Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по детска клинична хематология и онкология

Клиниката по детска клинична хематология и онкология е една от трите специализирани клиники в България за диагноза, лечение и проследяване на деца с хематологични и онкологични заболявания. Средно годишно се осъществяват над 1000 хоспитализации на деца с левкемии, малигнени лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, тромбоцитопении, коагулопатии и др. През 2013 г. към клиниката е разкрит Експертен център за коагулопатии и редки анемии, а през 2016 г. – Център за трансплантация на хематопоетични сволови клетки. Ползвайки високотехнологичната медицинска апаратура на болницата, в клиниката се провеждат всички специализирани лабораторни изследвания и панели от образни и радиологични методи за диагноза на детските хематологични и онкологични болести. Лечението се провежда по съвременни терапевтични протоколи и постигнатите резултати са съпоставими с тези от водещите детски онкохематологични центрове в Европа.

Пациентите за нас

„Благодарим Ви за високия  професионализъм, компетентност и адекватното лечение на Петя Байчева.…….
Благодарим на целия ви сплотен колектив от мед. сестри, психолог и санитари.
Благодарим за специалното внимание на д-р Рачева, д-р Христозова и д-р Семова.…
Благодарим Ви за всеотдайния труд, за многото топли усмивки, с които действате позитивно на деца и родители!”
Сем. Радослав и Ася Байчеви     „Скъпи приятели,
Позволявам си да се обърна към вас така, заради подкрепата от вашите големи сърца към моя син Момчил.
В този труден период – борбата с упоритата болест, ние получихме частица от вашата вяра, обич и професионализъм.
Ви сте с нас от първия тежък момент. Аз, моят син Момчил, семейството ни и всички съпричастни познати и непознати, знаем, че разчитаме единствено и само на вас. Вашите грижи и доброта са безценни за всяко едно дете, чиито очи срещате всеки ден.
Благодарим ви от цялата си душа и сърце!”
Албена и Момчил Христови

Детска клиника по клинична хематология и онкология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

лявото крило на VІ-ия етаж

Контакти

Началник клиника: тел.: 052 978 387, факс: 052 300 934,
e-mail: valeria@kalevi.eu; старша мед. сестра: тел.: 052 978 357,
e-mail: dora.ilcheva@abv.bg; манипулационна: тел.: 052 978 285;
Център за комплексно лечение на таласемия и хемофилия: тел.: 052 978 352, GSM 0887 479 040;
Клиника: e-mail: kidshem@mail.bg, www.kidshem-varna.eu
Блог на програмата АРТОН: www.arton12.blogspot.com

Диагностична дейност: В клиниката се провеждат аспирационни пункционни биопсии на костен мозък, лимфни възли и други периферни лезии, трепанобиопсии на костен мозък, диагностични и терапевтични лумбални пункции, цитоморфологично, цитохимично, имунофенотипно, генетично и молекулярно-генетично изследване на кръв, костен мозък, лимфни възли, ликвор и други телесни течности.

Освен споменатите по-горе уникални услуги в клиниката се извършват и всички останали общопедиатрични диагностични процедури, необходими за осъществяване на диагностично-лечебния процес – абдоминална ехография, плеврални и абдоминални пункции, стомашно и дуоденално сондиране и др.

Терапевтична дейност:           Лечението на децата в клиниката се осъществява съобразно изискванията на съвременните европейски протоколи и стандарти за лечение на детските кръвни и злокачествени заболявания, вкл. трансплантация на хематопоетични стволови клетки. Въведени са алгоритми за профилактично и терапевтично приложение на растежни фактори и антиеметици, контрол върху онкологичната болка, антимикробна химиотерапия при фебрилна неутропения, заместително лечение с кръв и кръвни продукти, приложение на железни хелатори, коагулационни фактори и имунотолерансна терапия, мултидисциплинарно лечение и проследяване на пациенти с вродени хематологични заболявания, автоложна трансплантация на периферни стволови  клетки и др.

