Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по образна диагностика

Уникални компютър-томографски изследвания са: виртуалната КТ – колонскопия, КТ периферни ангиоагриографии, КТ коронарографиите КТ мозъчни ангиографии.

Уникални васкуларни интервенции са различни реваскуларизационни техники при остри съдови есхемии, емболизация на тумори.

Други акценти са: остеоденситометрия, спектроскопия, МРТ спектроскопия и перкутанна невролиза.

Клиника по образна диагностика.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Етаж 1, УМБАЛ „Св.Марина

Контакти

Началник клиника: Проф.д-р Боян Балев, е-mail:balevbo@abv.bg, моб.тел 0888 376 669

Ст.рентгенов лаборант: Татяна Костадинова

тел. 052/ 978810

Координатор /Секретар/:    052/978507

Лекарски кабинет: вт. тел 1339

Услуги    В Клиниката по образна диагностика се извършват високотехнологични диагностични, инвазивни и интервенционални процедури от квалифициран персонал. Основните диагностични модалности, прилагани в структурата са:
•    Конвенционална рентгенова диагностика - всички видове рентгенологични изследвания (графии и скопии);
•    Компютърна томография - изследвания на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, мъжки и женски таз, опорно-двигателен апарат, големи и периферни съдове, коронарни съдове; скринингови протоколи за рак на бял дроб и дебело черво.
•    Ултразвукова диагностика (ехография) – диагностика на глава и шия, гърда, абдоминални и периферни кръвоносни съдове, триплексехографско ултразвуково изследване на висцерални органи, трансфонтанелна  ехография, мускулоскелетна система и др.
•    Васкуларни интервенционални процедури – васкуларни интервенции (локална интраартериална фибринолиза, перкутанна транслуминална ангиопластика и стентиране, инраартериална емболизация. Перкутанно контрастно изследване на различни съдови системи, вкл. ангиография;
•    Неваскуларна интервенционална образна диагностика – прилагат се някои високоспециализирани минимално инвазивни методи за диагностика или лечение под контрол на образен метод – рентген, КТ, ултразвук, мамограф. Биопсия на различни органи, перкутанна и интраоперативна термоаблация на лезии с различна локализация, траен плеврален  дренаж, перкутанен дренаж на абсцеси, билиарен дренаж, поставяне на перкутанна нефростома и др.
•    МРТ - широк диапазон изследвания на ЦНС, мускулно-скелетна система, включително артрографии, провеждане на изследвания на малки деца и клаустрофобични пациенти с анестезия. 3Т ядрено-магнитния резонанс разширява функционалните възможности в неврорадиологията, като позволява по-добра оценка на дифузията, перфузията, както и магнитно-резонансната спектроскопия.

 

Апаратура    Клиниката по Образна диагностика е оборудвана с най-висок клас апаратура за образна диагностика:  1 дигитален рентгенов апарат, 1 дигитален скопично-графичен апарат, 2 апарата за ултразвукова диагностика, с възможност за триплексехографско изследване, 2 апарата за компютъртомографска диагностика (Siemens Spirit и Siemens Definition), 2 апарата за магнитноризонансна томография (GE 1.5T и Siemens 3Т), апарат за измерване на костна плътност (DEXA),  ангиограф (Ziehm-Vision RFD) и ангиограф (Siemens ARTIZEE). На разположение са и седем преносими рентгенови апарата, тип кугел.

Екип    

Доц. д-р Радослав Йосифов Георгиев - Завършва Английска Езикова Гимназия  през 1995г. Завършва медицина във МУ София през 2001г. От 2003г. е асистент по образна диагностика в МУ Варна и УМБАЛ " Света Марина" Варна, като от 2011г. е главен асистент. През 2015г. защитава дисертационен труд на тема " Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка на първичните глиални мозъчни тумори". През 2016г е хабилитиран като доцент. Придобити специалности - по образна диагностика през 2007г, и неврорадиология с Европейски сертификат през 2011г и Европейска Диплома по Неврорадиология през 2014г. Има над 92 публикации в български и чуждестранни списания, една монография на тема "Съвременни невроизобразителни магнитно-резонансни техники. Клинично приложение" и над 30 участия в научни форуми в България и чужбина. Има 12 участия в международни курсове по магнитно-резонансна образна диагностика. Основни научни интереси - в областта на магнитно-резонансната образна диагностика и в частност – неврорадиологията.Член на Българска Асоциация по Радиология, Българска Асоциация по Неврорадиология, ESR(European Society of Radiology), ESNR(European Society of NeuroRadiology).

