МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Спешно отделение - възрастни

Капацитет:  
Легла: 5
Персонал: лекари -11; медицински сестри – 15; санитари - 6
Акредитационна оценка: много добра
Ръководител „Спешно отделение - възрастни“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна - Варна:
Д-р Илия Калчев Катранджиев – Началник отделение
Кратка творческа автобиография: Роден в гр. Суворово на 04.09.1961 г. Завършва Медицински университет – Варна през 1988 г. Придобити специалности по Вътрешни болести 1995 г., Кардиология 1999 г., Здравен мениджмънт 2009 г.
Апаратура: ЕКГ – 3 бр.; Пациентски монитор – 4 бр.; Перфузор – 4 бр.; Дефибрилатор – 1 бр.; Аспиратор – 1 бр.
Структура на клиниката: Началник отделение; Старша медицинска сестра; Лекари; Медицински сестри; Санитари
Диагностична дейност: Спешна
Терапевтична дейност: Спешна
Диспансерна дейност: Няма
Акценти: Спешни прегледи и прием на кардиологични, вътрешни, неврологични и хирургични пациенти
Лекарски екип: 2 бр. лекари на дневно дежурство и 1 лекар на нощно дежурство
Обучение на студенти и/или специализанти по: Спешна медицина
История на клиниката: Отделението функционира от 2007 г. и е ситуирано на първия етаж на основната болнична сграда и е структурно обособено звено от стационарния блок на болницата.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Не са задължителни
Други документи при прием на пациенти: Лична карта на пациента, медицинска документация
Разположение на клиника/отделение: Отделението е разположено на първия етаж на основната болнична сграда.
За контакти: Нач. отд. д-р Илия Калчев Катранджиев 052/978 392
Ст. мед. сестра Донка Атанасова Стайкова 052/978 205 
дежурен лекар 052/978 605
Благодарствени писма/извадка: Съхраняват се в отделението