Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Административни структури

Обща администрация

    o Обща канцелария, планиране, анализи и проекти
    o Направление "Човешки ресурси и следдипломно обучение"

        ▪ Отдел Труд и работна заплата
        ▪ Отдел Кадри
        ▪ Отдел Следдипломно обучение
    o Направление "Управление финансови ресурси"
    o Отдел "Статистика"
    o Направление "Маркетинг, договори, материално, техническо и информационно обезпечаване"
    o
Отдел "Обществени поръчки"
    o Отдел "Отчет и кодиране на медицинската дейност"
    o Отдел "Юридически"
    o Общоболнични длъжности
    o Отдел "Вътрешен одит"

    o Направление "Техническа поддръжка”
        ▪ Отдел Енергиен
        ▪ Отдел Инвеститорски контрол и поддръжка сграден фонд
    o Отдел "Автотранспорт" 
    o Отдел вътрешно-ведомствена сигурност 


Специализирана администрация

    o Болнична аптека

    o Служба "Здраве и безопасност на труда"
    o Централна стерилизационна база

    o Санитарен контрол