МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Първа клиника по кардиология с ИКО

Капацитет:  
Легла: - 10 реанимационни
- 12 функционални с възможност за ЕКГ мониториране
Персонал: лекари – 16; сестри – 21; санитари – 7; технически изпълнител – 1
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител Първа клиника по кардиология с интензивно кардиологично отделение при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД
Доц. д-р Атанас Ангелов – завеждащ клиника, главен административен асистент, специалност вътрешни болести и кардиология; професионална квалификация по ехокардиография и компютърна томография на сърцето; европейски специалист по артериална хипертония.
Кратка творческа автобиография: Роден през 1966 г. През 1985 г. завършва Първа езикова гимназия Варна.  През 1993 г. се дипломира като лекар във ВМИ Варна. През периода 1993-1994 г. работи последователно като лекар терапевт в Работническа поликлиника – Девня и в здравна служба - с. Кипра. През 1994 г започва работа като ординатор в кардиологичната клиника при МУ Варна. През 1995 е избран за асистент. През 1999 г. придобива специалност вътрешни болести, а през 2001 г. по кардиология. През 1999 провежда специализации във Виена, Австрия и Берн, Швейцария. От 2002 г. е главен асистент в УНС по кардиология и ревматология при МУ Варна. Научни интереси в областта на образната диагностика в кардиологията, сърдечна недостатъчност и превантивна кардиология.
Водещи специалисти в клиниката: доц. д-р Атанас Пенев, дм, с квалификация: специалност вътрешни болести и ревмокардиология, сертифициран специалист по кардиостимулация ниво 1 и експертно ниво;
д-р Веселин Вълков - специалност вътрешни болести, кардиология; професионална квалификация по инвазивна кардиология;
д-р Надя Панчева - специалност вътрешни болести, кардиология, сертифициран специалист по кардиостимулация експертно ниво.
д-р Мария Негрева – асистент; специалност кардиология; професионална квалификация по ехокардиография;
д-р Петър Петров - специалност кардиология, сертифициран специалист по кардиостимулация ниво 1;
д-р Женя Илиева - специалност кардиология;
д-р Светослава Славчева - специалност вътрешни болести специалност кардиология
д-р Гергана Димитрова - специалност вътрешни болести специалност кардиология
Специализация: Клиника е специализирана в диагностиката и лечението на острите форми и усложнения на сърдечносъдовите заболявания - исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, клапни заболявания, миокардити, кардиомиопатии, болести на перикарда, инфекциозен ендокардит, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце.
Апаратура: - Електрокардиографи Shiller и Mortara – с 12-канален симултанен запис
-  Холтер ЕКГ Rozinn с възможност за непрекъснат 24-часов запис
-  Велоергометър Kettler и тредмил Fullvision
- Ехокардиографи Aloka и Mindray, с възможности за едно- и двуразмерна ЕхоКГ, CW / PW / цветна Доплер ЕхоКГ, тъканен Доплер, трансезофагеална ЕхоКГ
- Ангиограф – Siemens “AXIOM Zee”, последно поколение, изцяло дигитализиран, с възможности за диагностика и интервенционално лечение на болни с исхемична болест на сърцето, други съдови региони и всички видове диагностични процедури при болни с клапни сърдечни заболявания, .
-  Dual source (2х64) компютърен томограф Simens Somatom Definition,  позволяващ неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове.
Уникални услуги: Имплантиране на  временен и постоянен кардиостимулатор, кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращи системи. Инвазивно изследване на сърцето, перкутанни коронарни интервенции, перкутанни периферни съдови интервенции, компютър-томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, работна електрокардиографска проба, Холтер-ЕКГ мониториране, перикардни пункции и др.
Структура на клиниката: - Стационар:
Две зали за интензивно лечение с общо 10 реанимационни легла – с възможност за непрекъснато мониторно и хемодинамично проследяване, система за подаване на кислород, климатизирани.
Шест болнични стаи с по 2 функционални легла - с възможност за ЕКГ мониториране, климатизирани, със собствен санитарен възел, индивидуална алармена система.
