МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия

Капацитет: През клиниката за 2014 година са преминали общо над 3 120 пациенти
Легла: 2
Персонал:

Проф. д-р Анелия Клисарова дмн -  началник клиника
Доц. д-р Павел Бочев, дм
Доц. д-р Борислав Чаушев, дм

Д-р Живка Данчева, дм гл. асистент 
д-р Марина Денкова специализант
Д-р Цветелина Йорданова
Физици:
Инж.физ.Северина Иванова
Доц. Стефан Кръстев, дбф
Химици:
Теменуга Трифонова
Гергана Симеонова
Иван Иванов Инженер:
Пламен Биячев
Ст.м.с:
Таня Михайлова
Мед. сестри:
Дияна Марчева
Петя Лечева  
Клинични лаборанти:
Боянка Джунова
Калинка Петрова
Саркис Саркисян
Рентгенови лаборанти:
Цветан Ангелов
Йордан Константинов
Санитар:
Йорданка Стойчева

Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител клиника по „Нуклеарна медицина и метаболитна терапия“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Проф. д-р Анелия Клисарова дмн, н-к Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия, професор  към катедрата по  „Образна диагностика и лъчелечение“
Кратка творческа автобиография: * Родена на 13/12/1961г в гр. Варна
1986 г - завършва МУ- Варна като първенец на випуска.
1990 г - специалност по медицинска радиология.
1992 г. – доктор по медицина
1999 г. – доцент към катедра Образна диагностика – МУ-Варна
2001 г. – магистър по здравен мениджмънт – МУ-Варна
2003 г. – доктор на медицинските науки
2005 г. – професор към катедра по Образна диагностика МУ-Варна
2000 - 2004 г.  – Зам. Ректор по "Научната и международна дейност" към МУ-Варна.
2004 – 2012 – Ректор на МУ – Варна
2013 – 2014 – Министър на Образованието и науката
Доктор Хонорис Кауза на университетите „ Овидиус“ Констанца, Одеския Медицински Университет, Тракийския Университет в Одрин
Носител на награда "Варна", "Медик на годината", златен медал "Алберт Швайцер“ – Полска Академия на науките и др.
2011 г. – носител на Орден „Св. Св.Кирил и Методий първа степен“
Специализации по нуклеарна медицина в Германия и Швейцария.
Член и участник в ръководните органи на БАР и Нуклеарна медицина, както и на Европейската асоциация по НМ и други международни организации.
Автор на над 110 международни и български публикации, лектор и участник в над 100 български и международни конгреси и научни форуми.
Специални научни интереси, свързани със заболяванията на централната нервна система
Водещи специалисти в клиниката: Доц. д-р Павел Бочев дм, специалист нуклеарна медицина
Доц. д-р Борислав Чаушев, дм, специалист нуклеарна медицина
Д-р Живка Данчева, дм, специалист нуклеарна мецидина
Д-р Цветелина Йорданова, специалист нуклеарна мецидина
д-р Марина Денкова - специализант
Специализация:  
Апаратура: Phillips Gemini TF PET/CT
ADAC Vertex Dual head gamma camera
ABT Cyclotron
ABT радиохимичен модул за синтез на FDG
MCA, диспенсер Соmmecer, активиметри, кладенчев брояч, дозиметрична и радиометрична апаратура
Уникални услуги: РЕТ/СТ- клиниката е първата в страната, въвела РЕТ/СТ методиката, като към момента се работи по онкологични, кардиологични и неврологични индикации.
Комбинирано СПЕКТ перфузия/ РЕТ метаболизъм изследване на сърце за диагностика на витален миокард
Софтуерни хибридни образи на РЕТ/ЯМР
Соматостатин –рецепторна сцинтиграфия.
Сцинтиграфия на паращитовидни жлези.
Туморотропна сцинтиграфия
Сцинтиграфия с MIBG
Допамин-транспортерна СПЕКТ
Терапия с 131-I (единствен центрър в региона)
Структура на клиниката: Към клиниката се обособяват дейности РЕТ/СТ, Гама камера и метаболитна терапия.
Диагностична дейност: РЕТ/СТ – онкологични, неврологични и кардиологични индикации
Гама камерни изследвания:
Костна сцинтиграфия – целотелесна и трифазна,
Сцинтиграфия на щитовидна жлеза,
СПЕКТ на бял дроб,
Миокардна перфузионна сцинтиграфия, MUGA,
Мозъчна  СПЕКТ- перфузионна, туморотропна, допамин-транспортерна;
Сцинтиграфия на паращитовидни жлези – субтракционна и класически wash-out,
Сцинтиграфски изследвания на ГИТ,
Динамична и статична бъбречна сцинтиграфия,
Сцинтиграфия с MIBG  и соматостатин-рецепторна сцинтиграфия, лимфосцинтиграфия
Лабораторни изследвания – радиоизотопни методи
Терапевтична дейност: Лечение на пациенти с тироиден карцином с 131-йод (стационар)
Лечение на пациенти с хипертироидизъм с 131-йод (амбулаторно)
Лечение на костни метастази с 89Sr и 153Sm
Диспансерна дейност: не
Акценти: Позитронна емисионна томогрофия, съчетана с компютърна томография – хибриден метод.
Лекарски екип: Проф. д-р Анелия Клисарова дмн- н-к клиника
Доц. д-р Павел Бочев, дм
Доц. д-р Борислав Чаушев, дм, гл. асистент
Д-р Живка Данчева, дм
Д-р Цветелина Йорданова
Д-р Марина Денкова
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучение на специализанти по Нуклеарна медицина
Обучение на студенти: МК Варна - с-ст Рентгенов лаборант по дисциплина Нуклерана медицина; МУ-Варна - медицина, дентална медицина- Нуклеарна медицина като част от курса по образна диагностика
История на клиниката: Клиниката е основана през 1965 година към Медицински институт - Варна от доц . д-р Алекси Майсторски, развива се под ръководството на доц. д-р Георги Транулов и от 2003 година е под ръководството на проф. д-р А. Клисарова. За своята 50-годишна история в клиниката са въведени най-съвремените методи на изследване и е утвърдена, като водеща в страната, с международно признание. На нейната територия в момента е разположен единственият в България циклотронен комплекс.
Друга информация:** Клиниката работи по КП 255 за лечение на тироиден карцином и по Клинична прозедура 13-РЕТ/СТ
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Необходимите клинични изследвания са специфични за всяко изследване или терапевтична процедура. Уточняват се лично с пациента при планиране или предварителен преглед.
Други документи при прием на пациенти: За РЕТ/СТ – талон №8А за процедура 13
За КП 255- направление за хоспитализация
Разположение на клиника/отделение: Етаж-1
За контакти:*** Н-к клиника :  klisarova@gmail.com тел. 052 978 532
Ст.м.с.:   tanya.p.mihaylova@gmail.com 052/978 290
Маниполационна и регистратура: 052 978 575
Лекарски кабинет: 052 978 523
Благодарствени писма/извадка: Награда "Варна" – 2014  г. на колектива на клиниката за въвеждането на непозната за българските условия уникална технология и за разработването на специфичните методики, необходими за работа с нова апаратура.