МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по съдова хирургия

Капацитет: 500 съдово хирургични операции годишно
Легла: 22
Персонал:  8 лекари, 9 сестри,  3 санитари
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител Клиника по съдова хирургия при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Проф. д-р Веселин Петров, д.м
Кратка творческа автобиография: Проф. д-р Веселин Петров е роден в гр. Плевен 1956г. Завършил средно образование в АЕГ „Гео Милев“ гр. Русе и медицина в Медицински институт гр. Плевен през 1983г. с отличен успех. Има признати специалности по обща и съдова хирургия, защитил дисертация на тема „Транскраниална доплерова сонография при хирургия на артериите на аортната дъга“. От 2007г. е хабилитиран доцент по съдова хирургия. Специализирал в Италия, Великобритания, Швейцария, Германия, Испания по проблемите на съдовата хирургия.
Интересите му са насочени към каротидната хирургия и абдоминалната хирургия – аневризми, атеросклероза на аорта и висцерални артерии. Представител на България в Европейското дружество по съдова хирургия. Основател и член на управителния съвет на българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.
Водещи специалисти в клиниката:

Доц. д-р Николай Дончев, д.м
д-р Емил Йорданов, 
д-р Красимир Тодоров.

Специализация: В момента има 7 специализанти по съдова хирургия към клиниката по съдова хирургия към МУ - Варна.
Апаратура: Ехо-доплеров сонограф с възможности за изследване на всички магистрални артерии; портативен доплеров апарат; С-рамо за извършване на хибридна хирургия; вейнлайт система.
Уникални услуги: Лечение на аневризмалната болест във всички локализации, особено каротидна и висцерална. Хибридна хирургия, микросъдова хирургия
Структура на клиниката:  Клиниката е разположена на 12 етаж на МБАЛ Света Марина, разполага с 6 болнични стаи, има оборудване с кислородоподаване,
климатик.   
Диагностична дейност: Използват се всички видове диагностични методи в съвременната съдова хирургия – клинична диагностика, доплерова сонография, ехо-доплерово изследване, дигитална субтракционна ангиография, СТ скенер ангиография, конвенционална ангиография.
Терапевтична дейност: лечение на венозни и лимфо-венозни болести, 
варикозни улкуси, диабетно стъпало, рани от съдов произход, ХБН.
Диспансерна дейност: Въведен е диспансер, който обхваща всички преминали през клиниката болни, като периодично се контролира напредването на болестта им. Като отделни диспансери са обособени пациентите страдащи от каротидна патология и тези с хронична бъбречна недостатъчност с извършване на съдов достъп чрез конструиране на артериовенозни фистули и протези.
Акценти: съвременните методи на лечение на съдово хирургичните болни навлизат в практиката и непрекъснато се обновяват.
Лекарски екип:
 

 Д-р Емил Димитров Йорданов - роден 1976 г. в гр. Варна. Завършил е средното си образование в Първа езикова гимназия с профил английски език през 1995г. Завършил е медицина през 2001 г в Медицински университет, Варна с отличие и е награден със специализация по хирургия от Ректора. От декември 2001 до декември 2006 г. е специализирал Обща и коремна хирургия в Клиника по обща и оперативна хирургия в МБАЛ „Св. Марина”, Варна. През май 2007 г. има призната специалност по обща хирургия; през 2011 г. му е призната специалност по съдова хирургия.Специализирал е съдова хирургия в Швейцария и Италия. Научните и практическите му интереси в областта на съдовата хирургия са свързани с хирургия на аортата, каротидните артерии и инфраингвинални артериални реконструкции.


Доц. д-р Николай Дончев, д.м. е роден през 1977 г. Завършва медицина с отличен успех през 2001г. във ВМИ-Пловдив. В периода 2002-2003г. работи в Клиниката по Кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. През 2006г. спечелва субсидия на национален проект на тема „Ендолазерно лечение на разширени вени” от Фонд „Научни Изследвания” към МОН. Впоследствие като част от проекта специализира „Ендолуменално лазерно лечение на разширени вени” в „Hospital Sagrat Cor”, Барселона, Испания.  През 2007г. придобива специалност по Хирургия. От 2008г. е ординатор към Клиниката по Съдова Хирургия на УМБАЛ „Св. Анна” – Варна, където работи до 2014г. В началото на 2011г. придобива образователна и научна степен „доктор” по „Сърдечносъдова хирургия” въз основа на защитена дисертация на тема „Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени”. През същата година придобива втора специалност по Съдова Хирургия. От 2011г. е назначен за асистент по Съдова Хирургия към Медицински Университет-Варна, а от 2013г. е главен асистент. През месец юли 2014г. д-р Дончев започва работа в Клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина”-Варна, където работи и до момента. От 2016 г. д-р Дончев е хабилитиран "доцент" към Клиниката по съдова хирургия.

