Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Лаборатория по Клинична имунология

 1. Флоуцитометрия:
  1. Имунофенотипизация левкемии и лимфоми
  2. Определяне клетъчен имунитет ( имунодефицити и др.)
  3. Определяне HLA-B27 ген
  4. Клетъчен имунен мониторинг  HIV позитивни пациенти
  5. Клетъчен имунитет преди  и след  бъбречна трансплантация
  6.  Определяне абсолютен брой и виталност на стволови клетки (CD34)
 2. Имунофлуоресценция:
  1. АНА (антинуклеарни антитела)
  2. Анти-двуверижна ДНК антитела
  3. АМА (анти-митохондриални атитела)
  4. АглМА(анти-гладкомускулни атитела)
  5. ЛКМ (чернодробно-бъбречно микрозомални антитела)
  6. p-ANCA, c- ANCA
 3. Имуноензимни методи: ELISA
   Антитела при глутенова ентеропатия:   
  1. Анти-Глиадинови IgG
  2. Анти-Глиадинови IgA
  3. Анти-тъканна Трансглутаминаза IgG
  4. Анти-тъканна Трансглутаминаза IgA
   Антифосфолипидни антитела:
  5. Антикардиолипин IgG
  6. Антикардиолипин IgM  
  7. ß2-гликопротеин-1 IgG
  8. ß2-гликопротеин-1 IgМ
 4. аССР- антитела срещу циклични цитрулинирани пептиди
Лаборатория по Клинична имунология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

В източната част на 2 етаж в ниското тяло на основната сграда на МБАЛ "Св. Марина" :
стая  № 207-основна лаборатория с манипулациона,
стая № 206 – лекарски кабинет, 
стая № 304 апаратна със семинарна зала.

Контакти

адм. отговорник 052/978 563
тел.лаб. 052/978 562,
тел.к-т 052/978 563

 1. Флоуцитометрия:
  1. Имунофенотипизация левкемии и лимфоми
  2. Определяне клетъчен имунитет ( имунодефицити и др.)
  3. Определяне HLA-B27 ген
  4. Клетъчен имунен мониторинг  HIV позитивни пациенти
  5. Клетъчен имунитет преди  и след  бъбречна трансплантация
  6.  Определяне абсолютен брой и виталност на стволови клетки (CD34)
 2. Имунофлуоресценция:
  1. АНА (антинуклеарни антитела)
  2. Анти-двуверижна ДНК антитела
  3. АМА (анти-митохондриални атитела)
  4. АглМА(анти-гладкомускулни атитела)
  5. ЛКМ (чернодробно-бъбречно микрозомални антитела)
  6. p-ANCA, c- ANCA
 3. Имуноензимни методи: ELISA
   Антитела при глутенова ентеропатия:   
  1. Анти-Глиадинови IgG
  2. Анти-Глиадинови IgA
  3. Анти-тъканна Трансглутаминаза IgG
  4. Анти-тъканна Трансглутаминаза IgA
   Антифосфолипидни антитела:
  5. Антикардиолипин IgG
  6. Антикардиолипин IgM  
  7. ß2-гликопротеин-1 IgG
  8. ß2-гликопротеин-1 IgМ
 4. аССР- антитела срещу циклични цитрулинирани пептиди
 5. Western blot:
  ENA (Антитела с/у екстрахируеми нуклеарни антигени):     При СЗСТ- колагенози:        
  anti RNP/Sm (анти RNP/Sm антитела)
  anti Sm (анти – Sm антитела) anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела)
  anti SS-A ( Ro 52 recomb. антитела)
  anti SS-B/La (анти SS-B/La антитела)
  anti Scl-70 (анти Scl-70 антитела)
  anti PM-Scl (PM антитела)
  anti Jo-1 (анти Jo-1 антитела)
  anti CENP B (анти центромерни B антитела)
  anti PCNA (анти PCNA антитела)
  anti dsDNA (анти двДНК антитела)
  anti NUC (анти нуклеозомни антитела)
  anti His. (анти хистонови антитела)
  anti Ribosomal P (анти рибозомни антитела)
  anti AMA -M2 (анти митохондриални антитела)
 6. Разширен панел за автоимунни хепатити (
  anti AMA М2 – анти митохондриални антитела
  anti M2 – 3E (BRO) –3 митохондриални антитела
  anti sp100 – нуклеарен антиген
  anti PML – промиелоцитен левкемичен протеин
  anti gp210 – нуклеопорин GP210
  anti LKM-1 – чернодробно-бъбречни микрозомални антигени
  anti LC – 1 – чернодробен цитозолен антиген-1
  anti SLA/LP – разтворим чернодробен антиген
 7. Молекулярно-диагностични методи - ДНК (РНК) анализ чрез PCR-технология:
  1. Качествено и количествено определяне на вирусен товар HBV
  2. Качествено и количествено определяне на вирусен товар HCV
  3. Качествено и количествено определяне на вирусен товар CMV
  4. Генотип и субтипове HCV
 8. Молекулярно-генетични тестове:
  1. Количествено определяне на BCR-ABL (Мbcr фузионен транскрипт).
  2. Генотипиране на JAK-2 V618F –мутация
 9. Криноглобулини
 1. Флоуцитометър FacsSort (Becton Dickinson)
 2. Термосайклер PCR (PTC 100-MJR Peltier)
 3. Real Time-PCR (StepOne Plus –Applied Biosystem)
 4. Флуоресцентен микроскоп –(Diaplan  - Leitz)
 5. Имуноанализатор – за алергии (Immuno CAP 100-LKB)
 6. Ламинарен Бокс (Heraeus)
 7. СО2 инкубатор (Heraeus)
 8. Апарат за определяне BCR-ABL ген (GeneXpert-Cepheid)
 9. Нискотемпературен фризер -85оС (Telstar Igloo)
 10.  – 35ОС  фризер
 11. Термостат
 12. Хладилни центрофуги (Janetzki)
 13. Светлинен микроскоп – Laboval
 14. Лабораторни центрофуги
1. Доц. д-р Трифон Червенков /административен отговорник
2. Мария Тенева –молекулярлен биолог, магистър
3. Росица Златарева –ст. клиничен лаборант
4. Агница  Петкова- клиничен лаборант
Виж профилдоц. д-р Трифон Червенков

Диагностична дейност:     
    Автоимунитет
    Имунофенотипизация
    Молекулярно-диагностична дейност

 Работи се по клинични пътеки №№ 26, 29, 30, 33, 34, 37, 64, 251, 252, 286, 287 и др.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучават се специализанти по Клинична имунология и Лабораторна имунология

История на лабораторията:     
Лабораторията е основана 1992г. от доц. д-р Светлозар Балев, като имунологична лаборатория, в последствие Лаборатория Клинична имунология в структурата на МБАЛ „Св.Марина”, в изпълнение диагностична дейност по клинични пътеки на стационарни и амбулаторни пациенти. В лабораторията са работили и д-р Феодора Иванова, д-р Иван Балабански и лаборантката Виктория Еврейнова. Доц. Балев и д-р Червенков участват активно и в преподавателската и научно-изследователската дейност на ВМИ – Варна В процеса на годините дейността в лабораторията неперекъсното се развива чрез постоянното внедрявяне на все нови и модерни тестове и методи в помощ на клиничната дейност на болницата.

адм. отговорник 052/978 563
тел.лаб. 052/978 562,
тел.к-т 052/978 563