МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Първа клиника по инфекциозни болести

Капацитет:  
Легла: 33 легла
Персонал: 45
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител клиника по „Инфекциозни болести“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и /или катедра по „Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина“ при МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна:
доц. д-р Маргарита Господинова, д.м.
Кратка творческа автобиография: Доц. д-р Маргарита Господинова,  доктор с квалификация инфекциозни болести. Родена на 04.06.1962 г. През 1986 г. се дипломира в Медицински университет – гр. Варна. От 1989 г. започва работа в Инфекциозна клиника. За периода от 1989 г. до 2011 г. е асистент, старши асистент, гл. асистент в Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ; началник  I – во отделение на Инфекциозна клиника. През 2009 г. придобива научна и образователна степен “доктор”, а през 2011г. получава научно звание „доцент“. От м. март 2012 г.  ръководи УНС по инфекциозни болести, а от 02.07.2012 г. е  ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина. От  29.06. 2012г.  е Началник на Клиниката по инфекциозни болести на МБАЛ “Св. Марина“-Варна. Научните й интереси включват: инфекциозни болести при възрастни хора; въздушно-капкови инфекции; рикетсиози; миксти форми; чревни инфекции; вирусни хепатити; HIV – инфекции и СПИН. Има над 50 публикации и над 53 участия в научни форуми.  
Водещи специалисти в клиниката: доц. д-р Маргарита Господинова - началник клиника, специалист по инфекциозни болести - д-р Даниела Николова - завеждащ отделение, главен асистент, специалист по инфекциозни болести; - д-р Севда Милева - ст. асистент, специалист инфекциозни болести; - д-р Зозикова - ординатор със специалност инфекциозни болести - д-р Недялкова - ординатор със специалност инфекциозни болести. - д-р Минас Козмидис - ординатор със специалност инфекциозни болести. - д-р Гюлджан Моллова - ординатор със специалност инфекциозни болести. - д-р Илиян Тодоров - асистент и специализант; - д-р Ивелина Тодорова - ординатор, специализант, д-р Катерина Вълкова - специализант
Специализация: Лечение на кърмачета, деца и възрастни с : менингити, енцефалити и други възпалителни заболявания на нервната система, свързани с различни инфекции като лаймска болест, полиомелит, тетанус, грип и др.; остри чревни инфекциозни заболявания; неясно температурно състояние; капкови, покривни и трансмисивни инфекции - марсилска треска и други кърлежопреносими болести; инфекции с множествен път на разпространение, особено опасни инфекции/ холера, антракс и др./; ХИВ/СПИН; инфекциозни заболявания с обривен синдром и др.
Апаратура: Централна кислородна инсталация, преносими ЕКГ - апарати, монитори за наблюдение на тежко болни, ехограф, перфузори, аспиратори.
Уникални услуги: Безотказно, денонощно консултиране и приемане на пациенти за лечение и диагностика на всички видове остри инфекциозни заболявания. Инфекциозна клиника е определена за лечение на птичи грип и т. н. "свински грип" за Североизточна България, ООИ /особено опасни инфекции/ и лечение на ХИВ/СПИН.
Структура на клиниката: Първо отделение по инфекциозни болести.
Дейност "СПИН".
Дейност "Интензивни грижи".
Второ отделение по инфекциозни болести с приоритетно обслужване на кърмаческа възраст.  
Диагностична дейност: Диагностично консултативен блок /ДКБ/, състоящ се от три кабинета, съответно по капкови инфекции, чревни инфекции и вирусни хепатии. Тук се осъществяват консултативни прегледи и приемане на болни.
Терапевтична дейност: Въведени са съвременни алгоритми и консенсуси за лечение на невроинфекции, заболявания с диариен синдром и хеморагичен синдром в инфектологията, кърлежопреносими болести, сепсис, токсиинфекциозен шок, СПИН.
Акценти: Уникално лечебно заведение в Североизточна България за специализирана болнична помощ по инфекциозни болести.
