Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по Урология

Своевременно и прецизно диагностициране на нозологичната категория; прилагане на съвременни терапевтични програми; подобряване качеството на живот; минимализиране на оперативната травма; въвеждане и усъвършенстване на мини-инвазивни методи и манипулации; даване на приоритет на ендоурологичните и мини-инвазивните оперативни методи пред конвенционалните отворени операции.

Клиника по Урология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката е разположена на 12-ия етаж, в западното крило  /във високата сграда на болницата /.

Контакти

Началник клиника - доц. д-р Деян Анакиевски, д.м. - 052/978 621
Завеждащ отделение - д-р Вежен Иванов – 052/978 503
Старша медицинска сестра - 052/978 636
Лекарски кабинет – 052/978 503
Манипулационна - 052/978 641
Консултативен кабинет - 052/978 651
Технически сътрудник - 052/978 636
Тел/факс: 052/302 884

Уникални услуги:     
Отворени операции с гяма и много голяма степен на сложност: бъбречна трансплантация; радиоизотопна детекция на сентинелни лимфни възли при рак на простатната жлеза и тумори на пикочния мехур; нерв-съхраняваща радикална простатектомия /отворена ретропубична, отворена перинеална и лапароскопска/, включително и при локално авансирали тумори на простатната жлеза; разширена тазова и ретроперитонеална лимфна дисекция при онкоурологични заболявания; тотална цистектомия при мъже и жени с реконструктивно възстановяване на ортотопичен илеачен пикочен резервоар; реконструктивни операции за заместване на увредени уретери с изолиран тънкочревен сегмент по собствена, оригинална оперативна техника и много други; пълна гама лапароскопски операции, включващи: лапароскопска цистектомия; лапароскопска простатектомия и аденомектомия; лапароскопска нефректомия; лапароскопска орхидопексия; артерио- и лимф-съхраняваща лапароскопска варикоцелектомия и много други; пълна гама от ендоурологични процедури при заболявания на долните и горните пикочни пътища; ултразвукова, пневматична и механична литотрипсия на конкременти; ултразвукова аблация на простатата чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU); андрологични операции, в т.ч. и имплантиране на тестикуларни и пенис протези; мини-инвазивна урология и др.
 

Диагностична дейност:     
В клиниката се извършват всички диагностични тестове, инвазивни и неинвазивни образни изследвания - абдоминална и трансректална ехография, антеградна и ретроградна пиелография, лимфосцинтиграфия, уретроцистоскопия, уретерореноскопия и нефроскопия, лапароскопия, тънкоиглена и пункционна биопсия от простатната жлеза, щипкова биопсия от пикочен мехур и пр. Всички ендоурологични процедури се извършват на екран под рентгенов контрол, възможен е пълен запис и архивиране на данните.

Терапевтична дейност:     
Въведени са високотехнологични терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на съвременни Европейски протоколи. В клиниката има огромен опит с оперативното лечение на рака на простатната жлеза, туморите на пикочния мехур, туморите на бъбрека. Развива се детската урология, андрологията и урогинекологията. Изключително значение се придава на ендоурологичните методи на лечение, в това число на лапароскопските операции. Ежедневно от лекарите в клиниката се осъществяват специализирани консулти на лежащо болни във всички останали клиники на територията на болницата. Началникът на клиниката консултира онкоболни, насочени от други звена. Всички пациенти преминават през Онкологичен комитет и с протокол се определя стратегията на тяхното лечение.

Диспансерна дейност:     
Води се от Онкологичен диспансер. Клиниката има разработен собствен софтуер за проследяване и контрол на онкологично болни с рак на простатната жлеза.

