Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Отделение по инвазивна кардиология

Капацитет: 
Легла:30
Персонал:лекари – 14; мед. сестри – 20; санитари – 10; технически изпълнител – 2
Акредитационна оценка: Отлична   
Ръководител Отделение по инвазивна кардиология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Доц. д-р Светослав Георгиев, дм
С квалификация: вътрешни болести, кардиология и интервенционална кардиология, началник Направление по Кардиология на МБАЛ „Св. Марина”
Кратка творческа автобиография: * Роден на 04.05.1960 г. в гр. Провадия, където завършва средно образование. През 1986 г. се дипломира като лекар във ВМИ-Варна. От 1987 г. работи като асистент към катедра Вътрешни болести – клиника по кардиология. През 1992 г. придобива специалност по вътрешни болести, през 1995 г. – по кардиология а през 2003 г. – професионална квалификация по инвазивна кардиология. През 1999 г. защитава дисертация на тема – “Детерминанти на митралния доплеров кръвоток при здрави младежи”. През 2000 г. придобива образователна и научна степен доктор по медицина. През 2003 г. е избран за доцент по кардиология към катедра вътрешни болести на МУ-Варна. За периода 2002-2005 г. е секретар на националното дружество по интервенционална кардиология. От 2004 г. е началник на ІІ-ра клиника по кардиология. От 2007 г. – ръководител на катедра по Вътрешни болести към Медицински университет - Варна. Областите в които работи са съвременните методи на неинвазивна и инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания. От 2012 г. член на Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България.
Водещи специалисти в клиниката:д-р Румен Йорданов – асистент, с квалификация вътрешни болести, кардиология
д-р Траян Цветков – асистент, с квалификация кардиология, интервенционална кардиология
д-р Ивайло Борисов - с квалификация вътрешни болести, кардиология, интервенционална кардиология
д-р Ивайло Благов - с квалификация вътрешни болести, кардиология
д-р Боян Кръстев - с квалификация вътрешни болести, кардиология
д-р Стефан Янев – с квалификация кардиология
д-р Даниел Цветков – с квалификация кардиология
д-р Цветан Желев - с квалификация кардиология, интервенционална кардиология
д-р Стамен Пишев – специализант по кардиология
д-р Владислав Пенчев – специализант по кардиология
д-р Владимир Алексиев – специализант по кардиология
д-р Християн Христов
д-р Миролюб Тодоров
Специализация: Клиника е специализирана в: сърдечно-съдови заболявания - исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, придобити клапни заболявания, миокардити, кардиомиопатии, болести на перикарда, ритъмни и проводни нарушения, хронична сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, ревматизъм, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце, вродени сърдечно-съдови заболявания при възрастни.
Апаратура:

 
 • Електрокардиографи Shiller – с 12-канален симултанен запис

 • Холтер ЕКГ Shiller с възможност за непрекъснат 24-часов запис

 • Велоергометър Shiller

 • Ехокардиограф – Philips, с възможности за едно- и двуразмерна ЕхоКГ, CW/ PW/цветна ДоплерЕхоКГ, тъканен Доплер, трансезофагеална ЕхоКГ

 • Ангиограф – Siemens “AXIOM ZEE”, последно поколение, с възможности за диагностика и интервенционално лечение на болни с исхемична болест на сърцето и всички видове диагностични процедури при болни с клапни сърдечни заболявания

 • Dual source компютърен томограф Simens Somatom Definition, позволяващ точна, неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове.

Уникални услуги: Инвазивно изследване на сърцето, перкутанни коронарни интервенции, аортография, каротидография, каротидна ангиопластика с имплантиране на стент, реновазография, ренална ангиопластика с имплантиране на стент, периферна ангиография компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, работна електрокардиографска проба, Холтер ЕКГ мониториране, перикардни пункции и др
Структура на клиниката:
 • Стационар:

  - Осем болнични стаи с по 2 легла, климатизирани, със собствен санитарен възел, индивидуална алармена система

- Две зали за интензивно лечение, отделно за мъже и жени, общо 12 легла – с възможност за непрекъснато мониторно и хемодинамично проследяване, система за подаване на кислород, климатизирани, с индивидуална алармена система

