МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по диализа

Капацитет:  
Легла: 33
Персонал: 44
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по диализа при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Доц. д-р Кирил Светославов Ненов,д.м.
Национален консултант по хемодиализа-2013 г.
Кратка творческа автобиография: Кратка творческа автобиография: Роден 23.06.1952 г. гр. Варна. Завършил МУ- Варна - 1978г. Вътрешни болести - 1986г. Нефрология – 1988 г. Дисертация – 1990 г. Доцент – 2000г. Член на УС на БНД. Научен секретар на ББА. Член на Балканското BANTAO, Европейското ERA-EDTA научно дружество, Международната асоциация по нефрология.
Водещи специалисти в клиниката: доц. Александър Стоянов Стоянов, д.м.
доц. Светла Василева Стайкова, д.м.
д-р Севдалина Емилова Минкова - специалист по ВБ и Нефрология   
Специализация: доц. Александър Стоянов, д.м. - ВБ - 1989г.; Нефрология – 1991 г. Дисертация защита - 2003 г.; Доцент – 2013г. Доц. Светла Стайкова, д.м. - ВБ – 1993 г.; Нефрология – 1995 г.; Дисертация защита – 2001 г.; Доцент – 2015 г.
Апаратура: 31 диализни поста
Уникални услуги: Плазмафереза, Хемоперфузия, катетеризация
Структура на клиниката: 1. Лечебно – диагностичен: - манипулационна; - 6 зали с диализни постове: 1-ва зала с 3 диализни поста за HbsAg – положителни пациенти; 2-ра зала с 4 диализни поста за HCV - положителни пациенти; 3-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти; 4-та зала с 10 диализни поста – за серонегативни пациенти; 5-та зала с 5 диализни поста – за серонегативни пациенти; 6-та зала с 4 диализни поста – за серонегативни пациенти. Четири зали са с терминал към центъра за образна диагностика за on line получаване на всички образни изследвания и архивни резултати и терминал към клиничната лаборатория за on line получаване на лабораторни резултати. Всички диализни зали са климатизирани с осигуряване на постоянен температурен контрол, телевизия и щори на прозорците. 2. Административен сектор: - 3 лекарски кабинета; - кабинет на старшата мед. сестра и психолог на клиниката; - кабинет за обучение на студенти и у-ще за диализно болни; - кабинет на техн. сътрудник. 3. Технически и складов сектор: - кабинет на технолозите; - работно помещение за ремонт на апарати; - склад медицински материали; - помещение за чисто бельо; - изливно помещение; - апаратна за осмозата в подземния етаж; - складова база в подземния етаж; - архив в подземния етаж. .
Диагностична дейност: Екстракорпорално лечение. В клиниката се прилагат всички диагностични методи в нефрологията, а в сътрудничество с другите структури на УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД, всички инвазивни, неинвазивни образни изследвания, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания.
Терапевтична дейност: Съвременно и отговарящо на европейските стандарти хрониодиализно лечение. Водене на диализни процедури, ехографски прегледи, грижи за съдов достъп.
Диспансерна дейност: Пациенти в преддиализен стадий. Лекарският екип е включен в множество международни научно-изследователски проекти и в колаборация с международни научни институти по нефрология, като постоянно се сключват нови договори за проучване и се кандидатства за нови международни научни проекти.
Акценти: Подготовка на болни на ХД за бъбречна трансплантация. Психологическа подготовка преди започване на хрониодиализно лечение с пациенти и придружители. Училище за диализно болни (беседи с психолог).
Лекарски екип: 7
Обучение на студенти и/или специализанти по: В клиниката се обучават студенти по медицина V курс и специализанти. Медицинският екип активно участва в обучението на студенти по медицина, медицински сестри и акушерки. Клиниката е база за обучение на специализанти.
История на клиниката: 1974 г. - Окръжна болница; 1986 г.- МБАЛ ''Света Марина''; 2002 г. - отделение диализа в клиника по нефрология; .05.2010 г. - Клиника по хемодиализа УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Вирусология, урея, креатинин, калий, натрий.
Други документи при прием на пациенти: Епикриза от пролежаване Изследвания за носителство на HBV, HCV, HIV.
Разположение на клиника/отделение: 1 етаж сградата на  Психиатрични клиники УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД.
За контакти:

Началник клиника доц. д-р К. Ненов,д.м.- e-mail: pf69@abv.bg
тел./факс:+359 52 332 066;
тел.: +359 52 302 851, вътр. 1281, 1261
Старша медицинска сестра:
:+359 52 302 851, вътр. 13 83;
Лек. Кабинети: +359 52 302 851, вътр. 1358, 1280.