Д-р Чавдар Бъчваров завършва средното си образование в Математическа гимназия гр. Варна. Завършва висшето си образование през 1992г. в Медицински университет - Варна. От 1999г. е специалист по рентгенология. От 1994г. до момента работи като лекар в Клиниката по Образна диагностика, МБАЛ «Св.Марина», гр.Варна,  като от 2000г. работи в  Ангиографски  сектор към Клиниката по Образна диагностика. От 2012г. д-р Чавдар Бъчваров  е асистент  в Катедра по Образна диагностика и лъчелечение. През 2002г. провежда едномесечна специализация по васкуларни иннтервенции в Аарау, Швейцария. През 2010г. в Лимож, Франция д-р Чавдар Бъчваров провежда курс по ендоваскуларна емболизация на артериовенозни малформации с оникс. През 2012г. в Атина, Гърция провежда двуседмично обучение за ендоваскуларна емболизация на мозъчни аневризми. През 2013г. и 2014г. се обучава  в Есен, Германия като преминава курс по ендоваскуларна емболизация на мозъчни аневризми. През 2014г. провежда курс в Льовен, Белгия – Периферни интервенции. През 2015г. в Лимож, Франция преминава обучение – Ендоваскуларно емболизиране на аневризми.  Взима активно участие в български и международни конгреси. Член е на Европейската Асоциация по Радиология (ЕSR), Българската Асоциация по Радиология (БАР), ECIR. Научните му интереси са в областта на интервенционалната рентгенология.
.  
Д-р Красимир Неделчев - Специалист по рентгенология. Един от водещите специалисти по компютърна томография.

Д-р Марианна Новакова завършва ВМИ гр. Варна през 1996г. От 2007г. е специалист по рентгенология. От 2003г. е назначена в Клиниката по Образна диагностика към МБАЛ „Св.Марина“, а от 2008г е към сектор „Ядрено-магнитен резонанс“. Участва в курс „Образна диагностика на гърда“, МУ Варна, 2005г., МУ София, 2009г.; курс „Образна диагностика на глава и шия“, МУ София, 2005г.; индивидуално обучение „Магнитнорезонансна Томография“, 2008г., курс „Мускулноскелетна образна диагностика“, International Skeletal Society, София, 2008г.; курс „Новости в кардиорентгенологията, 2010, София; курс „International Diagnostic Course Davos –Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine“, Anavyssos, Greece, 2010; участие в Научна среща „Новости в Кардиоторакалната Рентгенология“, София, 2011г.; курс „Педиатрична образна диагностика“, София, 2010; участие в ESOR Galen Fondation Course Pediatric Radiology, София, 2011; участие в ECR 2009 – 21-th European Congres of Radiology; участие в ECR 2012 – 24-th European Congres of Radiology; участие в 10-th Balcan Congres of Radiology;  участия в конгреси на БАР; множество участия в Френско-български дни по образна диагностика; участие в ECR 2014 – 26-th European Congres of Radiology; участие в ECR 2017 – 29-th European Congres of Radiology и мн. др. Член е на Европейската Асоциация по Радиология (ЕSR), Българската Асоциация по Радиология (БАР). Владее писмено и говоримо руски и английски език. Интересите й са в областта на образната диагностика, мускулно-скелетна образна диагностика и неврорентгенология.

Д-р Росица Недева  завършва средното си образование в Математическата гимназия  в гр. Варна. Завършва ВМИ- гр. Варна през 1991г. От 2002г. е специалист по образна диагностика. Член е на Европейската Асоциация по Радиология (ЕSR), Българската Асоциация по Радиология (БАР). Провежда множество курсове свързани с абдоминална ехография; участие в Theaching Visits на проф. Козловски, специалист по образ-на диагностика и остеология към Royal Alexandra Hospital for Children, Australia; участие в Annual Team Teaching Visits of Royal College of Radiologists; курс по образна диагностика на заболяванията на млечната жлежа, МА гр. София и др. Участва в X-тия конгрес на БАР, 2000г., Пловдив; участва в ХII конгрес на БАР и IV-ти Балкански Конгрес по Рентгенология, 2006г., Слънчев бряг; участие в симпозиум „Контрастни средста в образната диагностика“, 2004, МУ Варна; Симпозиум на Kuwait Radiology and Nuclear Medicine Society, 2004, Kuwait; Конференция на тема „Ултразвукова диагностика в акушеството и гинекологията, 2004г., Министерство на здравеопазването, Кувейт; участие в симпозиум „Модерни диагностични методи по стандартите на ЕС“, 2006г., София; курс по компютър-томографска ангиография, 2008г., Виена; курс по компютър-томографска колонскопия, 2008г., Виена.  Конференция на Асоциация „Сърце-Бял дроб“, 2005, гр. Варна и др. Владее писмено и говоримо английски език.

Д-р Велислав Иванов  Средното си образование завършва в гр. Шумен през 1993г. Завършва МУ Варна през 2002г. От 2013г. е специалист по образна диагностика. Владее писмено и говоримо английски и немски език.

Д-р Доброслав Дичев е завършил МУ Варна през 2000г. От 2007г. д-р Дичев е специалист по образна диагностика. Работи в УМБАЛ „Св. Марина“ от 2008г.
Д-р Дарина Иванова завършва средното си образование в Първа езикова гимназия, гр. Варна през 2002г. Завършва МУ гр. Варна през 2008г. От 2013г. е специалист по образна диагностика. Работи в УМБАЛ „Св.Марина“ от 2009г. до момента. От 2009 г. е асистент към МК Варна, а от 2012г. до сега е асистент към МУ Варна. Професионалните й умения са в рентгенова, ултразвукова, КТ и МРТ – диагностика. Провела е множество курсове сред които : IDKD-intensive course “Diseases of the Abdomen and Pelvis”2015 , Атина Гърция; GPS сертификат – 2014г., ESOR Galen Fondation Course Abdominal/Urogenital Radiology,  2009г., София; ESOR Galen Fondation Course Paediatric Radiology,  2011г., София; ESOR Galen Fondation Course –Abdominal, Radiology, 2015, Пловдив; Musculoskeletal sonography course, 2011, Варна; Lunar Educational training on DXA in the osteoporosis and metabolic field, extended with the use of DXA in the paediatric field, 2012, Варна. Има участие в над 10 български имеждународни конференции, от които активен участник в шест. Гост-лектор на XI Балкански конгрес по радиология. Член е на Европейската Асоциация по Радиология (ЕSR), Българската Асоциация по Радиология (БАР), Европейското дружество по педиатрична рентгенология (ESPR), БЛС. Владее писмено и говоримо английски език и има основни познания по немски език. Интересите й са предимно  в областта на педиатричната образна диагностика, пренатална образна диагностика, абдоминална образна диагностика и др.

Д-р Валентин Нешкински - завършва трета природо-математическа гимназия – гр. Варна. Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1987г. Придобита специалност по рентгенология през 1991 г. През 2002г. завършва „Здравен мениджмънт“. Интереси в използването на ултразвуковата диагностика и образните изследвания на млечни жлези. Член на Българска Асоциация по Радиология, ESR(European Society of Radiology) и Българската асоциация по ултразвук.

Д-р Нели Ангелова – завършва Първа ЕГ. Завършва медицина във ВМИ гр. Варна през 1985г. През 2008г. започва работа в МБАЛ „Св. Марина“. През 1993г. придобива специалност по рентгенология. Владее английски и руски езици.
•    Д-р Даниела  Калоянова-Сеферова – лекар асистент специализант
•    Д-р Емилиан Калчев – лекар асистент специализант
•    Д-р Светомир Чакъров – лекар специализант
•    Д-р Цветелина Тенева – лекар асистент специализант
•    Д-р Ралица Попова – лекар асистент специализант
•    Д-р Георги Вълчев – лекар асистент специализант
•    Д-р Миряна Кондакова – лекар асистент специализант
•    Д-р Калоян Асеновски – лекар асистент специализант
•    Д-р Георги Тодоров – лекар асистент специалиализант
•    Д-р Гергана Дякова – лекар специализант
•    Д-р Димитрина Маркова – лекар специализант
•    Д-р Светозара Троянова – лекар специализант
•    Д-р Венцислав Божков – лекар специализант
•    Д-р Съмър Ел Шемери – лекар специализант
•    Д-р Цветелина Манчева – лекар
•    Д-р Михаел Нанев – лекар специализант
•    Д-р Мария Нешкинска – лекар  

 

Виж профилПроф. д-р Боян Балев, Началник Клиника по „Образна диагностика“ при МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД - Варна и ръководител „Катедра по Образна диагностика и лъчелечение“ при МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“ Варна - проф. д-р Боян Добрев Балев, д.м.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучават се студенти по Медицина, Дентална медицина, Рентгенови лаборанти, медицински сестри и акушерки, рехабилитатори и специализанти по Образна диагностика

История на клиниката:     
Клиниката по Образна диагностика продължава дейността на отделението по Образна диагностика, което е основано през 1986 г. Първият завеждащ отделението е д-р Георги Чаушев, а като началник клиника  са работили доц. д-р Стефан Ковачев, проф. д-р Георги Узунов. От 2009 г. началник на клиниката е проф. д-р Боян Балев.

Началник клиника: Проф.д-р Боян Балев, е-mail:balevbo@abv.bg, моб.тел 0888 376 669

Ст.рентгенов лаборант: Татяна Костадинова

тел. 052/ 978810

Координатор /Секретар/:    052/978507

Лекарски кабинет: вт. тел 1339