МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Първо отделение по психиатрия

Капацитет:  
Легла: Отделението е разкрито с 20 легла и обслужва  психиатрични пациенти – мъже, на възраст от 18 до 65 години.
Персонал:  Лекари – 4,  ст.мед.сестра – 1, мед.сестри – 7,  трудотерапевт – 1, санитари – 6
Акредитационна оценка: Отлично
Началник отделение на Първо отделение по психиатрия към Втора психиатрична клиника при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна   д-р Десислава Караджова
Кратка творческа автобиография: * д-р Десислава Караджова
E-mail  desikaradgova@yahoo.com
Образование: 1997-2003 МУ “Проф.д-р Параскев Стоянов“ гр.Варна
1991-1996 ІVЕГ “Фредерик Жолио Кюри“ гр.Варна
Придобита специалност:
Диплома за магистър по медицина, професионална квалификация лекар-ординатор
Свидетелство за призната специалност по психиатрия.
Трудов стаж: месец 06.2013 г.  - до момента: МБАЛ “Св.Марина“-Варна,  Първо психиатрично отделение към Втора психиатрична клиника
04.2007-06.2013 г. МБАЛ “Св.Марина“-Варна,  Второ психиатрично отделение към Първа психиатрична клиника
07.2005-01.2007г. ТП Медохеми, мед. представител
01.2004-07.2005 г. ТП КРКА, мед.представител
Заемна длъжност: Завеждащ Първо психиатрично отделение към Втора психиатрична клиника
Езикова подготовка:английски – писмено и говоримо
испански – писмено и говоримо
Водещи специалисти в отделението:  д-р Десислава Караджова, д-р Живко Апостолов
Специализация: Депресивни разстройства.  Шизофрения и др. налудни разстройства. БАР. Тревожни разстройства. Невротични разстройства.. Разстройства на храненето. Органични психични разстройства. Разстройства на съня.  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ. Клинични проучвания на медикаменти.   Експертна съдебно - психиатрична дейност. 
Апаратура:  
Уникални услуги: Експертна
Структура на клиниката: Първо психиатрично отделение е част от общата структура на горепосоченото лечебно заведение, която е установена съгласно нормативни документи на МЗ. Отделението е общо психиатрично, с капацитет 20 легла за мъже на възраст от 18 до 65 години, с диагнози по МКБ 10, глава V, категории F 00 – F 99, на доброволно, задължително и по изключение принудително лечение. Има сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи.
Диагностична дейност: В отделение  се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI,   клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ ”Св.Марина”  
Терапевтична дейност: Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр..                   
Диспансерна дейност: Диспансеризация.
               1. Диспансеризират се пациенти с диагнози
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ до 18 години

Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0 Параноидна шизофрения
F 20.1 Хебефренна шизофрения
F 20.3 Недиференцирана шизофрения
F 20.4 Постшизофренна депресия
F 20.5 Резидуална шизофрения
F 20.6 Обикновена шизофрения
F 20.8 Друга шизофрения
F 30 Маниен епизод
F 31 Биполярно афективно разстройство
F 32 Депресивен епизод
F 33 Рекурентно депресивно разстройство
F 40 Фобийни тревожни разстройства
F 41 Други тревожни разстройства
F 42 Обсесивно-компулсивно разстройство
F 44 Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45 Соматоформни разстройства
F 48 Други невротични разстройства
F 84 Генерализирани разстройства в развитието.
F 90 Хиперкинетични разстройства
F 98 Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ над  18 години

Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0 Параноидна шизофрения
F 20.1 Хебефренна шизофрения
F 20.3 Недиференцирана шизофрения
F 20.4 Постшизофренна депресия
F 20.5 Резидуална шизофрения
F 20.6 Обикновена шизофрения
F 20.8 Друга шизофрения
F 30 Маниен епизод
F 31 Биполярно афективно разстройство
F 32 Депресивен епизод
F 33 Рекурентно депресивно разстройство
F 40 Фобийни тревожни разстройства
F 41 Други тревожни разстройства
F 42 Обсесивно- компулсивно разстройство
F 44 Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45 Соматоформни разстройства
Акценти:  
Лекарски екип: д-р Десислава Караджова
д-р Живко Апостолов – специализант
Обучение на студенти и/или специализанти по: Студентите по медицина, дентална медицина факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна. Провежда се    следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника. 
История на отделението: Отделението е разкрито през 2001г.
Дейността се осъществява според правилата за добра клинична практика, стандартите са лечение и икономическа ефективност при спазване на професионалната тайна и правата на пациента, регламентирани в Хартата за правата на пациентите и Хавайската декларация за правата на психично болните.
Друга информация:**  
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: ПКК, биохимия, урина
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация
Разположение на отделение: Отделението е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило, на 4 етаж и се състои от:
 • Три лекарски кабинета.
 • Един кабинет за специализанти
 •  Кабинет “Старши медицински специалист”.
 • Кабинет “Медицински специалисти” и стая за възстановяване.
 • Манипулационна.
 • Болнични стаи, три от които обособени като ”Сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи”.
 • Стая за разпределение на храната на пациентите.
 • Столова.
 • Клуб за пациентите.
 • Санитарни помещения.
 • Зала за трудотерапия
Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.
За контакти:*** д-р Десислава Караджова – 052/978456
052/978461
052/978405
ст.м.сестра Димитричка Георгиева – 052/978789
манипулационна -  052/978494
трудотерапия – 052/978797