Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по нефрология

Актуални съвременни методи за диагностика на бъбречните заболявания. Съвременни терапевтични схеми за имуносупресивно и цитостатично лечение. Съвременни методи за лечение с хемодиализа, перитонеална диализа и афереза.

•             Стационарна и амбулаторна диагностика на всички видове бъбречни заболявания – гломерулонефрити, пиелонефрити, диабетна нефропатия, хипертензивна нефропатия, съдови заболявания на бъбреците, кистозни бъбречни заболявания, имунни и автоимунни заболявания с бъбречно засягане, бъбречна хипертония;

•             Хемодиализно лечение;

•             Хемодиафилтрация;

•             Ултрадифузия;

•             Лечение с перитонеална диализа и нейните модификации;

•             Аферезно лечение при бъбречни и други заболявания;

•             Имуноадсорбция;

•             Хемоперфузия;

•             Имуносупресивно и цитостатично лечение при гломерулонефрити и васкулити с бъбречно засягане;

•             Синхронизирана имуносупресивна и цитотостатична терапия с екстракорпорална имуномодулация;

•             Лечение на неповлияваща се от медикаментозно лечение артериална хипертония и сърдечна недостатъчност;

•             Лечение на неповлияващ се анемичен синдром;

•             Лечение на костната болест при бъбречни заболявания;

•             Диагностика на хиперпаратиреоидизъм;

•             Доплерово изследване на бъбречния кръвоток;

•             Подготовка за бъбречна трансплантация (БТ) от жив донор;

•             Следоперативно лечение и проследяване на пациенти с БТ;

•             Диспансерно наблюдение на пациенти след БТ;

•             Регистрация на потенциални реципиенти за бъбречна трансплантация в ИАТ;

•             Поставяне на временни и постоянни катетри за хемодиализа;

•             Поставяне на катетри за перитонеална диализа;

•             Провеждане на бъбречни биопсии под ехографски контрол;

•             Психо-социална помощ на пациенти с бъбречна недостатъчност;

•             Обучение на пациенти с хронични бъбречни заболявания и пациенти на перитонеална диализа;

•             Клинични проучвания в областта на нефрологията и на методите за екстракорпорално очистване.

Клиника по нефрология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката е разположена на четвъртия етаж в основната сграда на МБАЛ „Св. Марина“

Контакти

Началник клиника и секретариат - Тел/Телефакс +359-52-978311
Старша медицинска сестра - +359-52-978287
Манипулационна сестри  -  +359-52-978263
Координатор Бъбречна трансплантация - Тел/Телефакс
+359-52-978262
Зала за диализа - +359-52-978328
Дейност перитонеална диализа - +359-52-978662

 

Пункционни бъбречни биопсии с техника Био Пинсе, Core и с Tru Cut – автоматизирана техника; Микроскопско изследване на дисморфни еритроцити; Доплер-ехографско изследване на бъбречни артерии. Доплер-ехографско изследване на периферни кръвоносни съдове. Ехографско изследване на паращитовидни жлези. Синхронизирани терапии при резистентна на лечение артериална хипертония. Синхронизирана терапия при пулморенални синдроми и при бързопрогресиращи гломерулонефрити.

Дейност косервативна нефрология с 16 легла; Дейност интензивна нефрология с 4 легла; Дейност спешна диализа с 6 поста за хемодиализа; Дейност перитонеална диализа с 2 легла; Дейност  афереза с 2 поста с осигурен постоянен визуален контрол по време на терапевтичните процедури; Дейност бъбречна трансплантация със зала за подготовка и наблюдение на болни – бъбречна трансплантация с 2 легла и дипансер; Зала за функционални изследвания и интервенционални методи в нефрологията. Семинарна зала за обучение на медицински персонал и на пациенти с аудиовизуална техника и терминал към центъра за образна диагностика за on line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати. Работна зала терминал към центъра за образна диагностика за on line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати и терминал към клиничната лаборатория за on line получаване на лабораторните резултати.

Всички болнични стаи и помещения в клиниката са климатизирани с осигуряване на постоянен температурен контрол. Всички болнични стаи имат собствен санитарен възел и баня, телевизия и щори на прозорците.

През последните години в клиниката са проведени четири пъти ремонтни работи,  реновиране и адаптиране на помещенията, инфраструктурата, специализираните системи и пространствата към нововъведените дейности.

В клиниката се прилагат всички диагностични методи в нефрологията, а в сътрудничество с другите структури на УМБАЛ „Св. Марина“, всички инвазивни, неинвазивни образни изследвания, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания.

В клиниката се провеждат почти всички съвременни терапевтични методи в нефрологията. Прилагат се всички съвременни имуносупресивни и цитостатични схеми на лечение. Провежда се съвременно лечение на възпаленията в областта на отделителната система. В областта на извънбъбречните методи на очистване на кръвта се провежда хемодиализно лечение, хемодиафилтрация, хемоперфузия. Лечение с перитонеална диализа. Стационарно и амбулаторно лечение на болни след бъбречна трансплантация. Аферезно лечение при автоимунни и метаболитни заболявания.

Диспансерно наблюдение на болни с автоимунни заболявания на бъбреците, със сателитни гломерулопатии, хронични възпалителни заболявания на отделителната система, болни с различни стадии на хронична бъбречна недостатъчност, с диабетна нефропатия. Лекарският екип е включен в множество международни научно-изследователски проекти и в колаборация с международни научни институти по нефрология, като постоянно се сключват нови договори за проучване и се кандидатства за нови международни научни проекти.

Ехограф от висок технологичен клас с пауер доплер и цветно кодиран доплер, Фазово-контрастен микроскоп, Стереомикроскоп за контрол на нативни тъканни цилиндри получени с бъбречна биопсия,  6 апарата за хемодиализа с пълен набор от най-високотехнологични съвременни възможности , апарат за афереза, ЕКГ-апарат с възможности за мониториране, Ехограф за доплерово изследване на бъбречни съдове и за провеждане на контролирана бъбречна биопсия, Апарати за автоматично провеждане на перитонеална диализа, Пистолет за автоматизирана биопсия под ултразвуков контрол, Еднократни игли за бъбречна биопсия-Био Пинсе, Tru Cut и Core.

проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. - специалист по Вътрешни болести и Нефрология;
доц. д-р Росица Йорданова Зорчева, д.м. – специалист по Вътрешни болести и Нефрология;
д-р Илиана Георгиева Теодорова – специалист по Вътрешни  болести и Нефрология, главен административен асистент;
д-р Татяна Иванова Колева – специалист по Вътрешни  болести и Нефрология;
д-р Яна Светославова Димиева-Динева – специалист по Нефрология
д-р Мирослава Бенкова;
д-р Диана Ненова;
д-р Дарина Дамянова;
д-р Александър Петров;
д-р Петър Петров

 

Виж профилПроф. Д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. 

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:
- кръвна картина;
- урея;
- креатинин;
- йонограма;
- общ белтък и албумин;
- урина за количество белтък и урокултура (посявка на урина за микробиологично изследване)
- ЕКГ

 

Обучение на студенти и/или специализанти по:
В клиниката се обучават студенти по медицина V курс, медицински сестри и стажант-лекари (VІ курс). На нейната територия провеждат своя стаж студенти медици от ІІІ и ІV курс, Клиниката е база за специализиране на лекари по Вътрешни болести и Нефрология. Обучават се англоезични студенти V курс. Провеждат се всички курсове по Нефрология за придобиване на специалност по Нефрология в рамките на СДО. Обучават се докторанти по нефрология.

История на клиниката:
Клиниката по нефрология е създадена през 1973 г.

    1974 г. - начало на хрониохемодиализното лечение при болни с терминална бъбречна недостатъчност (ХБН).
    1978-1979 г. - въведено лечение с плазмафереза на имунонефропатии и други заболявания.
    1982-1983 г. - въведен метод за лимфосорбция при остри отравяния с гъби. От същото време се извършва рутинно карбохемоперфузия при различни интоксикации, чернодробна недостатъчност и др.
    1993-1994 г. въведени методите за имуноадсорбция и липидна афереза.
    2000 г. - въведен е методът на перитонеална диализа за лечение на болни с ХБЗ Vст.
    2004 г. – въведена пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол със стереомокроскопско наблюдение на получения биопсичен материал.
    2005 г. – въведен светлинно микроскопски и фазовоконтрастно изследване на уринен седимент.
    2006 г. - въведена хемодиализа с високоефективни мембрани;
    2006 г. - въведена хемодиафилтрация;
    2009 г. – поставено начало на бъбречна трансплантация от живи донори.
    2010 г. - въведени нови системи за атравматична бъбречна биопсия.
    2011 г. – въведени цветно кодирани доплерови методи и критерии за оценка кръвоснабдяването на бъбречен трансплантат.
    2013 г . въведена пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол със стереомокроскопско наблюдение на получения биопсичен материал на жив донор преди експлантация при медицински показания.

Друга информация:
Клиниката работи в тясно сътрудничество с: 1. Клиниката по нефрологич в Университетската Инзелщпитал Берн, Щвейцария;
2. Департамента по клинична медицина в Хаукеландската университетска болница, Берген, Норвегия;
3. Клиниката по нефрология в Университетската болница Аахен, Германия. В клиниката се провеждат студии по лечение на бъбречната анемия с рекомбинантни препарати, лечение на уремичен сърбеж, уремична полиневропатия, лечение на протеинурия при болни с автоимунни и имунни заболявания, при болни с диабетна нефропатия, лечение с антагонисти на ендотелина, съвместен мултинационален научен проект по адекватност на хемодиализното лечение, прилагане на иновативни методи за лечение на бъбречната костната болет, на бъбречната анемия и на диабетната нефропатия

В клиниката се работи по следните клинични пътеки:
    Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит;
    Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и хронични при системни заболявания – новооткрити;
    Лечение на хистологично доказан гломерулонефрит – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания;
    Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

 

Регистри:

Клиниката съхранява 15-годишни бази данни от регистри за наблюдение на пациенти от:

- програма бъбречна биопсия;

- програма гломерулонефрит;

- програма хронично бъбречно заболяване;

- програма лечение на реналан анемия;

- програма диабетан нефропатия

 

Началник клиника и секретариат - Тел/Телефакс +359-52-978311
Старша медицинска сестра - +359-52-978287
Манипулационна сестри  -  +359-52-978263
Координатор Бъбречна трансплантация - Тел/Телефакс
+359-52-978262
Зала за диализа - +359-52-978328
Дейност перитонеална диализа - +359-52-978662