Клиниката ползва всички възможности на образната диагностика и операционния блок, с които разполага болницата. Клиниката разполага със собствен ехограф, позициониран в консултативния кабинет.
- Операционен инструментариум, позволяващ извършването на пълен обем от отворени и ендоскопски /в т.ч. и лапароскопски/ урологични интервенции;

 • Анестезиологичен апарат;
 • Операционни маси (2 бр);
 • Тролей с ендоурологична апаратура, както следва:
  • Компютър с възможности за съхранение на медицинската информация
  • Генератор
  • Светлинен източник
  • Аспиратор
  • Механичен литотриптор
  • Пневматичен литотриптор
  • Ултразвуков литотриптор
  • Камера
  • Монитор
 • Ендоурологичен инструментариум (цистоскопи /в т.ч. и пълен детски набор/, резектоскопи, ригиден уретероскоп, ригиден нефроскоп, оптики, акцесоари);
 • Ендоскопски инструментариум на фирма STORZ за лапароскопски урологични операции;
 • Ултразвуков нож и апаратура за биполарна коагулация;
 • Ехограф с 2 трансдюсера, ползван едновременно за амбулаторно-поликлинична дейност и за инвазивна ехография /перкутанни нефростоми, тру-кут биопсии, пункции на бъбречни кисти и абсцеси и др./;
 • Рентгенова урологична маса с С-рамо. Съвсем скоро клиниката ще се обогати с нова апаратура, включваща: - “Green Light” лазерна апаратура за вапоризация на простатата;

- Holmium лазер за литотрипсия на пикочни конкременти;
- Ендоскопска апаратура за биполарна резекция;
- Флексибилен уретерореноскоп;
- Нова камера и компютърна система за архивиране на образите и др.

Специалисти: доц. д-р Д. Анакиевски, д-р В. Иванов, д-р Райков /ординатор/, д-р A.Сандулов /ординатор/, д-р M. Мазен /ординатор/ , д-р Р. Маринов /ординатор/ имат специалност по урология и д-р П.Косев.
Специализанти: д-р Инна Гочева
Квалификацията на лекарите се осъществява с участие в курсове, конгреси и презентации. Те са търсени консултанти в рамките на болницата и извън нея. Лекарският екип работи според общоприетите стандарти на Европейската Асоциация по Урология за диагностика и лечение на специфичните нозологични категории. Колаборацията с останалите университетски болници в страната дава възможност за своевременно внедряване на всички диагностични и терапевтични протоколи, съобразно световните стандарти и изискванията на добрата клинична практика.
Екипът от специалисти в клиниката участва в клинични проучвания и изпитвания на нови лекарствени препарати, както по национални, така и по международни научни проекти и програми. Всяка година лекарите от клиниката вземат активно участие в национални и международни научни форуми. Показател за качеството на извършваната научно-изследователска дейност в клиниката, са спечелените награди на престижни международни научни форуми: Втора награда на 14-я Българо-баварски симпозиум по урология в гр. Аугсбург, Германия; Втора награда на Международната студентска научна конференция в гр. Одеса; Първа награда в сесията по Нефрология и Урология и Трета награда на 19-та Европейска конференция за студенти и млади научни работници в гр. Шарите, Германия; Трета награда на 4-я Балкански конгрес в гр. Тирана, Албания; Втора награда на 5-я Балкански конгрес в гр. Белград, Сърбия; Първа награда на 5-я Балкански конгрес по уроонкология в гр. Скопие, Македония и др.
Виж профилдоц. д-р Деян Анакиевски, д.м.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Кръв – ПКК, урея, креатинин, чернодробни проби, PSA /по назначение/;
Урина – албумин и седимент; урокултура.
ЕКГ и консулт с кардиолог /ОПЛ/;
Образни изследвания – Ехография, Рьография на ПОС /БУМ/, КАТ на корем и малък таз. Заб.: Изследванията на кръв и урина трябва да са с давност до 7 дни, а образните изследвания – до 30 дни!

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация по съответната клинична пътека;
Копие на лична карта, ТЕЛК и епикризи от предходни пролежавания.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
В клиниката се извършва обучение по урология на български и англоезични студенти по медицина от V курс. През клиниката преминават и стажант-лекари, като част от стажа по урология. Студенти от III курс и медицински сестри също ползват клиничния материал за обучение. Провеждат се семинари и обучение по урология на общо практикуващи лекари, специализанти по акушерство и гинекология и др.

