МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис
KLINIKAAA_TEMPLATE

Клиника по лъчелечение

Капацитет: 126 болни
Легла: 126 бр.
Персонал: 1 доцент, 4 лекари, 5 медицински физици, 1старша медицинска сестра, 4 сестри, 1 инженер, 12 рентгенови лаборанти
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител клиника по „Лъчелечение“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Доц. Д-р Елица Енчева, д.м.
Кратка творческа автобиография: * Доц. Д-р Елица Енчева, д.м. се дипломира в Медицински университет София 2003 г. През 2004 г. работи в Отделение по лъчелечение, СБАЛО, София и от декември 2004 до 2013 г. работи и специализира в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, София. Придобита специалност по лъчелечение 2009 г. През 2011 г. придобива ОНС "доктор" с дисертация на тема "Лъчеви реакции при лъчелечение на карциноми на шийката на матката и ендометриума-цитогенетични и молекулярно-генетични методи за предсказване на индивидуалната лъчечувствителност" и научен ръководител Проф. Т. Хаджиева. От м. февруари 2013 г. ръководи новосъздаденото Отделение по лъчелечение към МБАЛ "Света Марина", Варна, което по-късно се трансформира в Клиника по лъчелечение. През декември 2014 г. придобива научното звание Доцент към Медицински университет-Варна - Катедра по образна диагностика и лъчелечение. От 2014 г. е магистър по "Обществено здраве и здравен мениджмънт". Провела е две дългосрочни специализации в  Германия и Дания и краткосрочни специализации и курсове в Белгия, Великобритания, Италия, Ирландия, Израел, Германия, Сърбия и др.
Доц. Енчева е местен организатор на първия в България курс за продължително обучение по лъчелечение към Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO).
Член на Гилдия на българските лъчетерапевти, на БАР, на ESTRO.
Има множество публикации в България и чужбина с над 60 цитирания в чуждестранни списания.
Водещи специалисти в клиниката: Доц. д-р Елица Енчева, д.м.
Специализация:  
Апаратура: Единствената Клиника по лъчелечение в страната с два високотехнологични линейни ускорителя Varian и прилежащата последна версии на планираща система Eclipse и онкологична информационна система Aria. Компютърен томограф Siemens за виртуална симулация. В момента се извършва монтаж на трети апарат от най-висок клас за стереотактичната радиохирургия и лъчелечение.
Уникални услуги: Всички съвременни техники на лъчелечение- 3-Д конформално лъчелечение, модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), обемно модулирно ротационно лъчелечение (VMAT), стереотактична радиохирургия (SRS), стеретактично лъчелечение (SBRT) и целотелесно облъчване, образно насочено лъчелечение (IGRT). За първи път в България рутинно ще се планират пациенти за лъчелечение, чрез използване методите на ПЕТ-КТ (PET-CT). Всички тези техники ще се прилагат и при деца с онкологични заболявания.
Структура на клиниката:  
Диагностична дейност:  
Терапевтична дейност: Клиниката по лъчелечение осигурява достъпно, навременно и качествено лъчелелечение на всички нуждаещи се онкоболни. Приемат за лечение всички пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение по световните стандарти. Тук се включват пациенти с тумори на гърда, бял дроб, гастроинтестинална система, глава и шия, главен и гръбначен мозък, простата, пикочен мехур, ректум, гинекологични тумори, кожни тумори, саркоми, лимфоми, костни и мозъчни метастази.
В Клиниката се провежда лъчелечение на деца със солидни тумори и онкохематологични заболявания.
Неонкологичните показания включват аденоми на хипофизата, остеоартрозни заболявания, ставно протезиране на тазобедрена става, тиреоидно асоциирана офталмопатия и др.
Диспансерна дейност:  
Акценти: Клиниката по лъчелечение е най-големият модерен лъчетерапевтичен център в България. Екипът е млад и амбициозен, специализирал във водещи европейски лъчетерапевтични клиники. Клиниката си сътрудничи с редица международни референтни центрове в Европа и света в областта на лъчелечението и онкологията.
Лекарски екип:

Д-р Христина Ивановска-Пенева,
Д-р Теменужка Радева,
Д-р Диляна Паламудова,
Росица Дукова- Ръководител Дозиметрична лаборатория,
инж. физик Нонка Желева,
инж. физик Яна Глухчева,
инж. Росен Василев

физик Маринета Кончевска, Антон Янев, Мирослав Петров

Обучение на студенти и/или специализанти по: Екипът на клиниката активно участва в обучение на студенти по медицина, дентална медицина и рентгенови лаборанти, включително и англоезично обучение към МУ-Варна.
История на клиниката: Клиниката е създадена като Отделение по лъчелечение към Клиника по нуклеарна медицина и лъчелечение през 2013г. От декември 2014 г. е Клиника по лъчелечение.
Друга информация:** Пациенти се приемат по клинични пътеки:
258.1-Вискотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания;
258.2-Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания, финансирани от НЗОК.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Пълен набор от клинични изследвания в зависимост от локализацията и стадия на заболяването - ПКК, Биохимия, Урина, КТ, МРТ, Костна сцинтиграфия, ПЕТ-КТ, туморни маркери.
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация №7
Разположение на клиника/отделение: Клиниката по лъчелечение се разполага в новосъздадения Онкологичен и лъчетерапевтичен център - на партерен етаж, с вход от източното крило.
За контакти:*** Началник клиника Доц. Елица Енчева: 052/978-837
Ст. мед. сестра Калина Катранджева: 052/ 978 838; 
Регистратура: 052/978 841;
Лекарски кабинет: 052/ 978 833.