Диспансерна дейност: Всички деца от Североизточна България с хематологични и онкологични заболявания се диспансеризират към клиниката и Центъра за коагулопатии и редки анемии и се провеждат планови консултации и контролни изследвания.

Приоритетно направление в клиниката и специализираните центрове към нея е непрекъснатото подобряване на качеството на живот на децата чрез осигуряване на емоционална и психологична подкрепа чрез прилагането на арттерапевтична програма АРТОН и други професионални програми от психолога на клиниката.

Международно признание: Медицинският екип на клиниката участва в редица международни проекти и програми и е част от обозначените от Европейския съюз хематологични и онкологични мрежи, предоставящи съвременна и висококвалифицирана помощ в областта на детската онкология и редките кръвни болести – BFM, EuroPHD, EuroBloodNet, EUHANET, ENERCA и др.

Клиниката разполага с микроскопи за рутинна диагностична, научна и учебна дейност, ехограф, електрокардиограф, портативни пациентски монитори, ултразвуков инхалатор, ларингоскоп, офталмоскоп, цитоспин-центрофуга. При осъществяване на диагностично-лечебния процес се ползват общоболничните специализирани лаборатории и диагностични центрове.

д-р Милена Белчева – главен асистент със специалности: детски болести,онкология, детска онкология, детска клинична хематология и онкология, квалификация по палиативни грижи, ултразвукова диагностика и трансплантация на стволови клетки

д-р Христина Христозова – главен асистент със специалности: детски болести, онкология, детска клинична хематология и онкология, квалификация по палиативни грижи, ултразвукова диагностика и трансплантация на стволови клетки

д-р Ивелина Калинова – ординатор  със специалности: детски болести, детска клинична хематология и онкология, квалификация по палиативни грижи, квалификация по ултразвукова диагностика

д-р Елина Петева – педиатър, специализант по детска клинична хематология и онкология, квалификация по ултразвукова диагностика и трансплантация на стволови клетки

д-р Бонка Маринска – педиатър, специализант по детска клинична хематология и онкология, квалификация по ултразвукова диагностика и трансплантация на стволови клетки

д-р Кристина Петрова – специализант по детска клинична хематология и онкология, квалификация по ултразвукова диагностика

д-р Сузан Нухова – специализант по детска клинична хематология и онкология, квалификация по ултразвукова диагностика

От 2004 г. клиниката е база за обучение по детска клинична хематология и онкология.
Виж профилДоц. д-р Валерия Калева, дм

Клинични пътеки:
40        Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и  
            тежък пристъп
41        Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични
            заболявания на дихателната система
48        Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49        Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
68        Диагностика и лечение на заболявания на горния
            гастроинтестинален тракт
75        Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни
            заболявания (цироза)
76        Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания
85        Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и
            хронични, първични и вторични при системни заболявания –
            новооткрити
84        Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен
            пиелонефрит
87        Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност
88        Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност
110      Лечение на доказани първични имунодефицити
111      Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали  
            състояния в детската възраст
224      Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под
            18 години
241.1   Диагностични процедури за стадиране и оценка на  
            терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени    
            солидни тумори с КТ
241.2   Диагностични процедури за стадиране и оценка на
            терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени
            солидни тумори с ЯМР
244      Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии
245      Диагностика и консервативно лечение на онкологични и
            онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст
253      Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания

Амбулаторни процедури:
05   Определяне на план за лечение на болни със злокачествени
       заболявания
06   Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни
       тумори и хематологични заболявания
07   Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени
       заболявания и при вродени хематологични заболявания
08   Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на
       домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия
       и перорална химиотерапия
27   Специфични изследвания при хематологични заболявания
33   Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична
       схема
38   Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния
       отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
       продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО
41   Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза

 

