МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по нефрология

 

Капацитет:

16 болнични легла; 6 поста в зала за хемодиализа; 2 поста в зала за афереза; 2 поста в зала перитонеална диализа; 4 легла в зала интензивна нефрология; 2 легла в сектор бъбречна трансплантация.

Стационарни легла:

20

Персонал:

- 4 лекари със специалност – вътрешни болести и нефрология; 6 лекари – специализанти по нефрология;
- медицински сестри: дейност нефрология – 12; дейност остра и перитонеална диализа и афереза – 3; дейност бъбречна трансплантация – 2
- технически сътрудник - 1
- технолог – 1
- санитари нефрология – 6; диализна зала – 1

Акредитационна оценка:

Отлична от Международен одит на дейност бъбречна трансплантация 2012 г. и 2013 г.

Ръководител клиника по „Нефрология, остра и перитонеална диализа с дейности по бъбречна трансплантация и афереза“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна

 
Проф. Д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. 

Кратка творческа автобиография:

Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н.ръководител на клиниката от 2006 г.
Квалификация.
Специалности: Вътрешни болести 1991 г. и Нефрология 1993 г.
Роден в гр. Варна на 26 май 1958 г. Завършил медицина през 1985 г. в МУ – Варна.
Специализирал в Лудвиг-Максимилиан Университет - Мюнхен при проф. Гурланд и при проф. Рикер 1999-1991 г; в Свободен университет – Берлин в Клиника по трансплантология при проф. Оферман и проф. Дистлер 1994-1995 г.; в Технически университет на Норд-Рейн-Вестфалия - Аахен, при проф. Хелмут Ман и проф. Зиберт 1995-2001 г. Член на водещите международни организации по нефрология, диализа, трансплантация и изкуствени органи. Член на управителни съвети в международни и национални организации по нефрология. Член на международни академични и научни институти. Член на редакционните съвети на международни и национални научни списания. Съавтор на чуждестранни учебници по нефрология. Главен редактор на българо-германското списание „Варненски нефрологичен форум”. Редактор на монографии по нефрология
Придобита научни степени и звания: от 1994 г. - доктор по медицина; от 2004 г. – доцент по нефрология; от 2010 г. - доктор на медицинските науки; 2012 г. – професор по нефрология.
Интереси в областта на всички форми на заболяване на бъбреците; лечение на автоимунните заболявания и на сателитни гломерулопатии, диализно лечение, перитонеална диализа, хемодиафилтрация, методите за афереза и имуноадсорбция при автоимунни и обменни заболявания, хемоперфузия при екзогенни и ендогенни интоксикации, интензивна нефрология,  биологичната съвместимост на мембрани за диализа; стерилните разтвори за диализа; тестване качествата на мембрани за диализа, протеинните профили в урината при бъбречни заболявания, протеинни профили при диализни мембрани, изкуствени органи, бъбречна трансплантация и следтрансплантационно наблюдение.

Водещи специалисти в клиниката:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализанти по нефрология:

 

проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. - специалист по Вътрешни болести и Нефрология;
доц. д-р Росица Йорданова Зорчева, д.м. – специалист по Вътрешни болести и Нефрология;
д-р Илиана Георгиева Теодорова – специалист по Вътрешни  болести и Нефрология, главен административен асистент;
д-р Татяна Иванова Колева – специалист по Вътрешни  болести и Нефрология;
д-р Мирослава Бенкова;
д-р Диана Ненова;
д-р Дарина Дамянова;
д-р Александър Петров;

 

 

 

д-р Петър Петров

д-р Ивелина Николова

Специализирани медицински направления:

 • Стационарна и амбулаторна диагностика на всички видове бъбречни заболявания – гломерулонефрити, пиелонефрити, диабетна нефропатия, хипертензивна нефропатия, съдови заболявания на бъбреците, кистозни бъбречни заболявания, имунни и автоимунни заболявания с бъбречно засягане, бъбречна хипертония;
 • Хемодиализно лечение;
 • Хемодиафилтрация;
 • Ултрадифузия;
 • Лечение с перитонеална диализа и нейните модификации;
 • Аферезно лечение при бъбречни и други заболявания;
 • Имуноадсорбция;
 • Хемоперфузия;
 • Имуносупресивно и цитостатично лечение при гломерулонефрити и васкулити с бъбречно засягане;
 • Синхронизирана имуносупресивна и цитотостатична терапия с екстракорпорална имуномодулация;
 • Лечение на неповлияваща се от медикаментозно лечение артериална хипертония и сърдечна недостатъчност;
 • Лечение на неповлияващ се анемичен синдром;
 • Лечение на костната болест при бъбречни заболявания;
 • Диагностика на хиперпаратиреоидизъм;
 • Доплерово изследване на бъбречния кръвоток;
 • Подготовка за бъбречна трансплантация (БТ) от жив донор;
 • Следоперативно лечение и проследяване на пациенти с БТ;
 • Диспансерно наблюдение на пациенти след БТ;
 • Регистрация на потенциални реципиенти за бъбречна трансплантация в ИАТ;
 • Поставяне на временни и постоянни катетри за хемодиализа;
 • Поставяне на катетри за перитонеална диализа;
 • Провеждане на бъбречни биопсии под ехографски контрол;
 • Психо-социална помощ на пациенти с бъбречна недостатъчност;
 • Обучение на пациенти с хронични бъбречни заболявания и пациенти на перитонеална диализа;
 • Клинични проучвания в областта на нефрологията и на методите за екстракорпорално очистване.