-Бърза клинична диагноза и своевременно лечение, при минимален болничен престой, спазване правилата на добрата медицинска практика и предотвратяване на вътреболнични инфекции и усложнения.
-Прилагане на съвременна антибиотична политика и консултиране в тази област.
-Приоритетни дейности за ограничаване на заразните заболявания в региона и страната, съобразно националните стандарти и изискванията на ECDC/Европейски център за контрол и лечение на заразните болести/.
Лекарски екип: Съставен е от специалисти по инфекциозни болести, с допълнителна квалификация за изследване  на очни дъна, отоскопия, абдоминална ехография, лечение на болни със СПИН и интензивно лечение на инфекциозно болни. Екипът е включен в Програмата за борба с кърлежопреносимите инфекции; в групите за актуализиране на консенсусите за лечение на остри вирусни хепатити, невроинфекции и чревни инфекции; в Програмата на СЗО за борба със СПИН, туберкулоза и малария, във Фондация по зооантропози.  
Обучение на студенти и/или специализанти по: Образователната дейност обхваща подготовката на студенти по специалностите "Инфекциозни болести", "Епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина" за професионална квалификация “лекар” (образователно-квалификационна степен “магистър”) и дентална медицина (образователно-квалификационна степен “магистър”), с програми на българоезично и англоезично обучение.
Подготвят се бакалаври по здравни грижи – медицински сестри и акушерки, магистри по управление на здравните грижи, професионални бакалаври в Медицински колеж – клинични лаборанти, инспектори по обществено здраве, социални грижи.
Преподаването по епидемиология включва и участие в магистърската програма по обществено здравеопазване и бакалавърските програми по здравен мениджмънт.
Чрез обучението в катедрата се придобиват познания върху етиологията, патогенезата, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза и лечението на инфекциозните контагиозни и неконтагиозни заболявания, новите и новопоявяващи се инфекции, протозойните и хелминтни паразитози, тропическите заболявания и медицината на пътуванията, инфекции при имунокомпрометирани лица и други рискови групи. Придобиват се теоретични и практически знания за характеристиката на епидемичния процес, вътреболнични инфекции, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, имунопрофилактиката и ликвидиране на острите заразни заболявания, борбата с особено опасните инфекции и болестите, подлежащи на международна здравна регулация, проблемите на биотероризма и задачите на епидемиологията в извънредни ситуации. 
Организацията на работа е свързана с максимално адаптиране на преподаването към динамичните промени в здравеопазването у нас и по повод на приобщаването на страната към изискванията за контрол на заразните заболявания в ЕС.
Обучението по дисциплините: Инфекциозни болести, Епидемиология и Паразитология за професионална квалификация “лекар” се провежда  в V курс  и продължава в VІ курс с държавен стаж. Лекциите и практическите упражнения се провеждат до леглото на болния или в паразитологична лаборатория и учебните зали по епидемиология. Прилагат се съвременни методи за проверка на знанията, писмени тестове по основни раздели, устни изпитвания, ситуационни игри и входящ тест на семестриалния изпит.
Провежда се факултативен курс по тропическа медицина като свободноизбираема дисциплина за студентите от VI курс.
Катедрата е база за обучение на специализанти по инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и обща медицина. Провеждат се тематични курсове и индивидуално обучение за СДО по проблемите на Тропическа медицина, Инфекциозни болести и бременност, Емергентни инфекции, ХИВ и СПИН, Организация на противоепидемичната работа в огнище на ОРЗ, Ваксинопредотвратими болести, Нематодни и цестодни инвазии.
Общо в Катедрата са разработени и се управляват от сътрудниците 18 учебни програми. Издадени самостоятелно или в съавторство са над 20 учебника, практически ръководства и други учебни средства.
