МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по вътрешни болести

Капацитет:  
Легла: 48
Персонал: 14 лекари, 16 мед. сестри, 1 технически сътрудник, 10 санитари
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител клиника по Вътрешни болести при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Ръководител клиника: доц. д-р Красимира Ненова, дм
Ръководител катедра по ПВБ: доц. д-р Бранимир Каназирев, дм
Кратка творческа автобиография: Доц. д-р Красимира Ненова – родена през 1954 г. Магистър по медицина от 1978 г. Специалност по вътрешни болести 1984г. Специалност по "Пневмология и фтизиатрия" 1987 г. Десертация за присъждане на научна степен „доктор” 1990 г. Хабилитирана като „доцент” през 2002 г. Специалност "Здравен мениждмънт" 2001г. Има публикации в областта на професионалната белодробна патология, клиничната имунология, нефрология, гастроентерология и кардиология.
Водещи специалисти в клиниката: доц. д-р Бранимир Каназирев, дм със специалност вътрешни болести и ревмокардиология, владеещ методите Ехокардиография, Виртуална коронарография, ВЕТ, Холтер ЕКГ - мониториране; тел.: 1245; 052/ 978 245;
д-р Арпине Киркорова със специалност по спешна медицина и кардиология, владееща методите Ехокардиография, ВЕТ, Холтер ЕКГ - мониториране; тел.: 1350; 052/ 975 350;
д-р Весела Златева със специалност по кардиология,  владееща методите Ехокардиография, ВЕТ, Холтер ЕКГ – мониториране; 1368; 052/ 978 368
д-р Лилия Стоянова със специалност по вътрешни болести и нефрология, владееща методите на абдоминалната ехоскопия и функционалното изследване на отделителната система; 1639; 052/ 978 639
д-р Елена Маринова, специалност по ендокринология и болести на обмяната, владееща методите на Ехоскопия на щитовидната жлеза; 1359, 052/978359
д-р Мария Костуркова, специалност по ревматология; 1639, 052/978639;
д-р Дарина Желязкова, специалност по ревматология; 1639, 052/978639
д-р Мария Димова, специалност по вътрешни болести, владееща методите на Ехокардиография, ВЕТ, Холтер ЕКГ-мониториране; 1359, 052/978359
д-р Елена Панайотова, специалност по вътрешни болести, владееща методите на Абдоминална ехоскопия, горна и долна ехоскопия; 1639, 052/978639
Специализация: Клиниката е база за специализации по вътрешни болести и обща медицина
Апаратура: Клиниката разполага с разнообразна апаратура, отговаряща на стандартите, като в някои по-специфични случаи се използва апаратура, разположена в общоболничните звена:
- ЕКГ апарати;
-ЕхоКГ Aloca – доплер ехограф и цветен доплер, включително доплер сонограф за изследване на мозъчни съдове; 
- Абдоминален ехограф;
- Спирометър;
- Холтер ЕКГ;
- Холтер DMS за миниториране на кръвно налягане.
- Велоергометър;
- Стрес тест система;
Клиниката използва изградените на територията на МБАЛ „Св. Марина” клинична, имунологична, вирисулогична и микробиологична лаборатория, център по образна диагностика, включително КТ, ЯМР, ПЕТ/КТ, които са с 24 часов режим на работа. Цитологичните и хистологични изследвания се извършват в Клиниката по патоанатомия. 
Уникални услуги: Превенция на сърдечно-съдови заболявания, ранна диагностика на бъбречни увреждания при диабет, ранна диагноза и съвременно лечение на ревматологични заболявания.
Структура на клиниката: Клиниката разполага с 48 легла в 2 обособени отделения разположени на 2 етажа както следва:
1. I Вътрешно отделение – 24 легла – 14 етаж; тел.: 1241; 052/ 978 241
2. II Вътрешно отделение – 24 легла – 13 етаж; тел.: 1244; 052/ 978 244
3 Функционален кабинет – тел.: 1639; 052/ 978 639
4. Кабинет по превантивна кардиология - тел.: 1639; 052/ 978 639
5. Диагностично-консултативен кабинет – тел.: 1639; 052/ 978 639
6. Приемен кабинет – тел.: 1246/ 052/ 978 246
7. Технически сътрудник – тел.: 1246; 052/ 978 246.  
