Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 12.12.2017

  УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е на първо място в Топ 20 на обучаващите организации с най-голям брой практиканти по Проект „Студентски практики - Фаза 1“

  През септември 2016 г. стартира Проект BG05M20P001-2.002-0001 на Министерство на образованието и науката „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

      

   

          Екипът за управление на проекта цели подпомагане на подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда, улесняване прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар, подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса, увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда, стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането,  осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда,  подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

              По време на годишното информационно събитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“, проведено на 1 декември 2017 г. УМБАЛ „Света Марина“ - Варна бе отличена на първо място сред Топ 20 на обучаващите организации с най-голям брой практиканти в страната и Ръководителят на проекта г-жа Соня Кръстанова обяви, че срокът за изпълнение е удължен до месец септември 2018 г.

              През структурите на лечебното заведение са преминали над 400 студента от различни специалности на следните професионални направления: Медицина, Дентална медицина, Здравни грижи, Обществено здравеопазване и Психология.