МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Първа клиника по хирургия

Легла: Легла: 45 легла, от които: 30 бр.- Отделение по коремна хирургия
5 бр.- Еднодневна хирургия
5 бр.- Отделение по детска хирургия

5 бр - Отделение по гастроентерология и ендоскопска диагностика
Персонал: 14 лекари, от които: 9 лекари – Отделение по коремна хирургия; 3 лекари- Отделение по гастроентерология; 2 лекари – Отделение по детска хирургия;
3 ст.м.с., от които: 1 ст.м.с.- Отделение по коремна хирургия; 1 ст.м.с.- Отделение по гастроентерология; 1 ст.м.с. – Еднодневна хирургия
19 м.с., от които: 10 м.с.- Отделение по коремна хирургия; 1 м.с.- Отделение по гастроентерология; 6 м.с. – Еднодневна хирургия; 2 м.с. – Отделение по детска хирургия
11 санитари, технически сътрудник
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Първа клиника по хирургия при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна

 Ръководител клиника: Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н

Кратка творческа автобиография:

От 2016 год. за ръководител на клиниката е назначен проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. е от водещите хирурзи в България, Национален консултант по хирургия. Ректор е на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“  Варна от 2012 г. Печели втори ректорски мандат през 2016г. Завършва Висш Медицински Институт – Варна през 1986 г. Има магистърска степен по „Стопанско управление" (2005 г.). Придобива специалност по Обща хирургия (1993 г.), а впоследствие и по Онкология (2005 г). През 2009 г. е хабилитиран като „Професор". От 2001 г. до 2010 г. е Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД Варна, а след това председател на Борда на директорите. Придобива научните степени „Доктор" и „Доктор на медицинските науки", като последователно защитава дисертационните трудове „Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином" (1998 г.) и „Нови насоки в диагностиката и лечението на колоректалния карцином" (2008 г.).

Водещи специалисти в клиниката:                                                             

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. завършва Висш медицински институт - Варна през 1986 г., а 1995 г. придобива специалност по хирургия. Завършва магистратура по „Здравен мениджмънт” през 2012 г През 2005 г. придобива научна степен „Доктор” с дисертационен труд на тема „Диагностично лечебна тактика и ND: лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни дуоденални язви”. През 2013 г. издава хабилитационен труд „Остро кървене от гастроинтестиналния тракт. Диагностика и лечение”. Специализира в областта на миниинвазивната хирургия – ендоскопска и лапароскопска. Натрупва голям опит при ендоскопските процедури като ендоскопско премахване на жлъчни камъни, полипи на дебелото и правото черво, хранопровод, стомах, дуоденум; ендоскопско лечение при псевдокисти на панкреаса. Под негово ръководство се разкрива първото отделение в страната по Еднодневна хирургия към Първа клиника по хирургия. През 2014 г. е Директор "Лечебно-диагностична дейност" на УМБАЛ „Св. Марина“.  От 2016 г. e назначен за Изпълнителен директор на университетската болница.

  

Проф. д-р Никола Колев, д.м.н., е Началник оперативно отделение. Завършва Медицина през 1998 г. в МУ- Варна. Придобива специалност по „Хирургия“ през 2003 г. Защитава дисертационен труд на тема „Клинично значение на интраоперативното маркиране на сентинелни лимфни възли при колоректален рак“. През 2013 защитава дисертационен труд на тема „Рак на ректума - съвременно хирургично поведение" и след конкурс заема длъжност „Професор“ към Катедрата по Обща и оперативна хирургия, а по-късно става неин ръководител. Специализира в следните насоки: висцерална хирургия, колоректална хирургия, хирургия на черния дроб, жлъчни пътища и панкреаса, онкологична хирургия, миниинвазивна, ендоскопска и лапароскопска хирургия, миниинвазивна хирургия на хранопровода, интраоперативна и ендоректална ехография, роботизирана хирургия във водещи световни центрове като Лос Анджелис, Харвардски Медицински Университет Бостън (САЩ), Берн (Швейцария), Милано (Италия), Хановер (Германия), Гьотинген (Германия), Хановер (Германия), Сеул, Южна Корея, Любляна (Словения), Берлин (Германия), Форт Лодърдейл (САЩ).  

