МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по обща и клинична патология

Персонал: Осем лекари с призната специалност по Обща и клинична патология, от които двама хабилитирани, един хабилитиран специалист молекулярен биолог, петима лекари без специалност, лекар-ординатор без специалност, шест специализанти, десет лаборанти, двама препаратори, двама санитари и един технически сътрудник.
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по обща и клинична патология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Доц. д-р Петър Иванов Генев, дм
с квалификация по Обща и клинична патология и цитопатология.
• Телефони за контакти: +359(0)52/978-604; +359(0)52/978-232 (канцелария)
• e-mail: ghenev@gmail.com
Кратка творческа автобиография: Месторабота:
Ординатор във Вътрешно отделение, Районна болница, град Исперих, Разградски окръг,
Асистент в Катедра по патологична анатомия, Висш медицински институт Варна, от 1979
От м.юли 2009 - Ръководител Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, Факултет по медицина, Медицински университет Варна
От м. март 2011 - Началник Клиника по обща и клинична патология, МБАЛ “Света Марина” Варна, тел: 052/978 604
Професионален опит:
- асистент по патология - Медицински университет Варна - от 27.VII.1979
- главен административен асистент - 14.IX.199 -21.IV.2004
- доцент по патология - Медицински университет Варна - от 21.VI.2004
- курсове по педагогика - Катедра по медицинска педагогика, Медицинска академия, София,
- преподаване на патология при интегрирано медицинско обучение - Катедра по патология, Университет Саутхемптън, Саутхемптън, Великобритания, февруари-април 1997.
- електронна микроскопия - Катедра анатомия, Медицински университет Варна, (1974-1978)
- клетъчни култури и имуноцитохимия - Катедра по фундаментални науки, Критски университет, Хераклион, Гърция, юни-август 1996
- експериментална патология и клинична имунохистохимия - Департамент за клинични изследвания, Университет Берн, Берн, Швейцария, октомври-ноември 1999
- клетъчни култури, имуноцитохимия, лазер-конфокална микроскопия – Катедра по биохимия и молекулярна васкуларна биология, Училище по медицински науки, Университет Каназава, Каназава, Япония, ноември 2004 - април 2005
- индивидуализирана таргетна терапия в онкологията - 2008-2009 (шест месеца) – гост-професор – Департамент по медицинска онкология Университет Каназава, Каназава, Япония
- Трансплантационна патология - август 2008 (една седмица) - Институт по патология, Университет Берн, Берн, Швейцария
- Професионален експертен курс - IHC и ISH туморна диагностика, Кастел, Германия, 2010
Специализации:
• Придобиване на специалност по патологоанатомия, Медицинска академия, София, 1983.
• Придобиване на Образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност Патологоанатомия и цитопатология (03.01.03), въз основа на защитена дисертация на тема: “Атеросклеротични промени в интима, медия и адвентиция на аорта, коронарни и мозъчни артерии у човек. Сравнително морфологично изследване ”, Варна, 2002
• Придобиване на научно звание “Доцент” по научна специалност 03.01.03 “патологоанатомия и цитопатология”, 2004. Научни интереси: около 150 публикации и научни съобщения в областта на сърдечносъдовата  и туморна патология
Водещи специалисти в клиниката: • Доц. д-р Петър Генев, дм
• Доц. д-р Мария Цанева, дм
• Доц. Милка Георгиева, дмб, молекулярен биолог
• Д-р Пенка Колова – главен административен асистент
• Д-р Иван Красналиев
• Д-р Деян Дженков
• Д-р Калин Калчев
• Д-р Снежана Спасова
• Д-р Лиляна Петкова
Апаратура: Напълно оборудван център за първоначален оглед на биопсични материали; Принтер за биокасети; Принтер за предметни стъкла; Системи за баркод идентификация на всички видове материали; Парафинови тъканни процесори с общ еднократен капацитет до 900 блокчета и възможност за неколкократно зареждане дневно; 3 парафинови центъра с вградени топли и студени зони; 6 микротома, 3 от които напълно автоматизирани;  Водни бани за разпъване на срези;  Топли плочи за изглаждане на срези; Автоматизирана система за рутинни оцветявания с трансферна станция; Апарат за монтиране и залепване на предметни стъкла; Автоматични имунохистохимични оцветители Autosteiner, един от които с възможност за извършване на сребърна in situ хибридизация (SISH), Апарат Hybridizer DAKO A/S за извършване на хромогенна in situ хибридизация (CISH), Апарат за real-time PCR Cobas 4800 v 2.0, Cytospin центрофуга за цитологични изследвания, 3 криостата,  ултрамикротом, индивидуални изследователски микроскопи, флуоресцентен микроскоп, микроскоп с дигитална камера; Дигитален скенер за хистологични препарати с висок капацитет - 400 препарата на зареждане, осигуряващ електронен образ, позволяващ дистанционни достъп и консултации. Образът позволява и  морфометрично обработване и дълготрайно архивиране; Апарат за мултимедийна прожекция и интерактивни дъски за провеждане на курсове и семинари; Компютри за диагностична и изследователска работа, Най-съвременни лабораторни хладилници и фризери, включително и камера за замразяване на тела на починали пациенти.
Уникални услуги: Имунохистохимични изследвания с голям брой първични антитела и визуализиращи системи за диференциална диагноза и типизиране на всички видове тумори и лимфопролиферативни процеси, биопсично изследване на трепанобиопсии
Имунофлуоресцентно изследване на бъбречни и кожни биопсии.
Оценка на хормонален и HER 2 статус при карцином на млечната жлеза
CISH и SISH методи за рак на гърда, стомашно-чревен тракт и др. - доц. Генев и доц.Софтова
Молекулярна патология - Генна амплификация при онкологични заболявания - Доц. Милка Георгиева
Оценка на пункционни биопсии при бъбречна трансплантация – доц. Генев
Оценка на трепанобиопсии – д-р Колова
Имунофлоуресцентно изследване при автоимунни заболявания - доц. Генев.
Съхраняване и предоставяне при поискване на дигитален образ от предметните стъкла.
Структура на клиниката: Структурата на клиниката включва Дейност клинична патология и Дейност Молекулярна патология.
Диагностична дейност: • Всички рутинни модерни методи за обработване и изследване на оперативни, ендоскопски и други биопсични материали – хистологични и цитологични, за морфологична диагностика на всички видове неопластични, възпалителни, дегенеративни, автоимунни и др. заболявания на всички органи и системи.
• Хистологични биопсии:
- оперативни материали от абсолютно всички достъпни за изследване органи
- трепанобиопсии - за морфологично изследване на костен мозък;
- биопсично изследване на ендоскопски материали от стомах, тънко и дебело черво, дихателни пътища и др.
- изследване на пункционни и corе needle биопсии от всички достъпни органи
• Цитологични биопсии:
- цитологично изследване на течности - плеврална, перитонеална, перикардиална, ликвор, БАЛ и др.
- цитологично изследване на отпечатъци от биопсични материали
- изследване на четкови биопсии и материали, взети чрез ТАБ и ТТАБ
- цитологично изследване на гинекологични цитонамазки
• Извършване на патологоанатомични аутопсии и балсамации.
Акценти:

