МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по образна диагностика

Персонал: 67 човека
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по образна диагностика при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Проф. д-р Боян Балев, Началник Клиника по „Образна диагностика“ при МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД - Варна и ръководител „Катедра по Образна диагностика и лъчелечение“ при МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“ Варна - проф. д-р Боян Добрев Балев, д.м.
Кратка творческа автобиография: * Началник на клиниката по Образна диагностика е проф. д-р Боян Балев, роден на 15.10.1956 г. в град Сливен, с придобита специалност по рентгенология от 1988 г.
Проф. Балев е ръководител на Катедрата по Образна диагностика и лъчелечение от 2004г. Има над 160 публикации в български и чужди списания. През 2001г. има присъдено научно звание доцент. (Приложена троворческа автобиография, Приложена длъжностна характеристика, Приложени дипломи за доктор, доцент и специалист рентгенолог).
Проф. д-р Боян Балев е член на редакционната колегия на официалното издание на Българската Асоциация по Рентгенология- сп. “Рентгенология и радиология” и представител за България в Research Committee на Европейската Асоциация по Ренгенология.
Проф. д-р Боян Балев е председател на 10-ия конгрс на БАР, представител в Educational Committee на Европейската асоциация по Ренгенология  и организатор на сипозиум по програмата Halley Варна 1994 г., модератор на Европейския конгрес по Рентгенология, организатор на ІІ-та среща на лаборантите в Образната диагностика и лъчелечението във Варна 2010г. и  IV-та среща на лаборантите в Образната диагностика и лъчелечението във Варна 2014г.
Проф. Балев ежегодно изнася цикъл лекции пред специализиращите образна диагностика в град Варна и участва редовно в изпитни сесии за специалност Образна диагностика, както и в научни журита за хабилитации и докторантури.
Водещи специалисти в клиниката: проф. д-р Боян Балев, д-р Чавдар Бъчваров, д-р Красимир Неделчев, д-р Радослав Георгиев, д-р Росица Недева, д-р Валентин Нешкински, д-р Доброслав Дичев, д-р Марианна Новакова, д-р Велислав Иванов, д-р Дарина Иванова.
Специализация: В момента се обучават общо 11 специализанти по Образна диагностика и 5 докторанти
Апаратура: Клиниката по Образна диагностика разполага с 1апарат за  рентгенографии, 1 графичноскопичен апарат, 2 апарата за ултразвукова диагностика с възможност за триплексехографско изследване, 2 апарата за компютъртомографска диагностика (Siemens Spirit и Siemens Definition), апарат за магнитнорезонансна томография (GE 1.5T), апарат за измерване на костна плътност (DEXA),  мобилен скопичен апарат (Ziehm-Vision RFD) и ангиограф (Siemens ARTIS ZEE). На разположение са и 8 преносими графични рентгенови апарата.
Уникални услуги: Уникални изследвания, които се извършват в много малък брой клиники в страната, благодарение на уникална апаратура: виртуална колоноскопия, всички видове КТ - ангиографии, диагностични и терапевтични интервенционални процедури, широк спектър васкуларни терапевтични процедури в т.ч. съдови емболизации при тумори, периферна ангиопластика, перкутанна невролиза
Структура на клиниката: Клиниката по образна диагностика (КОД) е структурно звено в рамките на диагностично-консултативния блок (ДКБ) на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД – Варна. Представлява специализирана диагностична структура и е от особена важност за успешното лечение във всички болнични звена. В Клиниката по образна диагностика се включват: 
Клиника по образна диагностика (вкл. дейност КТ);
Дейност по ангиографска и инвазивна диагностика (вкл. катетеризационна лаборатория);
Дейност ядреномагнитен резонанс;
Диагностична дейност: Основните диагностични методи, прилагани в структурата включват:
• Конвенционална рентгенова диагностика - всички видове рентгенологични изследвания (графии и скопии);
• Компютърна томография - изследвания на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, мъжки и женски таз, опорно-двигателен апарат, големи и периферни съдове, коронарни съдове;
• Ултразвукова диагностика (ехография) – диагностика на глава и шия, гърда, абдоминални и периферни кръвоносни съдове, триплексехографско ултразвуково изследване на висцерални органи;
• Васкуларна интервенционална образна диагностика – васкуларни интервенции (локална интраартериална фибринолиза, перкутанна транслуминална ангиопластика и стентиране, инраартериална емболизация. Перкутанно контрастно изследване на различни съдови системи, вкл. ангиография;
• Неваскуларна интервенционална образна диагностика – прилагат се някои високоспециализирани минимално инвазивни методи за диагностика или лечение под контрол на образен метод – рентген, КТ, ултразвук, мамограф. Биопсии на различни органи, перкутанна термоаблация на лезии с различна локализация,  перкутанни дренажи, билиарен дренаж, поставяне на перкутанна нефростома.
Терапевтична дейност: няма
Диспансерна дейност: няма
Акценти: Извършване на виртуална колоноскопия, всички видове КТ -ангиографии, диагностични и терапевтични интервенционални процедури, широк спектър васкуларни терапевтични процедури в т.ч.съдови емболизации при тумори, периферна ангиопластика, перкутанна невролиза.
Лекарски екип: Проф. д-р Боян Балев, д-р Чавдар Бъчваров, д-р Красимир Неделчев, д-р Росица Недева, д-р Валентин Нешкински, д-р Велислав Иванов, д-р Марианна Новакова, д-р Радослав Георгиев, д-р Нели Ангелова, д-р Доброслав Дичев, д-р Дарина Иванова, д-р Виктор Стефанов, д-р Даниела Калоянова, д-р Емилиан Калчев, д-р Светомир Чакъров, д-р Цветелина Тенева, д-р Ралица Попова, д-р Георги Вълчев, д-р Георги Тодоров, д-р Миряна Кондакова, д-р Кристина Бойкова, д-р Калоян Асеновски, д-р Гергана Дякова, д-р Димитрина Маркова, д-р Светозара Троянова, д-р Венцислав Божков, д-р Съмър Ала Хасун Ел Шемери, д-р Цветелина Манчева
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучават се студенти по Медицина, Дентална медицина, Рентгенови лаборанти, медицински сестри и акушерки, рехабилитатори и специализанти по Образна диагностика
История на клиниката: Клиниката по Образна диагностика продължава дейността на отделението по Образна диагностика, което е основано през 1986 г. Първият завеждащ отделението е д-р Георги Чаушев, а като началник клиника  са работили доц. д-р Стефан Ковачев, проф. д-р Георги Узунов. От 2009 г. началник на клиниката е проф. д-р Боян Балев.
Други документи при прием на пациенти: Няма прием на пациенти
Разположение на клиника/отделение: МБАЛ „Св.Марина, етаж 1
За контакти:*** Началник клиника: Проф. д-р Боян Балев, е-mail:balevbo@abv.bg, тел. 052-978-201, моб.тел 0888 376 669
Ст. рентгенов лаборант: Галина Янчева, магистър УЗГ,
е-mail: yancheva_galya@abv.bg, тел.: 052/978-810, моб.тел. 0888 649 638
Координатор /Секретар/:    052/978507
Лекарски кабинет: вт. тел 1339