История на клиниката: Инфекциозна клиника е създадена през 1960 година като общинско заведение за лечение на инфекциозно болни със специално построена за целта сграда. След създаването на Медицински институт клиниката става негова първа собствена клинична база. В исторически план до 1999 г. болницата се състоеше от три клиники, след което, поради законови промени, се създадоха две клиники – Първа клиника по общи и чревни инфекции и Втора клиника за лечение на болни с остри вирусни хепатити.
От м. септември 2000 год. Инфекциозна клиника е структурна единица на МБАЛ “Света Марина” ЕАД  /Зап. на МЗ №РД 18-82, София, 31.08.2000г./., а от 01.01.2011 г. е утвърдена в обновената структура на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, Варна със Заповед на изпълнителния Директор № Р-493/28.12.2010 г.
Към настоящия момент Клиниката по инфекциозни болести включва:
Първо отделение по инфекциозни болести.
Дейност "СПИН".
Дейност "Интензивни грижи".
Второ отделение по инфекциозни болести с приоритетно обслужване на кърмаческа възраст.      
Друга информация: В инфекциозна клиника се работи по следните клинични пътеки: чревни инфекции, менингити и менингоенцефалити, заболявания, пренасяни от членестоноги / марсилска треска, лаймска болест, малария, Ку-треска, лайшманиоза и др./, бронхопневмонии и бронхиолити у деца и възрастни с менингизъм и мозъчен оток, контагиозни вирусни и бактериални заболявания - тежко протичащи и с усложнения /рубеола, морбили, епидемичен паротит, херпес-зостер инфекции, инфекциозна мононуклеоза, грип, други/ и остри вирусни хепатити. От 2006 година започна работа сектор за лечение и проследяване на болни с ХИВ-инфекция и СПИН.
Сред научно-изследователските проекти са:
1. Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години на доц. д-р Маргарита Господинова,д.м.
2. Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк. Ръководител: доц. д-р М. Ненова, координатор; д-р С. Милева, асистент. Финансиран от Фонд “Научни изследвания” МОН по договор D0C-336 / 20.12.2008г.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Приемът в Инфекциозна клиника се извършва по спешност; при възможност изследванията, които са необходими, са: КАП, кръвна картина, рентгенография на бял дроб.
Разположение на клиника/отделение: В двора на бившата окръжна болница. Адрес: бул. "Цар Освободител" 100    
 За контакти: Началник клиника:
  факс и тел.; 052/978 720 - Доц. д-р М. Господинова
e-mail: k_infekcii@mai.bg
Първо отделение – ет. 1:
052/978 712 – лекари - д-р Козмидис, д-р Моллова, д-р Тодорова
052/978 710 – асистенти - д-р Милева, д-р Тодоров
052/978 709 – ст. м.с.: А. Дамянова
052/978 708 – манипулационна
Второ отделение – ет. 2:
052/978 715, 052/978 703 - д-р Д. Николова – зав. отделение
052/978 714 – лекари – д-р К. Иванова, М. Цонева
052/978 716 – ст. м.с.: М. Димитрова
052/978 717 – манипулационна
052/978 711 – Дежурен лекар
052/978 705 и 052/978 706 – ДКБ (Диагностично консултативни кабинети)
052/978 701, 052/978 700 – Канцелария
Благодарствени писма/извадка: „Вие сте невероятни!
Вие сте най-страхотният екип!
Искрено и сърдечно Ви благодаря за топлите грижи, високия професионализъм, човечното отношение, търпението и милите усмивки! Бъдете здрави!“- Симеон и Гергана Иванови.
„Сърдечно благодаря на целия медицински екип. Много добро и сърдечно отношение, загриженост и професионализъм. Пожелавам Ви едни по-добри условия на работа и едно по-добро бъдеще за вашата професия!" - Даниела Такова
„Изказвам благодарност на целия екип на „Инфекциозна клиника“ за професионализма и грижите, които положиха за сина ми. Въпреки притесненията ми, останах изненадана, че каузата „добър лекар“, отнасящ се човечно към хората, не е загубена! Пожелавам на тези лекари да имат шанса да работят при условията и стандарта на западните им колеги!" – Албена Кантарджиева.