-Сектор инвазивна кардиология със зала за предварителна подготовка и зала за постпроцедурно наблюдение.
-  Сектор по електрокардиостимулация
-  Кардиологичен консултативен кабинет
- Функционални кабинети – за ехокардиография (вкл. трансезофагеална ехокардиография), работна ЕКГ проба и ХолтерЕКГ.
Диагностична дейност: В клиниката се използва пълната гама от неинвазивни и инвазивни диагностични тестове и образни изследвания - електрокардиография, Холтер-ЕКГ, работна електрокардиографска проба (велоергометричен тест и тредмилтест), трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, инвазивно изследване на сърцето (лява и дясна сърдечна катететризация, ангиокардиография, коронарна артериография, манометрия), компютъртомографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, перикардна пункция, плеврална пункция др.
Терапевтична дейност: Въведени са съвременни, високотехнологични методи за лечение на кардиологичните заболявания, базирани на актуалните европейски препоръки. В клиниката се прилага рутинно: лечение на остро настъпили ритъмни и проводни нарушения; остра сърдечна недостатъчност; временна и постоянна електрокардиостимулация; имплантиране на кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращи системи; интервенционално лечение при болни с исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции (имплантиране на стент на каротидни и ренални артерии).
Диспансерна дейност: - консултативни прегледи на насочени за хоспитализация пациенти
- контролни прегледи на пациентите, пролежали в клиниката
- проследяване след проведена коронарна интервенция          
- проследяване след имплантиране на постоянен кардиостимулатор, кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращи системи .
Акценти Лечение на острите форми на сърдечносъдовите заболявания; Имплантиране на  временен и постоянен кардиостимулатор, кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращи системи. Инвазивно изследване на сърцето. Перкутанни коронарни интервенции. Перкутанни периферни съдови интервенции. Компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове.
Лекарски екип: д-р Мария Папазова - специалност вътрешни болести и инфекциозни болести, специализант по кардиология;
д-р София Стоянова - специализант по кардиология;
д-р Емилиян Мартинов - специализант по кардиология;
д-р Мария Гецева - специалност по кардиология
д-р Славка Бакалска - специализант по кардиология;
д-р Радостина Щерева - специализант по кардиология;
д-р Полина Бисерова - специализант по кардиология;
д-р Мария Веткова - специализант по кардиология;
д-р Атанас Костадинов - специализант по кардиология;
д-р Добрин Калчев - специализант по кардиология.
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучението на студентите по медицина и следдипломната квалификация на лекари се провежда по определени програми, утвърдени от Ръководителя на клиниката. Клиниката е снабдена със съвременна литература и достъп до Internet.
Друга информация:  
КП 38 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
КП 40.1 Постоянна електрокардиостимулация с имплантиране на антибрадикарден кардиостимулатор.
КП 40.2 Постоянна електрокардиостимулация с имплантиране на ресинхронизираща система за  стимулация или автоматичен кардиовертердефибрилатор
КП 45 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
КП 48 - Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
КП 49 - Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
КП 51 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение Допълнителна дейност:
КП 47 - Нестабилна ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение/Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
КП 50 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
КП 52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация
КП 53 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас с механична вентилация
КП 54 - Инфекциозен ендокардит
КП 55 - Заболявания на миокарда и перикарда
КП 56 - Ритъмни и проводни нарушения
КП 59 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
Разположение на клиника/отделение: Клиниката работи на принципа „24/7“ - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Приема всички пациенти, нуждаещи се от неинвазивна и инвазивна диаагностика и лечение, независимо от местоживеенето.
За контакти: Адрес:
МБАЛ „Света Марина” ЕАД,  гр. Варна 
ул. Христо Смирненски N:1, 
4-ти болничен етаж.
Телефони за контакт:
Ръководител клиника                                        052 978 309
Завеждащ отделение                                          052 978 307
Старша сестра                                                    052 978 282
Технически сътрудник                                       052 978 216
Интензивна зала                                                 052 978 220
Сектор по инвазивна кардиология                   052 978 579
Кабинет по електрокардиостимулация            052 978 306
Факс                                                                 –  052 978 216