Апаратура:

Ехограф от висок технологичен клас с пауер доплер и цветно кодиран доплер, Фазово-контрастен микроскоп, Стереомикроскоп за контрол на нативни тъканни цилиндри получени с бъбречна биопсия,  6 апарата за хемодиализа с пълен набор от най-високотехнологични съвременни възможности , апарат за афереза, ЕКГ-апарат с възможности за мониториране, Ехограф за доплерово изследване на бъбречни съдове и за провеждане на контролирана бъбречна биопсия, Апарати за автоматично провеждане на перитонеална диализа, Пистолет за автоматизирана биопсия под ултразвуков контрол, Еднократни игли за бъбречна биопсия-Био Пинсе, Tru Cut и Core.

Уникални услуги:

Пункционни бъбречни биопсии с техника Био Пинсе, Core и с Tru Cut – автоматизирана техника; Микроскопско изследване на дисморфни еритроцити; Доплер-ехографско изследване на бъбречни артерии. Доплер-ехографско изследване на периферни кръвоносни съдове. Ехографско изследване на паращитовидни жлези. Синхронизирани терапии при резистентна на лечение артериална хипертония. Синхронизирана терапия при пулморенални синдроми и при бързопрогресиращи гломерулонефрити.

Структура на клиниката:

Дейност косервативна нефрология с 16 легла; Дейност интензивна нефрология с 4 легла; Дейност спешна диализа с 6 поста за хемодиализа; Дейност перитонеална диализа с 2 легла; Дейност  афереза с 2 поста с осигурен постоянен визуален контрол по време на терапевтичните процедури; Дейност бъбречна трансплантация със зала за подготовка и наблюдение на болни – бъбречна трансплантация с 2 легла и дипансер; Зала за функционални изследвания и интервенционални методи в нефрологията. Семинарна зала за обучение на медицински персонал и на пациенти с аудиовизуална техника и терминал към центъра за образна диагностика за on line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати. Работна зала терминал към центъра за образна диагностика за on line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати и терминал към клиничната лаборатория за on line получаване на лабораторните резултати.
Всички болнични стаи и помещения в клиниката са климатизирани с осигуряване на постоянен температурен контрол. Всички болнични стаи имат собствен санитарен възел и баня, телевизия и щори на прозорците.
През последните шест години в клиниката са проведени четири пъти ремонтни работи,  реновиране и адаптиране на помещенията, инфраструктурата, специализираните системи и пространствата към нововъведените дейности.

Диагностична дейност:

В клиниката се прилагат всички диагностични методи в нефрологията, а в сътрудничество с другите структури на МБАЛ „Св. Марина“, всички инвазивни, неинвазивни образни изследвания, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания.

Терапевтична дейност:

В клиниката се провеждат почти всички съвременни терапевтични методи в нефрологията. Прилагат се всички съвременни имуносупресивни и цитостатични схеми на лечение. Провежда се съвременно лечение на възпаленията в областта на отделителната система. В областта на извънбъбречните методи на очистване на кръвта се провежда хемодиализно лечение, хемодиафилтрация, хемоперфузия. Лечение с перитонеална диализа. Стационарно и амбулаторно лечение на болни след бъбречна трансплантация. Аферезно лечение при автоимунни и метаболитни заболявания.

Диспансерна дейност:

Диспансерно наблюдение на болни с автоимунни заболявания на бъбреците, със сателитни гломерулопатии, хронични възпалителни заболявания на отделителната система, болни с различни стадии на хронична бъбречна недостатъчност, с диабетна нефропатия. Лекарският екип е включен в множество международни научно-изследователски проекти и в колаборация с международни научни институти по нефрология, като постоянно се сключват нови договори за проучване и се кандидатства за нови международни научни проекти.

