МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Капацитет:  
Легла: 26 легла
Персонал: професор – 1; доцент – 1; лекари – 11; мед. сестри – 8; ст. мед. сестра – 1; техн. секретар – 1; санитари – 6
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител клиника по „Ендокринология и болести на обмяната“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна   
проф. д-р Кирил Христозов, д.м.н.
Кратка творческа автобиография: Дата и място на раждане: 14.12.1957 г., гр. Средец, обл. Бургас
Образование:
1975 г. – средно образование гр. Варна
1983 г. – ВМИ, гр. Варна, диплома №000561/07.10.1983 г.
1989 г. – специалност Вътрешни болести, диплома №33747/01.01.1989 г.
1991 г. – специалност Ендокринология и болести на обмяната, диплома  №37019/01.01.1991 г.;
2004 г. – доцент, МУ – Варна
2013 г. – професор, МУ - Варна

Членство в научни организации:
Национално научно дружество по ендокринология
Национално научно дружество по УЗ в медицината
Европейска тиреоидна асоциация
Международна федерация по тиреоидна офталмопатия
Трудов стаж:
1983-84 г. – ординатор БНМП – Бургас
1984-91 г. – асистент в Клиниката по ендокринология – ВМИ, Варна
1991-04 г. – главен асистент
2004 г. – доцент
2004 г. – ръководител на Клиниката по ендокринология – УБ “Св. Марина”, Варна
Умения:
УЗ диагностика на щитовидна жлеза
ТАБ на щитовидна жлеза
Доплерография на щитовидна жлеза
Владеене на английски и руски език
Компютърна грамотност
Квалификационни курсове
по андрология, диабетология, добра клинична практика (2004 г.), здравен мениджмънт
Водещи специалисти в клиниката: проф. д-р Кирил Христозов, д.м.н.
д-р Мила Бояджиева, дм, асистент
д-р Мира Сидерова, дм
Специализация: проф. д-р К. Христозов, д.м.н. – Захарен диабет, Москва, Копенхаген; Щитовидни заболявания – Лайпциг; Андрология – София
д-р М. Сидерова – Щитовидни заболявания, Бари, Италия
Апаратура: ехографски апарат с високочестотен трансдюсер, цветен доплерограф – 2 бр
преносим доплерограф
камертон за изследване на вибрационен усет
ЕКГ-едноканален
глюкомер
инжектомати
пациентски монитор
Уникални услуги: ТАБ под ехографски контрол, имунохистохимия, и алкохолно склерозиране
Обработка на диабетно стъпало
Структура на клиниката: 26 легла, 8 от които за интензивно лечение
консултативен кабинет
ехографски кабинет
кабинет “Диабетно стъпало”
зала за обучение
учебна зала
Диагностична дейност: планов прием по КП №: 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112
спешен прием по КП №:  104, 106, 107, 108, 109, 110, 112
тънкоиглена аспирационна биопсия
Терапевтична дейност: преглед, обучение и лечение на пациенти с диабетно стъпало (възможности за инвазивно ангиографско изследване, перкутанна транслуменна ангиопластика и съдовореконструктивна байпас хирургия, лечение с барокамера)
Диспансерна дейност:  
Акценти: своевременно и прецизно диагностициране на нозологичната категория;
прилагане на съвременни терапевтични програми; подобряване качеството на живот;
минимализиране на ятрогенния ефект и инфекциозните усложнения при диабетно болните;
въвеждане и усъвършенстване на по-безболезнени методи за манипулации, организиране на по-свободен дневен и диетичен режим, с оглед естеството на заболяванията;
изпитване на нови медикаменти в областта на ЗД, метаболитен синдром, затлъстяване;
обучение на болните от ЗД – диетичен режим, физическа активност, самоконтрол;
скринингови програми за откриване на ранни форми на ЗД и остеопороза.  
Лекарски екип: Проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м.н. - специалности Вътрешни болести; Ендокринология и болести на обмяната;
Д-р Милена Мичева Петрова - специалности Вътрешни болести; Ендокринология и болести на обмяната;
Д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – специалност Ендокринология и болести на обмяната;
Д-р Мира Валентинова Сидерова, дм – специалност Ендокринология и болести на обмяната;
Д-р Мариела Борисова Бъчварова – специалност Ендокринология и болести на обмяната;
Д-р Бояна Цветанова Трифонова – специалност Вътрешни болести; Ендокринология и болести на обмяната;
Д-р Евелина Бойкова Златанова;
Д-р Елица Георгиева Хаджиева
Д-р Гергана Тошева Маринова
Д-р Радина Димитрова
Д-р Жанета Янева
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучение на студенти - 5 курс факултет медицина
Обучение на медицински сестри – факултет здравни грижи
Обучение по ендокринология на специалисти по специалност козметика
Обучение „Здравен асистент“ – курсисти
История на клиниката: Клиниката по ендокринология е създадена през 1973 г. след разделянето на Катедрата по вътрешни болести с ръководител проф. д-р Е. Бозаджиева. Направлението „Ендокринология“ съществува още от 1963 г. като част от Катедрата по вътрешни болести и терапия на ВМИ – Варна, на базата на Военноморска болница. През 1970-1973 г. секторът по ендокринология заедно с хематологичния сектор се пребазират в Градска болница – Варна, като Клиника по ендокринология и хематология с ръководител доц. Евгения Йорданова. През 1974-1985 г. ръководител на Клиниката по ендокринология е доц. д-р Драгомир Коев (сега професор). През 1985-2004 г. ръководител на Клиниката по ендокринология е доц. д-р Лидия Коева (сега професор). Проф. Л. Коева създава първия в България Клуб на диабетика в гр. Добрич, наградена е с награда „Варна“ за основаването и ръководството на Центъра по диабетно тъпало в Медицински университет – Варна. През 1986 г. клиниката се премества в Терапевтичната болница (сега МБАЛ „Св.Марина“, а от 1992 до 2000 г. се обединява с Клиниката по гастроентерология в Катедра по ендокринология и гастроентерология с ръководител проф. д-р Л. Коева. От 2000 г. клиниката отново става самостоятелно звено към Катедрата по вътрешни болести. От 2004 г. ръководител на УНС по ендокринология и болести на обмяната е доц. д-р Кирил Христозов (сега професор), чиито научни интереси са в областта на щитовидните заболявания, остеопороза, захарен диабет, заболявания на мъжката гонада.
Друга информация: КЕБО е инициатор на Варненски ендокринологични дни – ежегоден научен форум по проблемите на щитовидната жлеза;
Съвместни проекти с Клиничен център по ендокринология–София – “Заболявания на хипофизната жлеза”;
КЕБО е участник в проект по хипофизна патология съвместно със СБАЛЕНГ–София и Варненската клиника по неврохирургия
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: за диабетно болни – кръвна захар, измерена в амбулаторни условия
Други документи при прием на пациенти: направление за хоспитализация
лична медицинска документация
Разположение на клиника/отделение: 12 етаж – основен корпус
За контакти:

тел. 978 338; k.hristozov@abv.bg, началник клиника
тел. 978 206; nurse_veni@abv.bg, ст. мед. сестра
тел. 978 336 - лекарски кабинет
тел. 978 247 – манипулационна

тел. 978 336 – консултативен кабинет