Диагностична дейност: В Клиниката се диагностицират и лекуват всички остри, обострени и хронични вътрешни заболявания с комплицирано протичане, при които се прилагат инвазивни и неинвазивни диагностични процедури и интензивни терапевтични такива. Приемат се тежко болни по спешност, болни с неясна диагноза, трудни за интерпретация, изискващи неинвазивни и инвазивни изследвания за уточняване на диагнозата.
Ръководно начало в терапевтичната дейност са световните, европейски и национални консенсуси.
Терапевтична дейност: В клиниката се диагностицират и лекуват сърдечно-съдови,  ревматологични, бронхо-белодробни, гастроентерологични, нефрологични и ендокринни заболявания.
Диспансерна дейност:  
Акценти: Основна насока в работата на клиниката е превенцията на сърдечно-съдовите заболявания с акцент върху първичната превенция. За целта е изграден кабинет по Превантивна кардиология, в който се провеждат скринингови изследвания на рискови групи, включващи пакет от биохимични и инструментални изследвания.
Лекарски екип: доц. д-р Красимира Ненова, дм
доц. д-р Бранимир Каназирев, дм
д-р Лилия Стоянова
д-р Елена Панайотова
д-р Мария Димова
д-р Мария Костуркова
д-р Весела Златева
д-р Арпине Киркорова
д-р Дарина Желязкова
д-р Явор Кашлов
д-р Елена Маринова
д-р Антон Динков
д-р Мария Станилова
д-р Йорданка Донева
Обучение на студенти и/или специализанти по: Вътрешни болести и обща медицина
История на клиниката: През 1984 г. към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести се създават две профилирани клиники по вътрешни болести: Първа клиника с ръководител доц. К. Денчев с алергологична насоченост и Втора клиника с ръководител доц. Й. Василев с профил ревмокардиология. Клиниките са базирани в ОГБ – Варна. През 1986г клиниките са пребазирани с МБАЛ „Св. Марина”. В първа клиника се обособяват 2 отделение – по лекарствена онкотерапия и по кардио-пулмонални заболявания. Ръководител на първа клиника е проф. Христо Цеков, дмн. Работи се по проблемите на ХДН – компенсаторно адаптивни механизми и терапевтични подходи. През 1992-1999 г. втора клиника се ръководи от доц. М. Делийски, дм. Работи се по проблемите на ранната диагностика на бъбречните промени при диабет. От 2000 г. ръководител на втора клиника е доц. Ж. Георгиева, дм. През 2008 г. първа и втора клиника се обединяват в Клиника по вътрешни болести с две отделения – I и II ВО. Ръководител на клиниката до месец октомври 2010 г. е проф. Ж. Георгиева, дм. През същата година проф. Георгиева е избрана за Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина”. В момента изпълняващ длъжността началник клиника е доц. Красимира Ненова, дм. Работи се по проблемите на СН (сърдечни биомаркери, натриуретични пептиди, диабетна кардиомиопатия), ефикасност и безопастност на антихипертензивната терапия, проблемите на кардио-реналия синдром, проблемите третиращи качеството на живот и ефекасността от съверменнното лечение при различни рематологични заболявания. Клиниката е желан партньор в редица многоцентрови клинични проучвания.
Друга информация: Клинични пътеки по които се работи: 26, 30, 33, 34, 36, 38, 47, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 66, 68, 74, 90, 91, 92, 96, 98.1, 98.2, 99, 104, 286, 288, 290.
Проект за превенция на сърдечно-съдовите заболявания
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Клиничен минимум, потвърждаващ номера на клинична пътека, по която се хоспитализира пациента.
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация, съществуваща медицинска документация (епикризи), рецептурна книжка, ТЕЛК решения
Разположение на клиника/отделение: I Вътрешно отделение – 14 етаж; тел.: 1241; 052/ 978 241
II Вътрешно отделение – 13 етаж; тел.:1244; 052/ 978 244
За контакти: доц. д-р Красимира Ненова, дм
Тел: 052/ 978 573
GSM: 0888/ 92 33 12
e-mail: kr_nenova@abv.bg
ст. м.с. Нели Григорова
тел.: 052/ 978 333
ст. м.с. Тодорка Йорданова
тел.: 052/ 978 246
e-mail: todorka1968@abv.bg
Манипулационна – Първо вътрешно отделение
тел.: 052/ 978 241
Манипулационна – Второ вътрешно отделение
тел.: 052/ 978 244
Приемен кабинет
тел.:052/ 978 612
Благодарствени писма/извадка: