МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по медицинска онкология

Капацитет:  
Легла: 100 болнични легла
18 шезлонга за кратка химиотерапия (дневен стационар)
Център за проследяване на онкологично болни (диспансерно наблюдение)
Всички болнични стаи в клиниката са с по 1 до 3 легла, самостоятелен санитарен възел с баня, климатизация, щори и телевизор. 5 болнични стаи са оборудвани със система за вакуумна аспирация и за кислород.
Персонал: 35 души медицински персонал - 11 лекари, 23 мед. сестри;  11 санитари, 3 техн. секретари
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по медицинска онкология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:


 Доц. д-р Иван Щерев Донев, дм - Началник на Клиника по медицинска онкология

Кратка творческа автобиография:  
Водещи специалисти в клиниката:

д-р Маргарита Трифонова-Георгиева – главен асистент, специалист по Вътрешни болести и Онкология;
д-р Елеонора Димитрова-Господинова – асистент, специалист по Вътрешни болести, Пулмология и фтизиатрия, и Онкология;
д-р Дафина Маждракова – асистент, специалист по Вътрешни болести и клинична хематология;
д-р Наталия Стефанова – асистент, специалист по Вътрешни болести и Онкология;
д-р Янчо Янчев – главен асистент, специалист по Вътрешни болести и ендокринология.

д-р Асен Янчев

Специализация: Диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни (карциноми и саркоми на меки тъкани);
Консултация, диагностика стадиране и лечение на невроендокринни тумори (Национален център за невроендокринни тумори);
Най-добри поддържащи грижи (палиативна терапия);
Последващо наблюдение на онкологично болни (диспансерно проследяване);
Психологична и социална помощ на пациенти със злокачествени болести и техните семейства;
Клинични проучвания в областта на медицинската онкология.
Апаратура: Инфузионни помпи, инжектомати, оригинален софтуер за терапевтични база данни по медицинска онкология, ЕКГ-апарат.
Уникални услуги: Молекулярно-патологично изследване на предиктивни туморни биомаркери (в рамките на Лаборатория по молекулярна патология) – ЕGFR, KRAS и BRAF.
Диагностика стадиране и лечение на невроендокринни тумори (в рамките на Национален център за невроендокринни тумори) – включва имунохистохимия на биопсии (хромогранин А, синаптофизин, неврон-специфична енолаза), лабораторно изследване на серумен хромогранин А (CgA), нуклеарномедицинско образно изследване със соматостатин-рецепторно сканиране (SRS).
Образна оценка на терапевтичен отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на Клиника по образна диагностика).
Структура на клиниката: Дейност медицинска онкология с 83 легла; Дейност палиативна терапия с 17 легла; Дейност кратки лекарствени инфузии с 18 поста (шезлонги); Център за разтваряне на антитуморни лекарства; Център за проследяване на онкологично болни (диспансерно наблюдение); Учебна зала за обучение на медицински персонал и на пациенти.
Диагностична дейност: В клиниката се прилагат всички диагностични методи в клиничната онкология – ендоскопски, инвазивни, морфологични (хистологични и цитологични), образни и метаболитни, лабораторни и имунологични изследвания (в колаборация с другите структури на МБАЛ „Св. Марина“).
Терапевтична дейност: В клиниката се провеждат всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози).
Диспансерна дейност: Диспансерно проследяване на онкологично болни с редовни визити за контролни прегледи и изследвания.
Акценти: Системна антитуморна терапия по стандарти и алгоритми на медицината, основана на доказателства.
Лекарски екип: доц. д-р Иван Донев, д.м.
д-р Дафина Маждракова
д-р Маргарита Трифонова-Георгиева
д-р Елеонора Димитрова-Господинова
д-р Наталия Стефанова
д-р Янчо Янчев
д-р Ася Консулова-Кирова
д-р Николай Цонев
д-р Александрина Христова
д-р Боряна Стефанова
д-р Асен Янчев
 
Обучение на студенти и/или специализанти по: Екипът на клиниката е включен в обучението на студенти по медицина (в рамките на Катедра па пропедевтика на вътрешните болести), медицински сестри, медицински лаборанти и социални работници. Клиниката е база за специализация на лекари по медицинска онкология. Провеждат се курсове по медицинска онкология – СДО. На територията на клиниката работят лекари, зачислени на редовна докторантура. Преподаване се извършва на български и английски език.
История на клиниката: Създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия с ръководител д-р Виолина Таскова. От 2003 г. е преименувана в Клиника по химиотерапия и се оглавява от проф. д-р Христо Цеков, д.м.н. През 2009 г. e преустроена в Клиника по медицинска онкология. От 2010 г. Клиниката е инициатор на годишните национални онкологични конференции МОРЕ (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти) (www.more-conference.com). 
Друга информация: Клиниката провежда лечение по клинична пътека № 298 (системна химиотерапия) и № 297 (палиативни грижи). Извършват се дейности по клинични процедури № 5 (системно домашно лечение с перорална противотуморна терапия), № 6 (диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания) и № 7 (проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение).
В клиниката се извършват психологични изследвания за дистрес, осъществява се психосоциално обучение на онкологично болни и техни семейства, провежда се арттерапия.  
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Направление за хоспитализация от семеен лекар (по Клинична пътека № 298 и № 297), копие на лична карта, лична амбулаторна карта, актуални лабораторни изследвания (от семеен лекар, с давност до 7 дни) – кръвна картина, серумна урея, серумен креатинин, ASAT и ALAT.
Разположение на клиника/отделение: Клиниката е разположена на 1и 3 етаж в Онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина"
За контакти: Официален сайт: www.himioterapia-varna.com
Имейл: contact@himioterapia-varna.com
Началник клиника: 052/978881
Факс:052/978873
Ст. мед.сестра : 052/978888
Техн. Сътр. 052/978876
Манипулационна: 052/978877
Приемно-консултативен кабинет:052/978886
Дневен стационар: 052/978887
Регистратура:052/978880