Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Четвърта клиника по детско - юношеска психиатрия

Специализация:     
Генерализирани разстройства на развитието. Хиперкинетично разстройство на поведението. Смесено разстройство на училищните умения. Смесено разстройство на поведението и емоциите. Синдром на Аспергер. Нощна енуреза и енкопреза. Депресивни разстройства.  Шизофрения и др. налудни разстройства. БАР. Тревожни разстройства. Невротични разстройства.. Разстройства на храненето. Органични психични разстройства.  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ. Клинични проучвания на медикаменти.   Експертна съдебно - психиатрична дейност.

Четвърта клиника по детско - юношеска психиатрия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Отделението е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило на партера Дневен стационар и в лявото крило на първия етаж.
Дневен стационар:

 • Лекарски кабинет.
 • Зали за групова психотерапи.
 • Зала за трудотерапия.
 • Учебни стои.
 • Физкултурен салон.
 • Санитарни помещения.

          Отделението се състой от:

 • Лекарски кабинет на първи етаж в коридора на Трета психиатрична клиника.
 •  Кабинет “Старши медицински специалист”  на първи етаж в коридора на Трета психиатрична клиника..
 • Кабинет “Медицински специалисти” и стая за възстановяване.
 • Манипулационна.
 • Болнични стаи – 6.
 • Стая за разпределение на храната на пациентите.
 • Столова.
 • Санитарни помещения.

Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.

Контакти

Доц. д-р Петър Петров, дм – сл.тел. 052/978472, 0888/940142; pmdown@abv.bg
д-р Галина Радкова - сл. тел. 052/978492
ст.м.с.Светла Димитрова – сл.тел. 052/978435, 0889510105,swetlla_1961@abv.bg
манипулационна - тел. 052/978491

Диагностична дейност:     
В отделението се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI,   клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ”Св.Марина”              

Терапевтична дейност:     
Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр.                                            

Диспансерна дейност:     
Диспансеризация.
               1. Диспансеризират се пациенти с диагнози
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ до 18 години

Код МКБ 10Заболявания
F 20.0Параноидна шизофрения
F 20.1Хебефренна шизофрения
F 20.3Недиференцирана шизофрения
F 20.4Постшизофренна депресия
F 20.5Резидуална шизофрения
F 20.6Обикновена шизофрения
F 20.8Друга шизофрения
F 30Маниен епизод
F 31Биполярно афективно разстройство
F 32Депресивен епизод
F 33Рекурентно депресивно разстройство
F 40Фобийни тревожни разстройства
F 41Други тревожни разстройства
F 42Обсесивно-компулсивно разстройство
F 44Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45Соматоформни разстройства
F 48Други невротични разстройства
F 84Генерализирани разстройства в развитието.
F 90Хиперкинетични разстройства
F 98Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,

ЕЕГ; Аспирационна помпа; тегло-ръзстомер.


 

Доц д-р Петър Петров, д.м.
Д-р Радкова - специализант
д-р Петя Шопова
д-р Рая Димитрова - специализант
Виж профилДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
ПКК, биохимия, урина

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
студенти по медицина, дентална медицина факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна. Провежда се    следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника в гр.Листал.      

История на отделението:     
Детско - психиатрично отделение е открито на 30.05.1981г., в самостоятелна сграда на територията на МБАЛ“Св.Марина“ - Варна. Отделението е разполагало с 60 болнични легла,  три сектора, единия от който е бил Филиал към  Оздравителното училище Д-р Н.Димитров“. Обучавали са се ученици от 1-8 клас по  масова програма. В мултидисциплинарния екип е бил от   трима специалиста по  психиатрия, един специалист по педиатрия, мед.сестри  - 13, санитарки – 7, психолог, соц. работник, специалист-възпитател.

Доц. д-р Петър Петров, дм – сл.тел. 052/978472, 0888/940142; pmdown@abv.bg
д-р Галина Радкова - сл. тел. 052/978492
ст.м.с.Светла Димитрова – сл.тел. 052/978435, 0889510105,swetlla_1961@abv.bg
манипулационна - тел. 052/978491