МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по ревматология

Капацитет:  
Легла: 41
Персонал: 10 лекари , 11 мед. сестри , 6 санитари
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител клиника по ревматология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Доц. д-р Владимир Найденов Кадинов, дм
Кратка творческа автобиография: Доц. д-р Владимир Найденов Кадинов, д.м., е роден на 15 март 1954 г. в гр. Бургас. Завършил висшето си образование - специалност медицина, през 1982 г. в МУ – Варна. През 1988 г. придобива специалност вътрешни болести, а през 1990 г. – кардиоревматология. Специализира:
 • През 1993 г Университетска  кардиохирургична болница “Килингбек” – Лийдс , Великобритания ,
 • През 1997 г. - тримесечна  специализация по неинвазивна и инвазивна кардиология и  по ревматология  в Университета на Индиана,  гр. Индианаполис, САЩ,
 •  През 2002 г. - Едномесечна специализация по неинвазивна и инвазивна кардиология и  по ревматология  в Inselspital, гр. Берн, Швейцария

Научна и образователна степен "доктор" придобива през 2000 г. с  дисертационен  труд “Оптимизаране на  дългосрочните грижи при болни след клапно протезиране “. От началото на своята кариера има трайно научни интереси в областта на неинвазивната и инвазивна кардиология, както и в областта на ревматологията.  

Водещи специалисти в клиниката:
 •  Д-р Таня К. Шивачева, специалности – вътрешни болести и ревматология, главен асистент,
 • Д-р Снежанка Д. Горева, специалности – вътрешни болести и ревматология, ординатор
 • Д-р Силвия. Й. Куцарова, специалности – вътрешни болести и ревматология, ординатор,
 • Д-р Светлана Христова, специалности – вътрешни болести и ревматология, главен асистент,
 • Д-р Светослав П.  Димитров., ординатор, специалност Ревматология, асистент
Специализация: Клиниката по ревматология, като неразделна част от УНС по Кардиология и Ревматология към Катедрата по вътрешни болести при МУ – Варна, чрез работещите  в нея  високоспециализирани и опитни  лекари е база за специализация по Ревматология.
Апаратура: УМБАЛ „Св. Марина " е най – високотехнологичната болница в България.
Клиниката по Ревматология, разположена на нейна територия, е в тясна връзка  с необходимите за ежедневната й дейност :
 • Централна клинична лаборатория
 • Имунологична лаборатория с възможности за съвременна ELISA методика
 • Високочувствителни, съвременни  образни методики :
  • Ехоскопия на стави и околоставни структури чрез модерен УЗ доплеров апарат, разположен на територията на клиниката , с възможност за придвижване до леглото на болния.
  • Артроцентези, артроскопии чрез модерен артроскоп, разположен на територията на болницата
  • ЯМР
  • КАТ
  • ПЕТ скенер
  • Конвенционална ретгенография
  • Радиоизотопна костна сцинтиграфия.

Последните 5 са разположени на територията на звеното по Образна диагностика в УМБАЛ „Св. Марина". Организацията на работа в УМБАЛ „Св. Марина" е като жив организъм, неотменна  част от който е Клиниката по ревматология, която има възможност за нуждите  на диагностичния процес да използва всички високоспециализирани образни методики 24/7, както и да е в готовност да консултира сложни диагностични и терапевтични  случаи.

Уникални услуги:

Възможностите на лекарите - специалисти или специализиращи ревматология в Клиниката, да организират диагностичния и лечебен процес са уникални за Североизточна България.
Няма друга структура или звено в тази част на страната, която може да бъде конкурентна на Клиниката по ревматология. В нея се осъществяват:

 • Клинична диагностика на ревматичните заболявания;
 • Висококвалифицирана лечебна дейност;
 • Ехоскопия на околоставни връзки и стави;
 • Артроцентези;
 • Лечение с биологични средства ( anti TNF  , anti  IL  6 и др. );
 • Пулсова терапия с кортикостероиди и цитостатици;
 • Обучение на студенти и специализанти по ревматология
Структура на клиниката:

Клиниката по Ревматология е разделена на две дейности:

 • Дейност по диагностика и лечение на възпалителни, дегенеративни и други ставни заболявания
 • Дейност по диагностика и лечение на болести на съединителната тъкан
Диагностична дейност:

Диагностичната дейност в Клиниката по ревматология  е подпомогната от високоспецализирани методики, разработени от уникалните възможности на УМБАЛ „Св. Марина”. В съзвучие със  световните тенденции за ранна диагностика и лечение на заболяванията, колективът  на Клиниката по ревматология се стреми към:

 • Ранна диагноза на Ревматоидния артрит, използвайки класификационните критерии на EULAR /2010
 • Ранна диагностика и лечение на Анкилозиращия спондилит  и други серонегативни спондилоартропатии

За осъществяване на тези цели специалистите в клиниката прилагат ежедневно съвременни знания и умения на клиничната мисъл, подкрепени с високоспецифични лабораторни и имунологични изследвания, ултразвукова и доплер диагностика на ставния апарат, различни рентгенови и други образни методи.

