МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по гръдна хирургия

Капацитет:  
Легла: 23 бр. в  т.ч. 4 интензивни
Персонал: 7 лекари, от които –  1 Професор, 1 Доцент, 2 Асистенти, 3 Специализанти,10 мед. сестри,  6 санитари;  1 технически сътрудник
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по гръдна хирургия при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.
проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.
Кратка творческа автобиография: Име: Радослав Стоянов Радев
Година на раждане: 12.07.1953
Място на раждане: гр. Бяла, Русенски окръг
Семеен статут: женен
Настояща месторабота:  Началник клиника по Гръдна хирургия - УМБАЛ “Св. Марина"– Варна; Декан на Факултет Медицина, МУ-Варна
Образование:
 • Средно образование - Математическа гимназия – гр. Русе-1971г.
 • Висше образование - Медицинска академия гр. София – 1973г.-1979г.

Професионален път :

 •  Хирургическо отделение, ОРБ-Толбухин -1979-1981г.
 • Хирургически кабинет, Поликлиника гр. Девня -1981-1983г.
 • Асистент в клиника по Сърдечно-съдова хирургия, МУ-Варна-1983г.
 • Старши асистент в Клиника по Гръдна хирургия, МУ-Варна -1986
 • Главен асистент в Клиника по Гръдна хирургия, МУ-Варна -1989г.
Специалност:
 • Специалност по Хирургия -1986г.
 • Специалност по Гръдна хирургия -2001г.

Специализации: Специализация по Сърдечна хирургия, Медицинска академия-София – 1984г.
Научна степен: Защитена Научно-образователна степен "Доктор" -2000г.
Научно звание: Доцент – 2004г.   Професор – 2013г.
Чужди езици: Английски, Руски
Компютърна грамотност: На професионално ниво.
Участие в органи на управление на МУ-Варна:

 • Член на онкологичен комитет – УМБАЛ  "Св. Марина"-Варна
 • Член на Академичен съвет на МУ- Варна
 • Декан на Факултет по Медицина – МУ- Варна
Участие в Национални и международни конгреси и публикации – над 80;
Членство в професионални и научни организации:
 • Член на Българско хирургическо дружество
 • Член на БЛС/ Български лекарски съюз /
 • Член на Управителния съвет, РК-Варна
 • Член на Съюза на учените в България
 • Член на УС на БАГССХ/Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия /.
 • Член на Е. А. Е.S / Европейска Асоциация по Ендоскопска хирургия /
 • Член на European Society of Thoracic  Surgeons / Европейска Асоциация пo Гръдна хирургия /
 • Член на ЕТА / Европейска  Тироидна  Асоциация /
Адрес:  УМБАЛ „ Св. Марина „- Варна , Бул. „ Хр. Смирненски „ № 1
Тел. 052/978-644
Email- radevr@hotmail.com; radevr@gmail.com
Водещи специалисти в клиниката: проф.д-р РАДОСЛАВ РАДЕВ, д.м. ; доц.д-р РУМЕН НЕНКОВ, д.м.
Апаратура:
 • Техника за видеоасистирана торакална хирургия; 
 • 3D торакоскопия.
Структура на клиниката: Приемен консултативен кабинет на 10 ет.; Стационарни легла –  разположени на 10 ет., в  т.ч. 4 интензивни
Две операционни зали, оборудвани  с най-съвременна техника, необходима за съвременната  квалифицирана и високоспециализирана оперативна дейност в областта на гръдната хирургия
Диагностична дейност:
 • Доброкачествени, злокачествени, възпалителни и паразитни заболявания на бял дроб, плевра и медиастинум  първични и вторични;
 • Доброкачествени, злокачествени и възпалителни заболявания на млечната жлеза
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на щит. и паращитовидни жлези
Терапевтична дейност: Лечение на   Доброкачествени, злокачествени , възпалителни и паразитни  заболявания на бял дроб,плевра и медиастинум- първични и вторични; млечната жлеза  и щитовидна жлеза.
Диспансерна дейност: не
Лекарски екип:
 • проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.
 • доц. д-р Румен  Николов Ненков , д.м.
 • д-р Даниел  Мирославов  Буляшки
 • д-р Николай Панайотов Цветков
 • д-р Катерина Маринова  Маринова
 • д-р Борислав  Димитров Петров
Обучение на студенти и/или специализанти по:
 • Клиниката е база за преподаване и обучение на студенти по медицина / 4, 5, 6 курс/, стоматология, медицински сестри и акушерки. Преподаването се осъществява чрез съвременни  мултимедийни презентации, учебни филми, практически упражнения.
 • Специализация по Гръдна хирургия
 • Следдипломна  специализация   за колеги  от Североизточна България
 • Обучение на докторанти от  България и чужбина
Друга информация: проф. Радослав Радев и доц. Румен Ненков – Национални консултанти по Гръдна хирургия  за Североизточна България .
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Според изисканията на КП за индикации за хоспитализация.
Разположение на клиника/отделение: Клиника по Гръдна хирургия е разположена на 10 ет. на територията на УМБАЛ „Св. Марина".
  За контакти: Началник клиника: 052/978/644
Лекарски кабинет:  052/978/682
Старша мед. сестра  052/978/645
Манипулационна:    052/978/654
Приемно-консултативен кабинет: 052/978/660
Технически сътрудник : 052/978/653