Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по диализа

Подготовка на болни на хемодиализа за провеждане на бъбречна трансплантация. Психологическа подготовка преди започване на хрониодиализно лечение с пациенти и придружители, разяснителни беседи за режим и диета и лечението на хипертония, анемия и костни промени. В структурата са функционално обособени 3 сектора - лечебно-диагностичен с 6 зали с диализни постове:

         1-ва зала с 3 диализни поста за HbsAg – положителни пациенти;

         2-ра зала с 4 диализни поста  за HCV -  положителни пациенти;

         3-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти;

         4-та зала с 10 диализни поста – за серонегативни пациенти;

         5-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти;

         6-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти

 и манипулационна, административен и технически  складов сектор. Пет от залите са с терминал към центъра за образна диагностика за on-line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати и терминал към клиничната лаборатория за on-line получаване на лабораторни резултати.

 

обща клиника диализа.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиника по диализа се намира в реновирания 1-ви етаж в сградата на Психиатрични клиники към УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД

Контакти

Началник клиника Доц.д-р Светла Стайкова, д.м.

e-mail: svetlastaykova@abv.bg  

тел./факс:+359 52 332 066;
тел.: +359 52 302 851, вътр. 1281, 1261,1358

Ст. м.с. Нина Илиева Нейкова
+359 52 302 851, вътр. 13 83; GSM:


Лек. Кабинети: +359 52 302 851, вътр. 1358, 1280.

Уникални услуги, осъществявани в Клиниката по диализа са плазмафереза, хемоперфузия и катетеризация.

Терапевтична дейност: В клиника по диализа се провежда съвременно и отговарящо на европейските стандарти хрониодиализно лечение и лечение на пациенти в преддиализен стадий. Водене на диализни процедури, подготовка за провеждане на съдов достъп, проследяване на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност преди започване на диализно лечение.

Диагностична дейност: Екстракорпорално лечение. В клиниката се прилагат всички диагностични методи в нефрологията, а в сътрудничество с другите структури на УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД, всички инвазивни, неинвазивни образни изследвания, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания.

В клиниката се провеждат студии по лечение на бъбречната анемия с рекомбинантни препарати, лечение на уремичен сърбеж, уремична полиневропатия.

32 диализни поста

Доц. д-р Александър Стоянов, д.м. - Вътрешни болести - 1989г.; Нефрология – 1991 г. Дисертация защита - 2003 г.; Доцент – 2013 г.

Доц. д-р Светла Стайкова, д.м. - Вътрешни болести – 1993 г.; Нефрология – 1995 г.; Дисертация защита – 2001 г.; Доцент – 2015 г.

Д-р Анета Минчева - специалист по ВБ и Нефрология;

Д-р Татяна Колева - специалист по ВБ и Нефрология.  
Виж профилДоц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Вирусология, урея, креатинин, калий, натрий.

Други документи при прием на пациенти: Епикриза от пролежаване Изследвания за носителство на HBV, HCV, HIV

Обучение на студенти и специализанти:
В клиниката се обучават студенти по медицина V-ти курс и специализанти. Медицинският екип активно участва в обучението на студенти по медицина, медицински сестри и акушерки.
Клиниката е база за обучение на специализанти.

Друга информация:
Лекарският екип е включен в множество международни научно-изследователски проекти и в колаборация с международни научни институти по нефрология, като постоянно се сключват нови договори за проучване и се кандидатства за нови международни научни проекти.

 

Началник клиника Доц.д-р Светла Стайкова, д.м.

e-mail: svetlastaykova@abv.bg  

тел./факс:+359 52 332 066;
тел.: +359 52 302 851, вътр. 1281, 1261,1358

Ст. м.с. Нина Илиева Нейкова
+359 52 302 851, вътр. 13 83; GSM:


Лек. Кабинети: +359 52 302 851, вътр. 1358, 1280.