Терапевтична дейност:

Терапевтичната дейност на Клиниката по ревматология е устремена към :

 • запазване двигателния капацитет на болните от хронични възпалителни и/ или дегенеративни ставни заболявания, както и болните от системни заболявания на съединителната тъкан
 • подобряване на качеството им на живот
 • запазване на тяхната възможност за извършване на организирана  трудова и/или битова дейност

За осъществяване на тези цели лекарите в Клиниката по ревматология работят съгласно последните препоръки  от световната ревматологична общност  за осъществяване на „treat to target " стратегия:

 • ранно лечение със синтетични болестопроменящи средства
 • своевременно въвеждане в терапията на биологични и/или биосимилар продукти
 • здрав контрол на заболяванията

Към УМБАЛ „Св. Марина" е сформирана комисия от водещи ревматолози за преценка необходимостта от лечение на болните с биологични средства. Ежедневно в практиката се оценява необходимостта от лечение на болни с:

 • anti TNF :
 • adalimumab,
 • etarnercept,
 • infliximab,
 • certolizumab pegol,
 • golimumab
 • аnti IL6
 • anti CD20

Въведено бе в ежедневната практика и лечение с първото биоподобно средство – Infliximab ( Remsima , Inflectra)

За осъществяване на този вид лечение на болни от възпалителни ставни заболявания и системни болести на съединителната тъкан на територията на Клиниката е оборудван съвременен инфузионен център , включващ специални инфузомати и инфузионни помпи, както и готовност за кардиопулмонална реанимация.
В ежедневната практика на лекарите, работещи в клиниката, е преценка необходимостта , както и прилагане на „пулсова" терапия с Кортикостероиди и Цитостатици. Обособена е болнична стая, отговаряща на нуждите за лечение на тежко болни от системни заболявания на съединителната тъкан.

Диспансерна дейност: Клиниката разполага с база данни на болни от възпалителни ставни заболявания и нестероидна гастропатия, както и болни от системни заболявания с висок сърдечносъдов риск, пациенти, лекувани с биологични средства.
Акценти:
 • Ревматологията е терапевтична медицинска специалност
 • В Клиниката по ревматология  към УМБАЛ „Св. Марина" Варна  се прилага  квалифицирано и качествено диагностициране, лечение, рехабилитация и профилактика на заболяванията на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан за постигане на очаквания терапевтичен ефект
 • Отличителна черта на специалността е интердисциплинарният й характер, обусловен от наличието на припокриващи се области с други медицински специалности с хирургична и терапевтична насоченост

Като интердисциплинарна медицинска специалност ревматологията има гранични и припокриващи се територии със значителен брой други медицински специалности като вътрешни болести, кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, ортопедия и травматология, физикална и рехабилитационна медицина, клинична имунология, нервни болести, кожни и венерически болести, очни болести, лицево-челюстна хирургия и др.
В най-голяма степен гранични и интердисциплинарни аспекти ревматологията има със следните медицински специалности:
1. Ендокринология и болести на обмяната - при диагностициране и лечение на остеопорозата.
2. Ортопедия и травматология - при диагностициране и лечение на дегенеративните и мекотъканните ставни заболявания и насочване за оперативно лечение.
3. Физикална и рехабилитационна медицина - през периода на активното лечение и долекуване на ревматологично болните.
4. Клинична имунология - при диагностициране на системните и възпалителните ставни заболявания.
5. Нервни болести - при диагностициране и лечение на болестите на гръбнака, болките в гърба и централномозъчните и периферните неврологични прояви на системните заболявания.
3. При наличието на клинични прояви, характерни за цитираните медицински специалности, се налага болните да се консултират със съответните специалисти по преценка на лекуващия ревматолог.
Независимо от системните прояви лекуващият ревматолог е основният организатор, реализатор и носител на отговорността на всички етапи на лечебно-диагностичния процес.

Лекарски екип:

Лекарският екип се състои от 9 лекари, от които единият доцент, Началник на клиниката, петима специалисти по вътрешни болести и ревматология и трима специализиращи ревматология /д-р Симона Богданова, д-р Георги Герганов, д-р Наталия Николова/, д-р Росалина Моралийска отговаря напълно на изискванията на интердисциплинарния характер на специалността. Лекарите са доказали своя висок професионализъм, работят при непрекъснато повишаване на квалификацията си чрез различни форми:

 • Лекарски колегиуми
 • Участия в национални и международни форуми ( EULAR, ACR )
 • Публикации в национални и чуждестранни списания

Лекарите в  Клиниката по Ревматология   се отличават  с висока отговорност, академизъм и ежедневно прилагат правилата на добра клинична практика , за да бъдат във възможно най – голяма полза на болните, страдащи от тези заболлявания.
Екипността на работата в Клиниката по Ревматология е отличителна черта за Клиниката , която е в услуга на болните от системни заболявания на съединителната тъкан и/или възпалителни ставни заболявания.

