дейности в областта на неврологията са: изследване на неврологичен статус; изграждане на диференциално-диагностичен план, преценка на необходимостта от използване на лабораторни (кръвни и ликворни), инструментални и високоспециализирани (неврофизиологични, ултразвукови, образни) изследвания и интерпретация на получените резултати; определяне на индивидуално медикаментозно лечение.

Терапевтична дейност:

Във Втора неврологична клиника  се осъществява лечение на остри, обострени и хронични заболявания на периферната и централната нервна система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

Профилираният клиничен контингент на отделението за интензивно лечение към неврологична клиника са пациенти с тежки неврологични заболявания (полирадикулоневрит Гилен-Баре, остри възпалителни заболявания на нервната система, миастенни кризи, изискващи интензивно лечение, в т.ч. прилагане на лечение с плазмафереза съвместно с екип на КАИЛ , остри мозъчни инсулти, коматозни състояния, епилептичен статус, мозъчни тумори и други) с нарушени или застрашени от разстройство витални функции (дишане, съзнание и др.). Обем на диагностичните и терапевтичните процедури в специализираното отделение за интензивно лечение към неврологичните клиники или отделения съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение". 

 Дейности: осигуряване на съдова линия - периферна и централна венозна линия. Мониториране на съзнанието, сърдечната дейност, дишането и централното венозно налягане, ЕЕГ мониториране, мониториране на алкално-киселинно състояние, кръвни показатели и обем на диуреза, мониториране (измерване и изчисляване) на баланс на приети/отделени течности и нутритивен и енергиен баланс. Интервенционално лечение, съвместно с ангиографски кабинет. Извършване на оро-трахеална интубация и грижа за оро-трахеално интубиран и трахеостомиран болен. Провеждане на продължителна изкуствена белодробна вентилация (в неврологичната клиника за неограничен период от време). Катетеризиране и дрениране на кухини, обработване на декубитални рани.

За нозологичните единици, както и за специфичните манипулации в клиниката са разработени алгоритми за поведение.

 

Профилираният клиничен контингент на отделението за   лечение на остри мозъчни инсулти към неврологична клиника са пациенти с исхемични, хеморагични инсулти, тромбоза на синуси.  В клиниката е разработен стандарт за подобряване качеството на помощ при пациенти с остър инсулт, проект за подобряване качеството на сестринските грижи съвместно с Инзелшпитал – Берн. 

 

Представен е и проект към фонд научни изследвания на тема: „Оценка на качеството на живот и функционална независимост при пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с ендоваскуларна тромбектомия в условията на хипотермия”

Качеството на диагностично-лечебния процес в клиниката се постига чрез осигуряване на продължителна, комплексна и координирана неврологична помощ, на съвременна и точна диагноза на отделните нозологични единици, прилагане на конвенционални и съвременни методи на изследване и провеждане на лечение, базирано на най-съвременните достижения и възможности на медицинската наука. 

 

 Качеството на неврологичната помощ в кабинетите за високоспециализирани неврологични дейности се осигурява чрез ефикасна и ефективна диагностично-лечебна дейност и висока професионална квалификация на персонала.

 В клиниката се провежда ефикасна и ефективна диагностична дейност и медикаментозно лечение съгласно утвърдените алгоритми за отделните нозологични единица.

Лечебно-диагностичната дейност се осъществява чрез система за управление на качеството и сертифициране по международно утвърдени стандарти за качество.