Доц. д-р Щерю Щерев, д.м., е Началник отделение по коремна хирургия към Първа клиника по хирургия. Завършва Медицина през 1984 г. в гр. Варна, придобива специалност по хирургия през 1990 год. Професионалният му стаж започва като лекар по разпределение, от 1988 г. работи като лекар-ординатор в Окръжна болница – Варна. От 2006 г. заема настоящата длъжност.
Въвежда лапароскопската фундопликация при хиатална херния и гастро-езофагеален рефлукс (ГЕРБ), т.нар. фундопликация. Тази операция се извършва от 2001 год., като в Първа клиника по хирургия е опериран най-големият брой болни с хиатална херния в България – над 350. Отличният опит намира изражение в защитената от него дисертация на тема „Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии“. Специализации: Курс по стомашна хирургия – Братислава, Словакия, 1996 г. Специализира лапароскопска и миниинвазивна хирургия в Хамбург, Германия 2010 г. Курс по Минимално инвазивна хирургия при рак на хранопровода в Питсбърг – САЩ през декември 2014 год. в клиниката на водещия специалист в света в тази област Dr. James D. Luketich.

Специализация: Хирургия
Горна и долна ендоскопия
Ехография
Апаратура: Специализирана апаратура за извършване на чернодробни резекции и лапароскопски операции: Фиброгастроскопи, Фиброколоноскопи, Дуоденоскопи, Холедохоскопи, Лапароскопи
Уникални услуги:

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ И КОЛЕГИ:

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ Е ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО РАЗПОЛАГА С ТРИИЗМЕРНА (3-D) ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА! ИЗВЪРШВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ (ЛАПАРОСКОПСКИ) ОПЕРАЦИИ:  

Хирургия на хранопровода, стомаха и дуоденума
  ◦Езофагектомия
  ◦Фундопликация
  ◦Кардиомиотомия
  ◦Резекция на стомаха 
  ◦Гастректомия
  ◦Гастростомия

Колоректална хирургия
  ◦апендектомия
  ◦хемиколектомия,
  ◦субтотална колектомия,
  ◦резекция на сигмата,
  ◦резекция на ректума,
  ◦ултраниски резекции на ректума (сфинктеросъхраняващи операции),
  ◦екстирпация на ректума,
  ◦тазова екзентерация

Хепато-билиарна хирургия
  ◦Холецистектомия
  ◦Хирургия при ехинококоза
  ◦Чернодробни резекции

Пластика на хернии на коремната стена с платно
  ◦Ингвинални хернии
  ◦Бедрена херния
  ◦Пъпна херния при възрастни
  ◦Херния на бялата линия при възрастните
  ◦Шпигелова херния
  ◦Парастомални хернии
  ◦Лумбални хернии
  ◦Обтураторна херния
  ◦Седалищна херния
  ◦Перинеална херния

Структура на клиниката: СТРУКТУРА НА ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Отделение по коремна хирургия – 6 етаж
Еднодневна хирургия – 2 етаж
Оперативно отделение – 2 етаж
Отделение по гастроентерология – 2 етаж
Отделение по детска хирургия – 2 етаж

Диагностична и терапевтична дейност: ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА КЛИНИКАТА СА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ:    

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – хранопровод, стомах, дуоденум.
  ◦Рак на хранопровода
  ◦Рак на стомаха
  ◦Ахалазия (кардиоспазъм) на хранопровода
  ◦Диафрагмални хернии (хиатална херния)
  ◦Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
  ◦Рецидиви след фундопликация
  ◦Язвена болест на стомаха и дуоденума и нейните усложнения – пилорна стеноза и др.

Заболявания на долния гастроинтестинален тракт – тънки и дебели черва, проктология
  ◦Тумори на тънките черва
  ◦Рак на дебелото и правото черво
  ◦Хемороиди
  ◦Анални фисури
  ◦Анални фистули
  ◦Перианални абсцеси

Жлъчно-чернодробни заболявания
  ◦Чернодробни метастази
  ◦Рак на черния дроб – хепатоцелуларен карцином, холангиоцелуларен карцином и др.
  ◦Камъни на жлъчния мехур (калкулозен холецистит)
  ◦Камъни на жлъчните пътища (холедохолитиаза)

Заболявания на панкреаса
  ◦Рак на панкреаса
  ◦Панкреатит – усложнени форми и др.
  ◦Псевдокисти на панкреаса

Хернии на коремната стена
  ◦Ингвинални хернии
  ◦Следоперативни хернии
  ◦Вентрални хернии
  ◦Рецидивни хернии

Ретроперитонеални тумори

Тумори на надбъбречните жлези

    СЪВРЕМЕННО ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ  
Ехография

 Триизмерна (3D) ехография
  ◦Триизмерна (3D) ендоректална ехография
  ◦Еластография
  ◦Ендоскопска ехография

