Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Лаборатория по Клинична имунология

Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Света Марина“ е единствена по рода си за източна България. Извършват се имунологични и молекулярнодиагностични изследвания при автоимунни заболявания, имунни дефицити, онкохематологични заболявания.

Лаборатория по Клинична имунология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

В източната част на 2 етаж в ниското тяло на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“:
стая № 207 – основна лаборатория с манипулациона,
стая № 206 – лекарски кабинет,
стая № 304 апаратна и семинарна зала.

Контакти

адм. отговорник 052/978 563
тел. лаб. 052/978 562
тел. к-т 052/978 563

Антитела при автоимунни заболявания

    Имунофлуоресценция:

 • АНА (антинуклеарни антитела)
 • Анти-двойноверижна ДНК антитела
 • АМА (анти-митохондриални атитела)
 • АГлМА (анти-гладкомускулни атитела)
 • LKM (чернодробно-бъбречно микрозомални антитела)
 • АНЦА (анти-неутрофилни цитоплазмени антитела)

    Имуноензимни методи: ELISA

 • Анти-глиадинови антитела IgG/IgA
 • Анти-тъканна трансглутаминаза IgG/IgA
 • Антифосфолипидни антитела:
 • Антикардиолипин IgG/IgM
 • Анти-ß2-гликопротеин-1 IgG/IgM
 • Анти-ССР (антитела срещу циклични цитрулинирани пептиди)

    Имуноензимни методи: имуноблот (профил на антитела)

    При ревматологични заболявания:       

 • anti RNP/Sm (анти RNP/Sm антитела)
 • anti Sm (анти – Sm антитела)
 • anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела)
 • anti SS-A/Ro52 (анти SS-A/Ro52 антитела)
 • anti SS-B/La (анти SS-B/La антитела)
 • anti Scl-70 (анти Scl-70 антитела)
 • anti PM/Scl (анти PM/Scl антитела)
 • anti Jo-1 (анти Jo-1 антитела)
 • anti CENP B (анти центромерен протеин B антитела)
 • anti PCNA (анти PCNA антитела)
 • anti dsDNA (анти двДНК антитела)
 • anti NUC (анти нуклеозомни антитела)
 • anti His (анти хистонови антитела)
 • anti Ribosomal P (анти рибозомален протеин P антитела)

  При автоимунни чернодробни заболявания:
 • anti AMA-М2 – анти митохондриален протеин M2 антитела
 • anti M2-3E (BRO) анти митохондриален протеин M2-3E антитела
 • anti Sp100 – анти Sp100 антитела
 • anti PML – анти PML антитела
 • anti gp210 – анти нуклеопорин gp210 антитела
 • anti LKM-1 – анти чернодробно-бъбречн микрозомален антиген 1
 • anti LC – 1 – анти чернодробен цитозолен антиген-1
 • anti SLA/LP – анти SLA/LP антитела

  Криоглобулини

           Флоуцитометрия:

 • Имунофенотипизация при левкемии и лимфоми
 • Определяне клетъчен имунитет (имунодефицити и др.)
 • Определяне HLA-B27 антиген
 • Клетъчен имунен мониторинг HIV позитивни пациенти
 • Клетъчен имунитет преди и след бъбречна трансплантация
 • Определяне абсолютен брой и виталност на стволови клетки (CD34)

   

    Молекулярно-диагностични тестове:

        Качествено и количествено определяне на транскрипти на фузионни гени (RealTime RT-qPCR):

 • t(8;21) с AML1-ETO
 • inv (16) с CBFB-MYH11
 •  t(9;22) с BCR-ABL p210 (Mbcr)
 • t(9;22) с BCR-ABL p190 (mbcr)
 • t(15;17) с PML-RARA
 • t(4;11) с MLL-AF4
 • t(1;19) с E2A-PBX1
 • t(12;21) с TEL-AML1
 • микроделеция 1p32 с SIL-TAL1

        Качествено определяне на FLT3-IDT соматична мутация.

        Качествено определяне на Jак2 V618F соматична мутация.

 1. Флоуцитометър FacsCalibur (Becton Dickinson)
 2. Real Time-PCR QuantStudio Dx (Applied Biosystems)
 3. Real Time-PCR StepOnePlus (Applied Biosystems)
 4. Real Time-PCR GeneXpert (Cepheid)
 5. Флуоресцентен микроскоп (Leitz Diaplan)
 6. Светлинен микроскоп
 7. Имуноанализатор Alegria (ORGENTEC)
 8. Нискотемпературен фризер -80° C (Telstar Igloo)
 9. Лабораторни центрофуги
 10. Термостат

доц. д-р Трифон Червенков, специалист клинична имунология, биохимия/административен отговорник
доц. д-р Даниела Герова, специалист клинична лаборатория, биохимия
д-р Петя Петрова, специалист клинична имунология
д-р Ралица Николова, специализант клинична имунология
д-р Божидара Щерева
Мария Тенева, молекулярлен биолог, специалист лабораторна имунология
Людмил Филипов, молекулярен биолог
Кирил Колев, молекулярен биолог
Милена Апостолова, биолог
Росица Златарева, ст. клиничен лаборант
Нели Василева, клиничен лаборант

Виж профилдоц. д-р Трифон Червенков

Обучение на студенти и/или специализанти по:
Лаборатория по клинична имунология е база за обучение на студенти и специализация на специализанти по специалностите Клинична имунология и Лабораторна имунология към Медицински Университет – Варна.

История на лабораторията:
Лабораторията е основана през 1992 г. от доц. д-р Светлозар Балев, като имунологична лаборатория, в последствие Лаборатория клинична имунология в структурата на УМБАЛ „Света Марина”, в изпълнение диагностична дейност по клинични пътеки на стационарни и амбулаторни пациенти.

адм. отговорник 052/978 563
тел. лаб. 052/978 562
тел. к-т 052/978 563