 

Диспансерна дейност:

 

Към клиниката са сформирани комисии, във връзка с изискванията на НЗОК при провеждане на лечение на болни в извънболнична помощ както следва:

Комисия за лечение на Епилепсия – председател  Проф. д-р  Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н

                                                               членове:  д-р Д. Димова

                                                                                д-р Д. Георгиева

                                                                                д-р В. Йолова

                                                                                д-р В. Аргирова

Комисия за лечение на Паркинсонова болест – председател  Проф. д-р  Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н

                                                             членове:  д-р Е. Калевска

                                                                                д-р Д. Георгиева

                                                                                д-р В. Касабова

                                                                                д-р Цв. Цветков

Комисия за лечение на Множествена склероза – председател   Проф. д-р  Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н

                                                               членове:  д-р Д. Ганева

                                                                                д-р В. Касабова

                                                                                д-р Д. Димова

                                                                                д-р В. Аргирова

Комисия за лечение на Диабетна полиневропатия – председател  Проф. д-р  Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н

                                                               членове:  д-р Е. Калевска

                                                                                д-р Цв. Цветков

                                                                                д-р Д. Ганева

                                                                                д-р В. Касабова

Оборудването на клиниката включва: електрокардиограф, офталмоскоп, крачен аспиратор, АМБУ,  32-канално ЕЕГ с възможност за видео ЕЕГ и полисомнография, доплеров сонограф и цветен дуплекс-сонограф, окомплектован с мултичестотни сонди за изследване на магистралните артерии и вени на главата и базалните мозъчни артерии, за трансторакална ехокардиография; достъп до клинична лаборатория, рентгенов кабинет, компютърен или магнитнорезонансен томограф, разполага с клинична лаборатория   ІІІ ниво, включително кръвно-газов анализ и хемостазеология и други, а също и с микробиологична лаборатория - на територията на болницата; структура по клинична патология - на територията на болницата. Втора неврологична клиника с ОИЛНБ и ОЛОМИ разполага с еднократни игли за лумбална пункция, сфигмоманометри, термометри, чукчета за рефлекси, теглилка, камертон, спешен шкаф с животоспасяващи медикаменти, хладилници за термонеустойчиви медикаменти.

Оборудването на Втора неврологична клиника с ОИЛНБ и ОЛОМИ включва също и   кислородна и аспирационна инсталация съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение".  Апаратура: електрокардиографски апарати, апарати за измерване на артериално налягане, комбинирани монитори за електрокардиография, кислородна сатурация, артериално налягане и дишане, система за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес (ротаметър, овлажнител) при спонтанно дишане. Един респиратор на две легла, перфузори, инфузомати за постоянна венозна инфузия, дефибрилатор, портативен дихателен апарат, мобилна рентгенова апаратура, подвижен електроенцефалограф, доплеров сонограф, апарат за кръвно-газов анализ, 32- канално ЕЕГ с възможност за мониториране.

Проф. д-р  Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н, началник Втора неврологична к-ка  с ОИЛНБ и ОЛОМИ      

         Д-р Д. Георгиева д.м.

         Д-р В. Йолова ординатор

         Д-р Д. Енева ординатор

         Д-р Т. Дренски ординатор

         Д-р А. Йоргакиева ординатор

 

Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти:

Д-р Д. Ганева - началник отделение ОЛОМИ

Д-р В. Касабова ординатор

Д-р Цв. Димитрова ординатор

 

ОИЛНБ

         Д-р Е. Калевска д.м., началник отделение - ОИЛНБ

         Д-р Цв. Цветков ординатор

         Д-р В. Аргирова ординатор

         Д-р В. Киркова ординатор

         Д-р Н. Попова ординатор

         Д-р Св. Вачкова реаниматор

Втора неврологична клиника с ОИЛНБ и ОЛОМИ се ръководи от началник - хабилитирано лице Проф. д-р  Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н., с придобита специалност "Нервни болести" и стаж по специалността повече от 19 г. в неврологично отделение.