Ендоскопски процедури
  ◦Гастроскопия – ендоскопско изследване на стомаха
  ◦Колоноскопия - ендоскопско изследване на дебелото черво
  ◦Ендоскопско премахване на полипи на дебелото черво и ранен рак (полипектомия)
  ◦Ендоскопско премахване на жлъчни камъни (ERCP)
  ◦Ендоскопско стентиране на жлъчните пътища при рак на панкреаса, жлъчните пътища, метастази
  ◦Ендоскопско лечение при псевдокисти на панкреаса
  ◦Биопсия на панкреас под ендоехографски контрол

В съдействие с Клиниките по Образна диагностика и Нуклеарна медицина
  ◦Мултидетекторна спирална компютърна томография (КТ)
  ◦Виртуална колоноскопия
  ◦Магнитно-резонансна томография (МРТ, ЯМР)
  ◦Позитронн-емисионна томография (ПЕТ-КТ)

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ ИЛИ РАК НА ЧЕРНИЯ ДРОБ Термоаблация Трансартериална хемоемболизация (Transarterial chemoembolization – TACE) Портална венозна емболизация (Portal vein embolization – PVE)  
Лекарски екип:

ЛЕКАРСКИ СЪСТАВ НА КЛИНИКАТА
ХИРУРГИЯ:
Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. Rektor@Mu-Varna.Bg

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. Valentin.Ignatov@mu-varna.bg 
Проф. д-р Никола Колев, д.м.н. Nikola.Kolev@mu-varna.bg
Доц. д-р Щерю Щерев, д.м. Shteriu.Shterev@mu-varna.bg
Д-р Димо Димов
Д-р Дилян Петров, д.м. Dilyan.Petrov@mu-varna.bg 

 Доц. Д-р Антон Тонев, д.м. Anton.Tonev@mu-varna.bg    

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

Д-р Александър Златаров Aleksandar.Zlatarov@mu-varna.bg 
Д-р Моника Занева
Д-р Георги Валентинов  
 

ДЕТСКА ХИРУРГИЯ:
Д-р Пламен Кокенски, д.м. Plamen.Kokenski@mu-varna.bg    
СПЕЦИАЛИЗАНТИ:
Д-р Георги Иванов, д.м. Georgi.Ivanov@mu-varna.bg  
Д-р Пламена Дренакова Plamena.Drenakova@mu-varna.bg   
 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДИЕТИКА
Д-р Таня Кирилова, д.м.

Обучение на студенти и/или специализанти по: Хирургия
Горна и долна ендоскопия
Лапароскопски операции
Ехографии
История на клиниката: Клиниката е основана през 1961 г. със създаването на Катедра по пропедевтика на хирургични болести. От 2001 г. е базирана в УМБАЛ „Св. Марина“ и продължава установените с годините отлични традиции в оперативното лечение.
Друга информация: Първа клиника по хирургия работи по следните клинични пътеки:
26, *27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 74, 78, 89, 127, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, *180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 197, 203, 212, 213, 214.1, 214.2, 224, 225
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Спрямо изискванията на КП за индикации за хоспитализация
Други документи при прием на пациенти: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
  • Изследвания при постъпване на пациенти: спрямо изискванията на КП за индикации за хоспитализация.
  • Други документи при прием на пациенти: по показания за съответните заболявания
Разположение на клиника/отделение: На ет. 2 и ет. 6 на МБАЛ „Св. Марина”
За контакти: ЗА КОНТАКТИ
Сайт на клиниката: http://www.gisurgery.bg/

Ръководител Клиника:
Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. - e-mail: kdivanov@abv.bg; 052 978 365

Ръководител Катедра:
Проф. д-р Никола Колев, д.м. e-mail: kolevsurgery@yahoo.com; 052 978 668
Началник Отделение по коремна хирургия:
Доц. д-р Щерю Щерев, д.м.e-mail: shterev.surg@gmail.com; 052 978 656
Началник Отделение по гастроентерология:
Д-р Таня Кирилова, д.м. 0899/ 731 082
Ст.м.с. Мехриджан Халид- Отделение по коремна хирургия- 052 978 655
Ст.м.с. Светослава Янакиева - Еднодневна хирургия - 052 978 398
Технически сътрудник:
Полина Иванова kooh@abv.bg; 052 978 665
Манипулационна 6 ет.- 052/ 978 652
Манипулационна 2 ет.- 052/ 978 304