История на клиниката:     
Началото на клиниката е положено на 1 юли 2004г., когато към Втора клиника по коремна хирургия се създава Сектор по урология, който много скоро след това се преобразува в Отделение по урология. В него първоначално работят по трудови договори само двама лекари и две медицински сестри. За нуждите на урологичния сектор е закупен специален операционен инструментариум, а графикът на оперативно отделение е променен така, че да обслужва вече и новото лечебно звено. Първите отворени урологични операции започват да се извършват непосредствено след откриване на новата структура - от 2 юли 2004г. Скоро след това, със закупуването на модерна ендоскопска апаратура в МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна започват да се извършват в пълен обем и трансуретрални урологични операции. Болницата сключва договор с НЗОК по всички урологични клинични пътеки. Операциите покриват целия спектър от урологични заболявания – от вродените аномалии до злокачествените новообразувания. Приоритет за звеното се явяват операции като нервсъхраняващите радикална простатектомия и тотална цистопростат/хистер/ектомия, тазовите екзентерации при локално авансирали тумори в малкия таз, разширената ретроперитонеална лимфна дисекция, орган-съхраняващите операции при тумори на бъбрека, мини-инвазивните и лапароскопските операции и др. В отделението се извършват всички видове реконструктивни операции за деривация на урината. Освен от общата урология и онкоурологията, в сектора се прилагат и операции от областта на детската урология, андрологията, ендоурологията, урогинекологията и др.
В отговор на нарастващите нужди и засиления интерес от страна на пациентите от всички региони на страната, административното ръководство на МБАЛ „Св. Марина” извършва основен ремонт на помещенията на XII етаж на болничната сграда с оглед пребазирането на Ендокринологична клиника изцяло в източното крило на блока. Това дава възможност освободените помещения от западното крило да бъдат заети от новата Трета хирургична клиника, която разполага с две отделения – по урология и съдова хирургия. За началник на новата структура е назначен Доц. Александър Хинев. Клиниката е официално открита от Министъра на здравеопазването през м.март 2007г.
От м. януари 2010 г. Клиниката по урология се оформя вече като напълно самостоятелна структура на МБАЛ „Св. Марина”, макар че все още продължава да дели един полуетаж с Клиниката по съдова хирургия, с която тясно си сътрудничи.
Към настоящия момент клиниката разполага с 16 болнични легла и 2 операционни зали /една голяма операционна зала и едно помещение за отворени и ендоскопски операции под местна анестезия/. Понастоящем в нея работят 10 лекари: Проф. Ал. Хинев /Нач-к клиника/, д-р В. Иванов /Зав. отделение/, д-р Д. Анакиевски /асистент/, д-р Р. Райков, д-р Ал.Сандулов, д-р Р. Маринов, д-р М.Мазен , д-р П. Косев и д-р Инна Гочева. Седем от тях са със специалност по урология, а останалите двама са специализанти.

Друга информация:     
Специалисти от клиниката имат сключен договор с НЗОК и работят допълнително в следобедните часове в ДКЦ „Св. Марина“. В консултативния кабинет на клиниката се извършват само платени прегледи на свободен прием от различните специалисти по предварително зададен график. Клиниката работи със здравноосигурени пациенти по всички урологични клинични пътеки  - от  № 70 – до  № 89. Предлага се също и свободен избор на лекуващ лекар и операционен екип.

Началник клиника - доц. д-р Деян Анакиевски, д.м. - 052/978 621
Завеждащ отделение - д-р Вежен Иванов – 052/978 503
Старша медицинска сестра - 052/978 636
Лекарски кабинет – 052/978 503
Манипулационна - 052/978 641
Консултативен кабинет - 052/978 651
Технически сътрудник - 052/978 636
Тел/факс: 052/302 884