Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по диализа

Подготовка на болни на хемодиализа за провеждане на бъбречна трансплантация. Психологическа подготовка преди започване на хрониодиализно лечение с пациенти и придружители, разяснителни беседи за режим и диета и лечението на хипертония, анемия и костни промени. В структурата са функционално обособени 3 сектора - лечебно-диагностичен с 6 зали с диализни постове.

         1-ва зала с 3 диализни поста за HbsAg – положителни пациенти;

         2-ра зала с 4 диализни поста  за HCV -  положителни пациенти;

         3-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти;

         4-та зала с 11 диализни поста – за серонегативни пациенти;

         5-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти;

         6-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти

 и манипулационна, административен и технически  складов сектор. Пет от залите са с терминал към центъра за образна диагностика за on-line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати и терминал към клиничната лаборатория за on-line получаване на лабораторни резултати.

 

обща клиника диализа.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиника по диализа се намира на 1-ви етаж в сградата на Психиатрични клиники към УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД

Контакти

Началник Клиника: Доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.
e-mail: svetlastaykova@abv.bg, GSM: 0885 841 663, тел./факс:+359 52 332 066;
тел.: +359 52 302 851, вътр. 1358, 1261.
Старша медицинска сестра: Нина Илиева Нейкова
GSM: 0898 612 791, тел.: +359 52 302 851, вътр. 1383;
Лекарски кабинети: +359 52 302 851, вътр. 1358, 1280,1281.
Голяма зала за диализа: +359 52 302 851, вътр. 1231
Технически сътрудник: +359 52 302 851, вътр. 1314.

Уникални услуги, осъществявани в Клиниката по диализа са плазмафереза, хемоперфузия и катетеризация.

Диагностична дейност:

Екстракорпорално лечение. В клиниката се прилагат всички диагностични методи в нефрологията, а в сътрудничество с другите структури на УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД, всички инвазивни, неинвазивни образни изследвания, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания.

Терапевтична дейност:
Съвременно и отговарящо на европейските стандарти хрониодиализно лечение. Водене на диализни процедури, ехографски прегледи, грижи за съдов достъп.

Диспансерна дейност:
Пациенти в преддиализен стадий.

Лекарският екип е включен в множество международни научно-изследователски проекти и в колаборация с международни научни институти по нефрология, като постоянно се сключват нови договори за проучване и се кандидатства за нови международни научни проекти.

33 диализни поста с апарати ''Frezenius'', медицински апарат за изкуствена вентилация тип ''Амбу'', перфузори (с медицински въглен) за хемоперфузия.
Апаратурата има технически възможности за профилиране на ултрафилтрацията и електролитния състав на диализния разтвор, както и антибактериален филтър на диализния път.Профилът на ултрафилтрация се задава и контролира от дежурния лекар.

Екипът на Клиниката се състои от 47 човека. От тях 7 лекари, 5-ма с призната специалност, 2-ма ординатори, които тази година завършват специализацията си по нефрология, 25 специалисти по здравни грижи, 5-ма технолози, санитари – 7, технически сътрудник – 1.

Водещи специалисти:
Доц. Д-р Светла Стайкова, д.м.- специалист по ВБ и Нефрология -Началник клиника

Доц. Кирил Светославов Ненов, д.м. Национален консултант по хемодиализа – 2013 г.

Доц. Александър Стоянов Стоянов, д.м.- специалист по ВБ и Нефрология

Д-р Анета Стефанова Минчева - специалист по ВБ и Нефрология

Д-р Татяна Иванова Колева - специалист по ВБ и Нефрология

Виж профилДоц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.

Необходими клинични изследвания при постъпване на пациенти:
Вирусология, урея, креатинин, калий, натрий.

Други документи при прием на пациенти:
Епикриза от пролежаване

Изследвания за носителство на HBV, HCV, HIV

Обучение на студенти и специализанти:
В клиниката се обучават студенти по медицина V-ти курс и специализанти. Медицинският екип активно участва в обучението на студенти по медицина, медицински сестри и акушерки.
Клиниката е база за обучение на специализанти.

Друга информация:
Лекарският екип е включен в множество международни научно-изследователски проекти и в колаборация с международни научни институти по нефрология, като постоянно се сключват нови договори за проучване и се кандидатства за нови международни научни проекти.

 

Началник Клиника: Доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.
e-mail: svetlastaykova@abv.bg, GSM: 0885 841 663, тел./факс:+359 52 332 066; 
тел.: +359 52 302 851, вътр. 1358, 1261.
Старша медицинска сестра: Нина Илиева Нейкова 
GSM: 0898 612 791, тел.: +359 52 302 851, вътр. 1383; 
Лекарски кабинети: +359 52 302 851, вътр. 1358, 1280,1281.
Голяма зала за диализа: +359 52 302 851, вътр. 1231
Технически сътрудник: +359 52 302 851, вътр. 1314.