Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Отделение по психиатрия

Капацитет: 
Легла:Отделението е разкрито с 20 легла и обслужва  психиатрични пациенти – жени, на възраст от 18 до 65 години.
Персонал:Лекар; психолог; соц.работник; мед.сестри;  трудотерапевт; санитари; техн.сътрудник
Акредитационна оценка: Отлична
Началник отделение на Трето Психиатрично отделение към Първа психиатрична клиника  при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Доц. д-р Коралия Тодорова, д.м.
Кратка творческа автобиография: * Доц. д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, д.м.
  
Служебен адрес:Гр. Варна, Бул.„Хр.Смирненски”№1,
УМБАЛ „Св.Марина”Варна,
І ПК, ІІІ психиатрично отделение
  
Образование:1976-1981 І ЕГ с изучаване на английски език
   1981/1987 Медицински университет - Варна,
медицина
 2006/2008 Медицински университет- Варна, 
здравен мениджмънт 2012 Медицински университет - Варна,
образователно-научна степен „Доктор по медицина” специалност: „психиатрия”,
Медицинска академия - София 1993,
специализация: Тел-Авив, Израел -
детска психиатрия, 1993
Единбург, Шотландия -Обучителна
програма за клинични
изследователи, 2001 квалификация: Експерт-консултант
на UBC - САЩ по оценка на
клинично интервю и клинични скали
Професионално развитие:      1988/1990 - цехов лекар в гр. Девня 1990/2000 - Психиатър в Катедрата по
психиатрия и медицинска психология при
МУ - Варна  2001/2005 - Психиатър, УМБАЛ „Св.Марина”
Варна 2006 - Началник на ІII психиатрично
отделение,  I  Психиатрична клиника, 
УМБАЛ „Св.Марина”Варнa; участие
в практическо обучение на специализанти
по психиатрия
Публикации:   Импакт фактор на публикациите: Рецензензии на статии в чужди научни списания за 2013г:                  Чужди езици за комуникация: Статии:  30
Глави в сборници и книги: 5 21.527 към 20.05.2013,
(МУ - Варна)
J of Depress Res Treat
J Neurosci Rural Pract     Английски, руски
  
Водещи специалисти в отделението: Доц. д-р Коралия Тодорова, д.м.
Специализация: Депресивни разстройства.  Шизофрения и др. налудни разстройства. БАР. Тревожни разстройства. Невротични разстройства. Разстройства на храненето. Органични психични разстройства. Разстройства на съня.  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ. Клинични проучвания на медикаменти.   Експертна съдебно - психиатрична дейност. 
Апаратура: ЕКТ
Уникални услуги:  Експертна
Структура на клиниката: Психиатричното отделение е част от общата структура на горепосоченото лечебно заведение, която е установена съгласно нормативни документи на МЗ. Отделението е общо – психиатрично, с капацитет 20 легла за жени на възраст от 18 до 65 години, с диагнози по МКБ 10, глава V, категории F 00 – F 99, на доброволно, задължително и по изключение принудително лечение. Има сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи.
Диагностична дейност: В отделението  се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI,   клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ”Св.Марина”             
Терапевтична дейност: Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр..                                           
Диспансерна дейност: Диспансеризират се пациенти с диагнози
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ до 18 години

Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0Параноидна шизофрения
F 20.1Хебефренна шизофрения
F 20.3Недиференцирана шизофрения
F 20.4Постшизофренна депресия
F 20.5Резидуална шизофрения
F 20.6Обикновена шизофрения
F 20.8Друга шизофрения
F 30Маниен епизод
F 31Биполярно афективно разстройство
F 32Депресивен епизод
F 33Рекурентно депресивно разстройство
F 40Фобийни тревожни разстройства
F 41Други тревожни разстройства
F 42Обсесивно-компулсивно разстройство
F 44Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45Соматоформни разстройства
F 48Други невротични разстройства
F 84Генерализирани разстройства в развитието.
F 90Хиперкинетични разстройства
F 98Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ над  18 години

Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0Параноидна шизофрения
F 20.1Хебефренна шизофрения
F 20.3Недиференцирана шизофрения
F 20.4Постшизофренна депресия
F 20.5Резидуална шизофрения
F 20.6Обикновена шизофрения
F 20.8Друга шизофрения
F 30Маниен епизод
F 31Биполярно афективно разстройство
F 32Депресивен епизод
F 33Рекурентно депресивно разстройство
F 40Фобийни тревожни разстройства
F 41Други тревожни разстройства
F 42Обсесивно- компулсивно разстройство
F 44Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45Соматоформни разстройства
според  инструкции на МЗ с постоянно местоживеене в област Варна.
  2. Диспансеризират се пациенти с диагнози посочени в т.1, пенсионирани от психиатричен ТЕЛК.
3. Диспансеризират се пациенти с диагнози от т.1 приети на принудително и задължително лечение в клиниките на Направление психиатрия.
Акценти:  Лечение на терапевтично - резистентни случаи. Лечение на коморбидности.
Лекарски екип: Доц. д-р Коралия Тодорова, д.м.;
Обучение на студенти и/или специализанти по: Студентите по медицина, дентална медицина факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна.
Провежда се    следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника.      
История на отделението:  
Друга информация:**  
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:ПКК, биохимия, урина
Други документи при прием на пациенти:Направление за хоспитализация
Разположение на отделение: Отделението е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило, на ІV етаж и се състои от:
  • Два лекарски кабинета.
  • Кабинет “Старши медицински специалист”.
  • Кабинет “Медицински специалисти” и стая за възстановяване.
  • Манипулационна.
  • Болнични стаи, три от които обособени като ”Сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи”.
  • Стая за разпределение на храната на пациентите.
  • Столова.
  • Клуб за пациентите.
  • Санитарни помещения.
Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.
За контакти:*** Доц. д-р Коралия Тодорова, д.м. – сл.тел. 052/978426
ст.м.с. Даниела Йорданова– сл.тел.052/978459
манипулационна – сл.тел. 052/978460
трудотерапия – сл.тел.052/978797
соц.работник – сл.тел.052/978448