Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Дейност здравни грижи

Осигурява полудневно лечение на лица с психични заболявания, без психомоторна възбуда или висок суициден риск от 18 г.- 65 г. възраст

Специализация:     
Лечение на лека и умерена депресия, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства- паническо разстройство, натрапливости, фобии, генерализирана трвожност, реакции на стрес, психосоматични разстройства, шизофрения и зависимости

Пациентите за нас

Благодарствено писмо- Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр. Варна за участие в първомартенска благотворителна кауза, 02.2015 г.
Сертификат 1-Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр. Варна, за участие в първомартенски благотворителен базар от 01.03.2012 г.
Сертификат 6 Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр. Варна от 20.12.2011 г., за участие в коледна благотворителна кампания за изделия , изработени от социално-уязвими групи
Почетен знак „Снежинка“ за участие в коледен конкурс -2011 г.

Разположение

Дневният стационар се намира в сградата на ДКЦ  „Света Марина“ ЕООД- Варна, в Зона за обществено – обслужващи дейности със седалище гр. Варна,ул. Христо Смирненски“ 1

Контакти

Д-р Т. Радева- 052/978-791, Д-р С. Димитрова- 052/978-402 Манипулационна:052/978-402
E-mail:dn_stacionar_vn@abv.bg

старша медицинска сестра - 052 / 978 402

Уникални услуги:     
Метакогнитивна терапия, социални и здравни беседи, музикотерапия, мускулна релаксация, занимания с компютър

Диагностична дейност:     
Рутинен цялостен статус, параклиничен минимум, необходими инструментални изследвания и консултации с други специалисти, психиатрично - диагностично интервю, оценки на проследяване и протичане, оценка на риска, психологична диагностика

Терапевтична дейност:     
Медикаментозно лечение със съвременни средства, психотерапия, метакогнитивна терапия, трудотерапия, музикотерапия, арт-терапия, лечебна гимнастика с рехабилитатор

Специалистите са включени в международни изследователски проекти в областта на диагностиката и лечението на психичните разстройстваВиж профилД-р Татяна Радева

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Клинико - лабораторни изследвания

Други документи при прием на пациенти:     
Лична карта, Направление за хоспитализация, ЛАК

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Медицина, Дентална медицина, Факулет по обществено здраве и Маедицински колеж Варна. Провежда се следдипломна квалификация на лекарите и психолозите по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др.

История на отделението:     
Дневният стационар е разкрит през 1988 г. като звено за полустационарна психиатрична помощ в системата на психиатричните клиники към МБАЛ “Св.Марина“ ЕАД гр. Варна.
 

Друга информация:
Дневният стационар не работи по клинични пътеки. В Дневния стационар се извършват изследователска и учебна дейности и съвместни проекти със сдружения с нестопанска цел.

Д-р Т. Радева- 052/978-791, Д-р С. Димитрова- 052/978-402 Манипулационна:052/978-402
E-mail:dn_stacionar_vn@abv.bg

старша медицинска сестра - 052 / 978 402