МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Кратка история

Няколко години след създаването на Висшия медицински институт във Варна възниква идеята за изграждане на собствен медицински корпус. Идейният проект предвижда да има хирургичен корпус и главен блок. Архитектурният план е заимстван от френски здравни заведения. На 6 юни 1970 г. е направена първата копка. На 28 декември 1986 г. е предадена окончателно за експлоатация като Институтска клинична болница. Главен лекар е доц. д-р Христо Ганчев. От декември 1990 до февруари 1995 г. главен лекар е доц. д-р Иван Гълъбов. От 1995 г. болницата се именува Варненска университетска болница. През периода 1995 - 2001 г. неин главен лекар и изпълнителен директор е проф. д-р Красимира Кисьова. През периода 2001 - 2010г. изпълнителен директор е проф. д-р Красимир Иванов. От 2010 г. до 2016г. Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина” е проф. д-р Жанета Георгиева, дм. Приоритет на нейния екип е утвърждаване позицията на болницата като лидер в региона и в страната и като център за университетско медицинско образование.

От 2016г. Изпълнителен директор е Проф.д-р Валентин Игнатов, дм 

Понастоящем Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД – Варна е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с над 1300 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти.