МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клинични изпитвания

На вниманието на Договорно-изследователските организации:
В изпълнение на чл. 87, ал. 3 от ЗЛПХМ ви уведомяваме, че на задължително предварително одобрение от Изпълнителния директор на болницата ще подлежат всички нови клинични проучвания на територията на болницата.(Свалете Образец на Молба за съгласие).
Задължителното изискване преди започване на договаряне с юридическия отдел ще важи за всички настоящи и бъдещи партньорски Договорно-изследователски организации.
За този вид одобрение на клиничните изпитвания и научни медицински изследвания, ДИО ще бъдат своевременно уведомявани.

Oт 01.03.2016г. местната Комисия по етика при МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, работи в нов състав.
В тази връзка имайте предвид в аванс следното правило възприето от комисията, касаещо независимите лица за контакт за участниците в изпитвания, респ. за формулярите за информирано съгласие: Основното лице за контакт е Председателя на комисията, а само в случаите когато самия председател е член на изследователския екип, то лицето за контакт е Заместник-председателя на комисията.

Правилник за провеждане на клинични проучвания

Ценова листа при провеждане на клинични проучвания

Контакти:
Председател- Проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м.н. - тел. 052/978-338
Заместник-председател-  Доц. д-р Христо Кожухаров, д.м. - тел 052/978-497

Длъжностно лице с координираща роля - за съдействие и запитвания:
Христофор Зюмбюлски - Администратор по клинични изпитвания
етаж 1-ви (до дежурен лекар на рентген)
тел. 052/978-819
тел: 052/30-28-51 (до 55) – централа/ вътр. 819
е-mail: admin_ct@mail.bg