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
От 2004 г. СДККХО е база за обучение по детска клинична хематология и онкология. Лекарският състав участва активно в обучението по педиатрия и детска онкохематология на студенти, стажант-лекари и специализиращи лекари.
В клиниката се провежда обучение на студенти и специализанти по детски болести и  детска клинична хематология онкология. Има двама докторанта, чиито научни разработки са в областта на детската хематология – таласемия и хемофилия.
История на клиниката:     Клиниката води началото си от първия профилиран прием на деца с онкохематологични заболявания в стая № 26 на Клиниката по детски болести в ПОКБ – Варна. Под ръководството на проф. Димитров се развива педиатрично хематологично направление, профилира се научна клинична лаборатория и се изграждат първите специалисти в тази област – доц. Емил Дянков и доц. Кертикова - Маринчева. След прехвърлянето на педиатричните клинични структури  в Терапевтичния блок се обособява Клиника по хематология и ендокринология с ръководител доц. Кертикова - Маринчева. След няколкократни преструктурирания от 1992 г. тя е обособена като самостоятелна Клиника по детска онкохематология, преименувана по-късно на Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология (СДККХО). През 2010 г. е завършен основен ремонт, осъществен изцяло с дарителски средства. Създадените след ремонта условия отговарят напълно на съвременните изисквания за провеждане на конвенционална и високодозова антитуморна химиотерапия и лечение на критични състояния в детската онкохематология. Постигнатите терапевтични резултати са съпоставими с тези от водещите детски онкохематологични центрове в Европа.

Друга информация:
Програми и проекти, по които се работи в клиниката; информация за медиите; предстоящи събития и други.     Медицинските сестри са високо квалифицирани и част от тях са специализирали в Клиники по детска хематология и онкология във Виена,  Австрия и Берн, Швейцария. Усвоили са съвременните европейски стандарти за лечение и обгрижване на онкологично болни деца и ги прилагат с висок професионализъм в ежедневната си практика. Всички са с висше или полувисше медицинско образование.
Професионалните успехи и нетрадиционните инициативи за подобряване качеството на живот на децата с хематологични и онкологични заболявания са достояние на печатните и електронни медии и с това допълнително се популяризира дейността на клиниката сред варненската общественост. Проекти:

    Международен проект „Обучение на санитари” в сътрудничество между МУ – Варна, МБАЛ „Св. Марина” – Варна и Център за професионално обучение в Малетроа, Франция. Проекта продължи 5 години от 2007 до 2011 г. и приключи с разкриването на Център за професионално обучение към МУ – Варна с въвеждане и изучаване на две нови специалности в България – „болногледач” и „здравен асистент”.
    Национален проект на Българска асоциация за промоция на образование и наука”Национален регистър на пациентите с таласемия в България”  с продължителност от 2009 до 2012 г.
    Съвместна програма (twinning program) между Центъра за таласемия и хемофилия и Центъра по хемофилия в Бон, Германия, под егидата на Световната федерация по хемофилия. Програмата е част от сключено през юни 2013 г. Рамково споразумение за съвместна работа между Медицински университет – Варна и Институт по експериментална хематология и трансфузионна медицина в Бон, Германия.

Клинични пътеки:
26   Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
34   Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
36   Хронични чернодробни заболявания
61   Остър и обострен хроничен пиелонефрит
63   Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при  системни заболявания - новооткрити, при лица под 18 години
67   Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
69   Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
74   Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
93   Бронхиална астма: средно-тежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
95  Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
97  Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
102   Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103   Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
225   Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
232   Паразитози
251   Левкемии
252   Лимфоми
253   Хеморагични диатези. Анемии
254   Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
273   Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
292   Токсоалергични реакции при лица под 18 години
297   Палиативни грижи при онкологично болни
298  Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен престой 3 дни 

Началник клиника: тел.: 052 978 387, факс: 052 300 934,
e-mail: valeria@kalevi.eu; старша мед. сестра: тел.: 052 978 357,
e-mail: dora.ilcheva@abv.bg; манипулационна: тел.: 052 978 285;
Център за комплексно лечение на таласемия и хемофилия: тел.: 052 978 352, GSM 0887 479 040;
Клиника: e-mail: kidshem@mail.bg, www.kidshem-varna.eu
Блог на програмата АРТОН: www.arton12.blogspot.com