За издаване на протоколи и експертно становище от комисиите към клиниката е необходимо по изисквания на НЗОК пациентите да представят в клиниката следните документи: 1. Множествена склероза- новооткрита

 1. МРТ на глава (ако няма епикриза от клиниката с провевен МРТ на глава)
 2. Евокирани потенциали
 3. Приложение 1( от невролог)
 4. Амбулаторен лист и етапна епикриза (от невролог)
 5. TSH-ПКК,ДКК,UA,Креатинин, АЛАТ, АСАТ
 6. Направление за хоспитализация ( ако се налага хоспитализация – при пристъп)

Множествена склероза -продължаване на терапия

 1. Амбулаторен лист от преглед при невролог
 2. МРТ на глава (ако няма епикриза от клиниката с провевен МРТ на глава)
 3. TSH-ПКК, ДКК, UA, Креатинин, С-реактивен проетин АЛАТ, АСАТ
 4. Направление за хоспитализация ( ако се налага хоспитализация – при пристъп)
 5. Етапна епикриза (от невролог)
 6. Евокирани потенциали - (изследването важи 1 год.)
 7. Протокол и експертно становище ( последно издадени от комисия)
 8. Приложение 1 ( от невролог)

2. Паркинсонова болест

 1. Амбулаторни листи и етапна епикриза (от невролог)
 2. Приложение 1 (от невролог)
 3. ПКК, ДКК, ASAT и ALAT
 4. Копие на рецептурна книжка
 5. Фармакологичен маршрут ( от невролог)
 6. Етапна апикриза (от невролог)
 7. Копие на протоколи и експертно становище (последно издадени от комисия)
 8. Копие на епикриза (ако е налична)
 1. Електромиография ( треморограма).

3. Епилепсия-смяна на терапията

 1. Направление за хоспитализация ( при необходимост от определяне на характера и честотата на пристъпите )
 2. Амбулаторни листи (два стари + последен амб.лист)
 3. Приложение 1 ( от невролог)
 4. Копие от рецептурна книжка ( от невролог)
 5. Фармакологичен маршрут ( от невролог)
 6. Компютър томография или МРТ на глава ( давност 5 год.)
 7. Етапна епикриза ( от невролог)
 8. Изследвания ALAT,ASAT,ПКК и ДКК
 9. Изследвано серумно ниво на- Депакин,Тегретол,Финлепсин, Невротоп, Карбамазенин ( ако пациента приема един от изброените медикаменти).
 10. Протокол и експертно становище ( последно издадени от комисия)

4. Диабетна полиневропатия

 1. Приложение 1 ( от невролог)
 2. Амбулаторен лист (поне 2 от преглед при невролог и ендокринолог).
 3. Кр.захарен профил и гликиран Нв до 1 мес. преди хоспитализацията
 4. Копие на рецептурна книжка
 5. Копие на епикриза- от невролог или ендокринолог (ако има)
 6. Етапна епикриза от невролог
 7. Електромиограгия .
 8. Визуална аналогова скала за болка (ВАС)- от невролог

В специализираните кабинети по електроенцефалография, електромиография, невросонология (ултразвукова диагностика на съдовете), изследване на автономната нервна система, на предизвикани потенциали, работят лекари със специалност "Нервни болести", които са придобили квалификация за извършване на съответната високоспециализирана дейност при условията и по реда на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето. В кабинета работят и медицински сестри, преминали специфично индивидуално обучение по съответното направление. Старшата медицинска сестра на Втора неврологична клиника е с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността „здравен мениджмънт“ и има повече от 10 години стаж в интензивно отделение
Медицинските сестри, които работят в отделенията за интензивно лечение и отделението за лечение на остри инсулти към неврологична клиника, участват ежегодно в програма за продължаващо обучение. Санитарите към клиниката поетапно се включват в обучение по програма „Здравен асистент“. Интензивното лечение на неврологичните заболявания в специализираните отделения се осъществява от екипи за интензивно лечение, които равностойно прилагат или имат готовност да прилагат по индикации в пълен обем и по всяко време интензивно лечение в тесния смисъл.

Началник Клиника:  052/978540

Началник ОИЛНБ: 052 /978540

Началник ОЛОМИ: 052/978236

Секретарка: 052/ 978567

Старша медицинска сестра: 052/ 978546

Втора клиника по нервни болести: 052/ 978236

Отделение за интензивно лечение на нервните болести: 052/ 978536

Приемно-консултативен кабинет: 052/ 978571

Кабинет по невросонология: 052/ 978586