МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Втора клиника по хирургия

Капацитет:  
Легла: 30 бр. в т.ч. 6 – интензивни
Персонал: 12 лекари, от които 1 професор, 2 доценти и 1 главен асистент, 6 асистенти
10 сестри, от които една старша медицинска сестра
6 санитари
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител  Втора клиника по хирургия при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Проф. д-р Росен  Евгениев  Маджов, д.м.н.
Кратка творческа автобиография: *
 • Образование – висше, магистър медицина, магистър "Здравен мениджмънт"
 • Специалности – "Хирургия"  и  "Онкология"
 • Научно звание – Професор
 • Научна степен – “доктор на медицинските науки”
 • Заемани длъжности – Началник клиника; Ръководител Катедра хирургически болести на МУ – Варна
 • Чужди езици – Английски, Руски
 • Специализации – в Израел, Германия, Италия, Гърция
 • Републикански консултант по хирургия за Североизточна България;
 • Членство в научни организации – Зам. председател на Българското хирургическо дружество; Почетен член на Academia Romana di Chirurgia (Италия); Почетен член на Румънската асоциация по хирургия; член на Интернационалната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (IASGO)
 • Член на редколегиите на – “Hepato-Gastroenterology”; “Хирургия”; “Висцерална хирургия”; “Scripta Scientifica Medica”; “Инфо-Академика”; “Известия”
 • Носител на награда “Варна” в областта на висшето образование за 2010 г.
 • Публикации – над 230 в наши и чуждестранни списания
 • Основни области на квалификация – стомашно-чревна хирургия; хирургия на черния дроб и жлъчните пътища; хирургия на панкреаса; хернии; лапароскопска хирургия; хирургия на дебелото и правото черво; хирургия на далака;
Водещи специалисти в клиниката: проф. д-р Росен Маджов, д.м.н.          
доц. д-р Илко Плачков, д.м. 
д-р Красимир Георгиев,  
д-р Пламен Арнаудов, д.м.
доц. д-р Васил Божков, д.м.,     
д-р Пламен Чернополски, д.м.
д-р Тодор Иванов,
д-р Атанас Лисничков,
д-р Дилян Чаушев,       
д-р Янко Стефанов
д-р Вяра Драганова
д-р Дениз Ахмедов
Специализация: Диагностично-терапевтична дейност на клиниката е насочена към комплексното високоспециализирано обслужване на пациенти с:
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашно чревния тракт;
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб и жлъчните пътища;
 • Лапароскопска холецистектомия;
 • Заболявания на задстомашната жлеза;
 • Заболявания на дебелото и правото черво;
 • Хернии на предната коремна стена;
 • Заболявания на далака
Апаратура:  Клиниката използва разположената на територията на болницата апаратурата за образна диагностика:
 • Горна ендоскопия
 • Долна ендоскопия
 • Рентгенографии;
 • Рентгеноскопии;
 • Ултразвукова диагностика;
 • Компютъртомографска диагностика;
 • Магнитнорезонансна томография;
 • Позитронно-емисионен томограф (PET-CТ)
Уникални услуги:
 • Реконструктивни операции върху жлъчната система
 • Операции върху панкреас
 • Операции на храносмилателната система / стомах, тънко черво, дебело черво/
 • Имплантация на катетри за перитонеална диализа на пациенти с ХБН.
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черен дроб
 • Заболявания на далак
 • Външен дренаж на жлъчните пътища
 • Лапароскопски оперативни интервенции
Структура на клиниката:
 • Приемен и консултативен кабинет на ХІ етаж
 • Стационарни легла разположени на ХІ етаж
 • В това число 6 интензивни
 • Две операционни зали оборудвани със най-съвременна техника необходима за съвременната квалифицирана и високоспециализирана оперативна дейност в общата и коремната хирургия.
Диагностична дейност: Диагностика на заболявания на
 • Храносмилателната система
 • Жлъчно – чернодробната система
 • Панкреас
 • Далак
Терапевтична дейност:

