МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по неврохирургия

Капацитет: 20 болни
Легла: 22
Персонал: 8 лекари, 8 медицински сестри, 5 санитарки
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител клиника по „Неврохирургия“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Проф. д-р Явор Енчев, д.м., FRCS
Кратка творческа автобиография: * Роден през 1975г. в гр. Силистра. Завършва с пълен отличен ПМГ „Св. Климент Охридски" гр. Силистра през 1994г. През 2000 г. завършва с пълен отличен Медицински университет-София и е удостоен с наградата „Златен Хипократ” и право на безплатна специализация по избор. Специализира в университетските клиники по неврохирургия на болниците „Александровска” и „Св. Ив. Рилски”. От 2006 г. е специалист по неврохирургия. През 2007 г. защитава докторска дисертация на тема „Приложение на невронавигацията в краниалната неврохирургия” с научен ръководител проф. В. Бусарски. До месец Февруари 2011 г. е неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, води Кръжок по неврохирургия и е хоноруван асистент към Катедрата по неврохирургия на МУ-София. От месец март 2011 г. е Началник на новосъздаденото Отделение по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна, което по-късно се разраства в Клиника по неврохирургия с най-високото Трето ниво на компетентност. От месц Юли 2012г. е Доцент по неврохирургия при Катедрата по УНГ и Неврохирургия, МУ- Варна. През периодите си на студент по медицина, специализант по неврохирургия и специалист неврохирург има дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове, участия в конгреси и симпозиуми в редица водещи медицински и в частност неврохирургични центрове в Бразилия, Испания, Египет, Хърватска, Италия, Грузия, Германия, Финландия, Швеция, Норвегия, Япония, Англия, Шотландия, Франция, Унгария, Монако, Румъния, Турция, Корея, Тайван, САЩ, Мароко, Босна и Херцеговина, Австрия, Естония, Австралия.
Магистър по здравен мениджмънт, МУ- Варна, 2009г. Лицензиран от General Medical Council (GMC) of UK, 2010г. От 2013г. е Fellow of the Royal College of Surgeons of England (FRCS).
Редовен рецензент за водещите международни неврохирургични списания с висок импакт фактор- ActaNeurochirurgica, Child’s Nervous System, Clinical Neurology and Neurosurgery, Journal of Neurosciences in Rural Practice, NeurosurgicalReview, Turkish Neurosurgery. Член на редакторския борд на Journal of Hydrocephalus и Journal of Neuroendoscopy. Представител на България в Изпълнителния комитет на Southeast European Neurosurgical Society- (SeENS). Член на Neuroendoscopy Committee of the World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS), член на Българско Дружество по Неврохирургия, European Association of Neurosurgical Societies (EANS), European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN), International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN). Доброволец- обучаващ неврохируг в Перу (Ноември, 2008) и Етиопия (Ноември, 2009).
Множество публикации в международни и български научни списания с общ импакт фактор над 44 и с над 100 цитирания в чуждестранни списания.
Водещи специалисти в клиниката: доц. д-р Тони Аврамов, д.м.
д-р Пламен Трендафилов
Специализация: д-р Богомил Илиев
д-р Тони Кондев
д-р Елена Захариева
д-р Мартин Мойнов
Апаратура: Клиниката по Неврохирургия при УМБАЛ „Св. Марина” понастоящем представлява най-модерният неврохирургичен център в България, който по нищо не отстъпва на водещите европейски, американски и азиатски клиники.
Неврохирургията е бутикова специалност, изключително тясно свързана с технологичния напредък, който сам по себе си не е в състояние да замени хирургичния опит, но безспорно влияе на оперативните резултати. Неврохирургичната операционна зала разполага с уникална за страната апаратура от последно поколение, като операционен микроскоп с възможност за интраоперативна флуоресценция, ултразвук-базирана невронавигация, хай-дефинишън невроендоскопска техника, ултразвукова аспирация, високоскоростни дрил и краниотом, интраоперативен ултразвук, устройства за интраоперативно електрофизиологично мониториране, монитори за проследяване на вътречерепното налягане, С-рамо с възможност за 3Д реконструкция, рентгенонегативна операционна маса, пълни набори неврохирургичен микроинструментариум др.
Клиниката разполага с отлично обзаведени болнични стаи, със собствен санитарен възел, климатик и ТВ, които наред с възможностите за комплексно лечение осигуряват и нужното  персонално пространство и личен комфорт на болните.
Уникални услуги: Невронавигирани интервенции, хай-дефинишън невроендоскопски процедури, перкутанна вертебропластика, перкутанна спинална стабилизация, минимално инвазивни краниални и спинални операции, невромониториране, ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания, транссфеноидална хирургия.
Диагностична дейност: На денонощно разположение за целите на клиниката са модерните болнични магнитен резонанс, мултислайс компютърен томограф, и мозъчен ангиограф, благодарение, на които е възможно своевременно и прецизно диагностициране на цялата гама неврохирургична патология по-най съвремения начин.
Терапевтична дейност: В клиниката обект на неврохирургично лечение са всички неврохирургични заболявания на главния мозък, гръбначния мозък и периферните нерви във всички възрастови групи. Минимална инвазивност и максимална ефективност се цели при операциите на съдови заболявания, тумори на централната нервна система, дегенеративни заболявания на гръбнака, вродени малформации на ЦНС. Осъществява се и невроендоскопска и транссфеноидална хирургия при интравентрикулна и питуитарна патология.
Ранният следоперативен период болните прекарват в клиниката по анестезиология и интензивно лечение или в оделението за интензивно лечение на неврологичните болести, където за тях се  грижат реаниматори и невроинтензивисти с дългогодишен опит.
Акценти: Клиниката по Неврохирургия при УМБАЛ „Св. Марина” понастоящем представлява най-модерният неврохирургичен център в България, който по нищо не отстъпва на водещите европейски, американски и азиатски клиники.
Лекарски екип: Лекарите в клиниката, начело с нейният началник, проф. д-р Я. Енчев, са специализирали във водещи европейски и японски клиники, имат редица публикации в национални и чуждестранни специализирани научни издания, както и множество цитации.
Клиниката поддържа тесни контакти с водещи неврохирургични центрове и специалисти от цял свят.
Обучение на студенти и/или специализанти по: Неврохирургия
История на клиниката: Клиниката е създадена през месец март, 2011г., а официалното й откриване е през месец октомври същата година. Сформирането на клиника по неврохирургия е реализиран проект без аналог в последните 30 години в страната, а в условията на глобална икономическа криза е равносилно на подвиг. Проектирането и осъществяването на идеята за Клиника по Неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” е резултат не само на многомилионни инвестиции, но и на реализиран изключителен мениджърски потенциал от страна на болничното ръководство.
Друга информация:** Клиниката работи по всички клинични пътеки, които са обект на неврохирургията.
Разположение на клиника/отделение: Трети етаж.
За контакти:*** Началник клиника: dr.y.enchev@gmail.com, 052 978611
Старша сестра: Диляна Груева, 052978811
Манипулационна: 052978813
Лекарски кабинет: 052978815