МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Специализации

Следдипломното обучение е дефинирано в Закона за здравето и включва две направления: обучение за придобиване на специалност в здравеопазването и продължаващо медицинско обучение. Основна дейност на отдела е организиране, регистриране и контролиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и подподамагане на неговото провеждане от академичните структури на университета и от базите за практическо обучение. Тази дейност е регламенитарана с наредба на министъра на здравеопазването.

Повече информация тук.

Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Обяви специализации