В клиниката се извършва комплексно високоспециализирано обслужване на пациенти с:

 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашно-чревния тракт;
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб и жлъчните пътища;
 • Лапароскопска холецистектомия;
 • Заболявания на задстомашната жлеза;
 • Заболявания на дебелото и правото черво;
 • Хернии на предната коремна стена;
 • Заболявания на далака
 • Заболявания на надбъбрек
 • Поставяне на катетри за перитонеална диализа
Диспансерна дейност: В клиниката се води се регистър на пациентите с:
 • злокачествени заболявания стомашно – чревния тракт
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса
 • хернии на предна коремна стена
 • заболявания на черен дроб
 • заболявания на жлъчната система
 • чревна дивертикулоза
Акценти: Диагностика,  консервативно и оперативно  лечение на пациенти с остри и хронични възпалителни заболявания на жлъчно – чернодробната  и панкреатичната системи.
Диагностика и оперативно лечение на заболявания на тънко и  дебело черво; хемороидална болест, анални фисури и фистули.
Оперативно лечение, стадиране и проследяване на болни с  доброкачествени и злокачествени заболявания на храносмилателната система.
Лекарски екип: проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. -  rmadjov@mail.bg
доц. д-р Илко Плачков, д.м.       -  iplachkov@mail.bg
доц. д-р Васил Божков, д.м.      -  mrboj@abv.bg
д-р Тодор Иванов                      -   todorsurgery@abv.bg
д-р Пламен Чернополски         -p_chernopolsky@yahoo.com
д-р Атанас Лисничков              -  lisnichkov@abv.bg
д-р Дилян Чаушев                   -dilyan_chaushev@yahoo.com
д-р Янко Стефанов                   - yanko.stefanov@mail.bg
Обучение на студенти и/или специализанти по:
 • Клиниката е база за преподаване и обучение на студенти по медицина (III, ІV, V и VІ курс), дентална медицина, медицински сестри и акушерки. Преподаването се осъществява чрез съвременни мултимедийни презентации, учебни филми, практически упражнения.
 • Специализация по обща хирургия и висцерална хирургия.
 • Следдипломна специализация за колеги от Североизточна България.
 • Обучение на докторанти от България и чужбина.
История на клиниката: Втора клиника по коремна хирургия е създадена към Катедрата по Хирургически Болести през 1973г. от проф. д-р Петър Червенков дмн като Клиника по Жлъчно – чернодробно хирургия.
Проф д-р Петър Червенков дмн е  ръководител на клиниката до 2000г.
През 2001г. клиниката се пребазира на територията на МБАЛ „Света Марина” като Втора Клиника по Хирургия  и разполага с 25 легла и две операционни зали.
Ръководител на клиниката в периода 2001 – 2002 г. е доц. д-р Борис Корновски  - водещ национален специалист в областта на хирургията на хранопровода и стомаха.
От 2003 г. началник на Клиниката е проф. д-р Росен Маджов дмн – специалист хирург – онколог, републикански консултант по хирургия за Североизточна България.
Друга информация:** Клиниката работи по следните клинични пътеки:
№ 31; № 33; № 156; №158; № 160; №162; №164; №165; №166; №167; №168; №169; №170; №171; №172; №173; №174; №175; №176; № 181; №182; №183; №184; № 185; №189;
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: При планов прием – кръвна картина и урина
При спешен прием – изследванията се извършват в клиниката
Други документи при прием на пациенти:  
Разположение на клиника/отделение: ХІ етаж на УМБАЛ “Св. Марина” ЕАД – Варна
За контакти:*** Телефони:       052 30-28-51/6
- началник клиника       - 052/978 688
- главни асистенти        - 052/978 686, 052/978 677
- дежурен лекар            - 052/978 671
- старша мед. сестра     - 052/978 680
- манипулационна         - 052/978 670