Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по медицинска онкология

Клиниката е създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия в състава на Катедрата Пропедевтика на вътрешните болести. Пръв негов ръководител е д-р Виолина Таскова. С нейната ерудиция и енергия се въвеждат в рутинната клинична практика първите модели за системна лекарствена противотуморна терапия. Първи онкологични асистенти са д-р Миглена Кожухарова и д-р Маргарита Трифонова.

От 2003 г. структурата е преименувана в Клиника по химиотерапия и се оглавява от проф. д-р Христо Цеков, дмн. Той е дългогодишен специалист по пневмология и фтизиатрия и ръководител на Катедра Пропедевтика на вътрешните болести, който пренася своя клиничен опит и превръща структурата в академично онкологично заведение. Заедно с него, като ръководител на Отделение по химиотерапия, разгръща енергична административна и клинична дейност д-р Дафина Маждракова.

От 2008 г. до 2016 г. Клиниката се оглавява от доц. д-р Димитър Калев, дм. и през 2009 г. e преименувана в Клиника по медицинска онкология.

От средата на 2016 г. Началник е доц. д-р Иван Щерев Донев, дм. Защитава докторска степен в Япония през 2011г. Рецензент на водещи международни списания по онкология: Cellular Physiology and Biochemistry, Karger, Clinical and Translational Oncology, Springer и др

От 2010 г. Клиниката е инициатор на годишните национални онкологични конференции МОРЕ (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти).. Центърът извършва експертна, диагностична, консултативна и лечебна дейност на национално ниво.

 

Клиника по медицинска онкология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

От началото на 2015 г. Клиниката е пребазирана в Онкологичния и лъчетерапевтичен център на УМБАЛ Св. Марина – Варна.

Контакти

Официален сайт: www.himioterapia-varna.com
Имейл: contact@himioterapia-varna.com
Началник клиника: 052/978881
Факс:052/978873
Ст. мед.сестра : 052/978888
Техн. Сътр. 052/978876
Манипулационна: 052/978877
Приемно-консултативен кабинет:052/978886
Дневен стационар: 052/978887
Регистратура:052/978880

От 2011 г. Клиниката организира и ръководи функционирането на мултидисциплинарен експертен център за невроендокринни тумори, който е втори по рода си в България. Центърът извършва експертна, диагностична, консултативна и лечебна дейност на национално ниво.

В Клиниката по медицинска онкология се провеждат всички съвременни методи за системна антитуморна терапия, сред които таргетната терапия.

Инфузионни помпи, инжектомати, оригинален софтуер за терапевтични база данни по медицинска онкология, ЕКГ-апарат.

В настоящия момент в Клиниката работят следните специалисти по медицинска онкология и асистенти по пропедевтика на вътрешните болести: д-р Миглена Кожухарова, д-р Маргарита Трифонова-Георгиева, д-р Елеонора Димитрова-Господинова, д-р Наталия Стефанова, д-р Николай Цонев, д-р Дафина Маждракова, д-р Янчо Янчев и д-р Асен Янчев.Виж профилДоц. д-р Иван Щерев Донев, дм - Началник на Клиника по медицинска онкология

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Направление за хоспитализация от семеен лекар (по Клинична пътека № 298 и № 297), копие на лична карта, лична амбулаторна карта, актуални лабораторни изследвания (от семеен лекар, с давност до 7 дни) – кръвна картина, серумна урея, серумен креатинин, ASAT и ALAT.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Екипът на клиниката е включен в обучението на студенти по медицина (в рамките на Катедра па пропедевтика на вътрешните болести), медицински сестри, медицински лаборанти и социални работници. Клиниката е база за специализация на лекари по медицинска онкология. Провеждат се курсове по медицинска онкология – СДО. На територията на клиниката работят лекари, зачислени на редовна докторантура. Преподаване се извършва на български и английски език.

История на клиниката:     
Създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия с ръководител д-р Виолина Таскова. От 2003 г. е преименувана в Клиника по химиотерапия и се оглавява от проф. д-р Христо Цеков, д.м.н. През 2009 г. e преустроена в Клиника по медицинска онкология. От 2010 г. Клиниката е инициатор на годишните национални онкологични конференции МОРЕ (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти) (www.more-conference.com).

Друга информация:     
Клиниката провежда лечение по клинична пътека № 298 (системна химиотерапия) и № 297 (палиативни грижи). Извършват се дейности по клинични процедури № 5 (системно домашно лечение с перорална противотуморна терапия), № 6 (диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания) и № 7 (проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение).
В клиниката се извършват психологични изследвания за дистрес, осъществява се психосоциално обучение на онкологично болни и техни семейства, провежда се арттерапия.

Официален сайт: www.himioterapia-varna.com
Имейл: contact@himioterapia-varna.com
Началник клиника: 052/978881
Факс:052/978873
Ст. мед.сестра : 052/978888
Техн. Сътр. 052/978876
Манипулационна: 052/978877
Приемно-консултативен кабинет:052/978886
Дневен стационар: 052/978887
Регистратура:052/978880