 • Сектор инвазивна кардиология със зала за предварителна подготовка и зала за постпроцедурно наблюдение с две функционални легла.
 • Кардиологичен консултативен кабинет
 • Функционални кабинети – за ехокардиография и работна ЕКГ проба
Диагностична дейност: В клиниката се използва пълната гама от неинвазивни и инвазивни диагностични тестове и образни изследвания - електрокардиография, Холтер-ЕКГ, работна електрокардиографска проба, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, инвазивно изследване на сърцето (лява и дясна сърдечна катететризация, ангиокардиография, коронарна артериография, манометрия), аортография, каротидография, периферна ангиография, реновазография, компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, перикардна пункция, плеврална пункция др.
Терапевтична дейност: Въведени са съвременни, високотехнологични методи за лечение на кардиологичните заболявания, базирани на актуалните европейски препоръки. В клиниката се прилага рутинно интервенционално лечение при болни с исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, каротидно стентиране, бъбречно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции.
Диспансерна дейност: Провеждат се:
- консултативни прегледи на насочени за хоспитализация пациенти
- контролни прегледи на пациентите пролежали в клиниката
- ЕКГ и велоергометричен тест – проследяване след проведена коронарна интервенция.
Акценти: Инвазивно изследване на сърцето. Перкутанни коронарни интервенции. Каротидно стентиране. Бъбречно стентиране. Перкутанни периферни съдови интервенции. Компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове.
Лекарски екип: Лекарският екип е включен в множество национални и международни клинични проучвания и програми за лечение на сърдечно-съдови заболявания.
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучението на студентите по медицина и следдипломната квалификация на лекари се провежда по определени програми, утвърдени от Ръководителя на клиниката, съгласувани с изискванията на МОН. Клиниката е снабдена със съвременна литература, компютърни програми и достъп до Internet, осигуряващи богата информация за научните достижения, проучвания и препоръки в областта на сърдечно-съдовата медицина.
История на клиниката: Начало – 1981г. - първа неселективна коронарна ангиография в региона.
Съвременно начало – 1994г. - първата селективна ангиография на специализиран кардиологичен ангиограф.
През 2006 г. - създаване на специализирана клиника по интервеционална кардиология.
За изминалия 8 годишен период от създаването на клиниката са диагностицирани и лекувани повече от 20 000 болни, в спешен или планов порядък, от които над 9500 болни чрез балонни дилатации и поставяне на стентове в сърдечни артерии. Около 2400 болни са насочени за оперативно лечение. Процентът на перипроцедурни усложнения е много нисък (под 0,5 %). За този период болничната смъртност при остри форми на сърдечни заболявания е спаднала от 14% на по-малко от 5%. От м.октомври 2013 г., клиниката разполага и с последна най-съвременна модификация на специализиран кардиологичен ангиограф Axiom Zee.
Друга информация:** В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:
Основна дейност:
38 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
45 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
48 - Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
49 - Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
51 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
Допълнителна дейност:
46 - Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 - Нестабилна ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
50 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация
54 - Инфекциозен ендокардит
55 - Заболявания на миокарда и перикарда
56 - Ритъмни и проводни нарушения
59 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:В условията на спешност – не са необходими.
При планов прием – нива на левкоцити, тромбоцити, хемоглобин, креатинин, кръвна захар, актуална електрокардиограма, по възможност стара медицинска документация.
При болни, приемащи орални антикоагуланти (sintrome, pradaxa, xarelto) – INR, APTT
Други документи при прием на пациенти:При планова хоспитализация:
- Направление за хоспитализация (Бл. МЗ – НЗОК N: 7) - издаден от личен лекар или специалист.
Разположение на клиника/отделение: Клиниката работи на принципа „24/7“ - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Приема всички пациенти, нуждаещи се от инвазивна диагностика и лечение, независимо от местоживеенето.
За контакти:*** Адрес: УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна
ул. Христо Смирненски N:1,
8-и болничен етаж, южно крило.
Телефони за контакт:
Началник клиника    - 052/978 230
Началник клиника (техн. сътрудник) – 052-978-270
Лекарски кабинети - 052 978 - 584
Старша сестра - 052 978 - 302
лекари - 052/ 978 373, 052/ 978 205
Манипулационна - 052 978 - 235
Факс - 052 302 - 831