 

Д-р Красимир ДобромировТодоров – завършва медицина в гр. Варна. Професионалната си кариера започва от спешна помощ гр. Шумен. В последствие специализира и придобива специалност по коремна хирургия през 2005 г.От 2008г. започва специализация по Съдова хирургия в МБАЛ Св. Марина. гр. Варна.Придобива специалност по съдова хирургия 2012г. Притежава значителен опит и професионални умения при лечението на екстракраниална, интраабдоминална и периферна съдова патология.


Д-р Ангел Борисов Ангелов, д.м. Роден на 18.09. 1959 год. в град Варна. Средно образование завършва в Първа езикова гимназия „Христо Кабакчиев” през 1998 година със сребърен медал. Висше медицинско образование придобива 1986 година. Дипломира се по обща хирургия през 1994 година. През май 2004 год. защитава втора специалност – Съдова хирургия.От 01.11.1990 год. е асистент по обща и съдова хирургия към Катедрата по хирургични болести, Клиника по съдова хирургия на Медицински университет-Варна. От 1998 год.е старши асистент,от 18 април 2007 година - главен асистент. Член на Българското Национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и на Националното флебологично дружество. От 2012 година членува в  Германското флебологично дружество.През 12.12.2014.защитава дисертационен труд на тема „ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ НА РАЗШИРЕНИ ВЕНИ – АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СПОРЕД ДЪЛЖИНАТА НА ВЪЛНАТА И ВИДА НА ЛАЗЕРНОТО ВЛАКНО” д.м.за присъждане на научна и образователна степен „Доктор”.

Специализанти:
д-р Нина Ковачева /лекар съдова хирургия / , д-р Иво Марков, д-р Станислав Тунчев, д-р Димитър Дочев.

Обучение на студенти и/или специализанти по: съдова хирургия – диагностика, оперативни техники, следоперативни грижи и терапия.
История на клиниката: Съдова хирургия в МБАЛ „Св. Марина‘ съществува от 2003 г. като Сектор по съдова хирургия след назначаването на д-р Георги Стефанов за съдов хирург към КООХ. През 2007г. е обособено Отделение по Съдова хирургия в рамките на новосъздадената III К-ка по Хирургия като д-р Михаил Чешмеджиев е назначен за Началник на отделението. През септември 2012г. с идването на проф. Веселин Петров е обособена к-ка по СХ.
Друга информация:** Клиниката работи по клинични пътеки № 38, 178, 184.1,184.2, 190,191,192,193,194,196,197. Клинични пътеки № 193,184.1, 184.2 са спешни. Останалите клинични пътеки изискват следната подготовка от пациента за приемане в Клиниката по съдова хирургия:

КЛ.П. 38 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2; Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5; Стеноза на артерия каротис I65.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

КЛ.П. 178 Диагноза: Захарен диабет с ПСУЕ11.5; Захарен диабет с множествени усложнения Е11.7
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

КЛ.П. 190 Диагнози: Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5;
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 191 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2;
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 192 Диагноза: Стеноза на артерия каротис I65.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 194 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2; Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5; Дълбока венозна тромбоза I80.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК: задължително лична карта

КЛ.П. 196 Диагноза: Варикозни вени I83.9
-задължителни изследвания:
Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време
/изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК: задължително лична карта

КЛ.П. 197 Диагноза: Хронична бъбречна недостатъчност N18.0
-задължителни изследвания:
Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

 

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Кръвна картина, урея, креатинин, йонограма, протромбиново време, изследвания за хепатит, ЕКГ
Други документи при прием на пациенти: ТЕЛК - копие
Разположение на клиника/отделение: 12 етаж източно крило, стаи 33-42.
За контакти:*** Началник клиника: проф. д-р Веселин Петров, д.м., тел. 052 978 323
е-mail: vesko_petrov@abv.bg
Старша мед. сестра: Марина Алексиева, тел. 052 978 641 /манипулационна /
е-mail: m.aleksieva@abv.bg
лекарски кабинет: 052 978 640
приемен кабинет: 052 978 549