Основни акценти в дейността:
• Точна и своевременна биопсична диагностика – осигурява морфологична диагноза, която е предпоставка за оптимално ефективно лечение, обективна прогноза, профилактика на усложненията и съответно – за подобряване качеството на живот на пациентите.
• Аутопсионната дейност е обективен критерий за качеството на диагностичния процес в болничните стационарни звена.
• Участия съвместно с колеги от различни специалности в клинични проучвания и  разработване и прилагане на нови методи за диагностиката и лечение.
• Използване на различни форми за повишаване квалификацията и подобряване на диагностичния процес.
• Участия на членове от лекарския състав в ЛКК и Онкологичен комитет и неговите подразделения.

Лекарски екип: • Д-р Христо Попов – специализира от 2012
• Д-р Ина Кобакова - специализира от 2012
• Д-р Надежда Стефанова - специализира от 2012
• Д-р Недялка Згурова -специализира от 2012
• Д-р Доротея Малинова - специализира от 2012
Обучение на студенти и/или специализанти по: • обучение на студенти по медицина, дентална медицина, фармация, специалисти по здравни грижи – медицински сестри и акушерки, лаборанти
• обучение на специализанти и докторанти
д-р М. Китанова – специализира от 2013 г.
д-р П. Василев – специализира от 2013 г.
д-р Н. Янулова – специализира от 2014 г.
д-р Д. Чивчибаши – специализира от 2014 г.
д-р Павел Павлов–специализира от 2015 г.
• участие в научни проекти с други катедри на МУ-Варна
• методично-консултативна помощ по патология за лекарите от Североизточна България
Друга информация: - Клиниката разполага с осъвременена система за архивиране на материалите на пациентите (парафинови блокчета, предметни стъкла, хистологични и цитологични, пълната документация по всеки отделен случай) за дълъг срок от време и възможност за предоставяне при поискване от пациентите и/или лекуващите лекари. - Аутопсионния блок на Клиниката разполага с камера за съхранение при дълбоко замразяване на телата на починалите, която може да се използва и от клиенти извън клиниките и отделенията на МБАЛ.
Разположение на клиника/отделение: етаж 2, в северозападния ъгъл на основния корпус на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна; Аутопсионен блок - в отделна сграда в двора на болницата
За контакти: +359(0)52/978-604 - доц. П. Генев;
+359(0)52/978-382 - доц. М. Цанева
+359(0)52/978-520 -  д-р Петрова, д-р Кобакова , д-р Спасова
+359(0)52/978-260 - д-р И. Красналиев, д-р К. Калчев
+359(0)52/978-273 - д-р С. Спасова, д-р И. Кобакова
+359(0)52/978-389 - д-р П. Колова, д-р Н. Згурова, д-р Д. Малинова
+359(0)52/978-272 - д-р Д. Дженков, д-р Х. Попов
+359(0)52/978-689 - ст. лаб. М. Читърлиева
+359(0)52/978-232 – канцелария

+359(0)52/978-620 – гефрирна лаборатория
+359(0)52/978-233 – биопсична лаборатория
+359(0)52/978-292 – цитологична лаборатория
+359(0)52/978-582 - аутопсионен блок
e-mail: varnapathology@gmail.com