Акценти:

Актуални съвременни методи за диагностика на бъбречните заболявания. Съвременни терапевтични схеми за имуносупресивно и цитостатично лечение. Съвременни методи за лечение с хемодиализа, перитонеална диализа и афереза.

 

 

 

Обучение на студенти и/или специализанти по:

В клиниката се обучават студенти по медицина V курс, медицински сестри и стажант-лекари (VІ курс). На нейната територия провеждат своя стаж студенти медици от ІІІ и ІV курс, Клиниката е база за специализиране на лекари по Вътрешни болести и Нефрология. Обучават се англоезични студенти V курс. Провеждат се всички курсове по Нефрология за придобиване на специалност по Нефрология в рамките на СДО. Обучават се докторанти по нефрология.

История на клиниката:

Клиниката по нефрология е създадена през 1973 г.

 • 1974 г. - начало на хрониохемодиализното лечение при болни с терминална бъбречна недостатъчност (ХБН).
 • 1978-1979 г. - въведено лечение с плазмафереза на имунонефропатии и други заболявания.
 • 1982-1983 г. - въведен метод за лимфосорбция при остри отравяния с гъби. От същото време се извършва рутинно карбохемоперфузия при различни интоксикации, чернодробна недостатъчност и др.
 • 1993-1994 г. въведени методите за имуноадсорбция и липидна афереза.
 • 2000 г. - въведен е методът на перитонеална диализа за лечение на болни с ХБЗ Vст.
 • 2004 г. – въведена пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол със стереомокроскопско наблюдение на получения биопсичен материал.
 • 2005 г. – въведен светлинно микроскопски и фазовоконтрастно изследване на уринен седимент. 
 • 2006 г. - въведена хемодиализа с високоефективни мембрани;
 • 2006 г. - въведена хемодиафилтрация;
 • 2009 г. – поставено начало на бъбречна трансплантация от живи донори.
 • 2010 г. - въведени нови системи за атравматична бъбречна биопсия.
 • 2011 г. – въведени цветно кодирани доплерови методи и критерии за оценка кръвоснабдяването на бъбречен трансплантат.
 • 2013 г . въведена пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол със стереомокроскопско наблюдение на получения биопсичен материал на жив донор преди експлантация при медицински показания.

Друга информация:

Клиниката работи в тясно сътрудничество с: 1. Клиниката по нефрологич в Университетската Инзелщпитал Берн, Щвейцария;
2. Департамента по клинична медицина в Хаукеландската университетска болница, Берген, Норвегия;
3. Клиниката по нефрология в Университетската болница Аахен, Германия. В клиниката се провеждат студии по лечение на бъбречната анемия с рекомбинантни препарати, лечение на уремичен сърбеж, уремична полиневропатия, лечение на протеинурия при болни с автоимунни и имунни заболявания, при болни с диабетна нефропатия, лечение с антагонисти на ендотелина, съвместен мултинационален научен проект по адекватност на хемодиализното лечение, прилагане на иновативни методи за лечение на бъбречната костната болет, на бъбречната анемия и на диабетната нефропатия В клиниката се работи по следните клинични пътеки:

 • Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит;
 • Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и хронични при системни заболявания – новооткрити;
 • Лечение на хистологично доказан гломерулонефрит – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания;
 • Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:

- кръвна картина;
- урея;
- креатинин;
- йонограма;
- общ белтък и албумин;
- урина за количество белтък и урокултура (посявка на урина за микробиологично изследване)
- ЕКГ.

Други документи при прием на пациенти:

 

 

 

 

 

Регистри:

- стари епикризи от болнични заведения, където е пролежавал пациентът.
- направление за хоспитализация;
- изследвания за носителство на HBV, HCV, HIV (при необходимост от ПББ);
- решение на ТЕЛК (при наличие на такова).

 

Клиниката съхранява 15-годишни бази данни от регистри за наблюдение на пациенти от:

- програма бъбречна биопсия;

- програма гломерулонефрит;

- програма хронично бъбречно заболяване;

- програма лечение на реналан анемия;

- програма диабетан нефропатия

Разположение на клиника/отделение:

Клиниката е разположена на четвъртия етаж в основната сграда на УМБАЛ „Св. Марина“.

За контакти:

Началник клиника и секретариат - Тел/Телефакс +359-52-978311
Старша медицинска сестра - +359-52-978287
Манипулационна сестри  -  +359-52-978263

Координатор Бъбречна трансплантация - Тел/Телефакс

+359-52-978262

Спешна диализа - +359-52-978328
Дейност перитонеална диализа - +359-52-978662