Обучение на студенти и/или специализанти по: В клиниката се обучават студенти по медицина IV курс.
Те имат предвидени 7 упражнения по ревматология в рамките на обучението си по медицина и 5 лекции. Упражненията се водят на нивото на съвременната ревматологична  наука и се усвояват практически знания и умения, необходими в ежедневието на общопрактикиващия  лекар.
В Клиниката по Ревматология провеждат държавния си стаж по Вътрешни болести студенти от VI курс. Те се срещат с много и разнообразно болни, които преглеждат ежедневно, изграждат диагноза и диференциална диагноза, назначават лабораторни и инструментални изследвания под вещия контрол на лекуващия лекар , след което се учат да ги интерпретират. Провеждат лечение и наблюдават ефекта от него.  Водят медицинска документация  напътствани от лекуващия лекар.Богатството на ревматологичната практика им дава възможност да се подготвят качествено за своя професионален път.
Клиниката по ревматология е база за обучение на специализанти по ревматология. Съгласно НАРЕДБА № 34 от 29.12 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, специализантите придобиват необходимите знания и умения за явяване на изпит за специалност Ревматология.  
История на клиниката: Клиниката по Ревматология  е наследник на отделението по ревматология, създадено през м.11, 1987 г. към Катедрата по Вътрешни болести, Клиника по кардиология и ревматология разполагащо с 30 болнични легла. Завеждащият отделелние тогава,  д- р Георги Димитров, беше специализирал Ревматология  в Холандия , беше  добре  познат с  водещите български и холандски  ревматолози  и  владееше  тогавашните стратегии за диагностика и лечение . Той умееше да представи една привидно скучна и неизвестна дисциплина ,за каквато тогава  се смяташе ревматологията, като  специалност с богата нозология , изискваща специален интердисциплинарен подход , завладяваща с  клинична мисъл и широка диференциална диагноза.  Бяха поставени основите на модерна ревматологична практика във Варна, следвайки вещото ръководство на д-р Г. Димитров и далновидността на проф. д-р Х. Капонов, тогавашен Ръководител на Клиниката по кардиология и ревматология, както и Ръководител на Кадрата по вътрешни болести. Съоснователи на отделението по ревматология са д-р Таня Шивачева и  д-р Никола Златев. За първи път гр. Варна разполагаше с 30 легла за ревматично болни. Още с откриването на отделението се въведоха алгоритми за работа при различни  групи болни, използваха се възможностите на имунологичната диагностика и патоморфология на системните заболявания на съединителната тъкан. Колективът бързо навлезе в ревматологичната наука, стана част от Българската ревматологична общност и редовно се изявяваше на Национални форуми. Варненската Ревматология беше забелязана с актуалните си за времето публикации, с постиженията си при диагностика и лечение на сложни диагностични и терапевтични болни .През това време двете специалности кариология и ревматология бяха разделени. Първият специалист ревматолог в гр. Варна стана д- р Даниела Цекова – Кадинова , работеща в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести.
След 1993 г., поради субективни и обективни причини, отделението по ревматология загуби своя облик,  превърна се в „придатък" към Катедрата по кардиология. През 2000 г. отново беше разкрито, вече като Клиника по ревматология, но на 14 легла. През това време се назначиха нови лекари, други придобиха  специалност по ревматология, но нивото на ревматологичната наука и практика не можа да достигне постиженията си от преди 1993г. През м. май 2008 г. с назначаването на доц. д-р Вл. Н. Кадинов, за Началник на Клиниката по Ревматология, същата възстанови броя на болничните си легла на 30, отново се назначиха нови лекари, като единия е д-р Св. П. Димитров, завършил медицина със Златен Хипократ. Постепенно ревматологичната наука и практика в болница "Св. Марина" се изправи на крака, възстанови позициите си  и авторитета си. Лекарите заеха  своето място в редиците на ревматолозите в България, Клиниката се превърна в съвременна, добре оборудвана и конкурентноспособна  Клиника, част от живия организъм на УМБАЛ ”Св. Марина”.
Днес тя е единствена  в Североизточна България, приема ежегодно над 2500 болни, прилага съвременни методи на диагностика и лечение в ревматологичната практика, защитила е ниво III на компетентност  и има отлична оценка при акредитацията си през 2013 г.
Друга информация: Клиниката работи по три клинични пътеки, обхващащи цялата патология в ревматологията:
286 – системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 г.
288 – възпалителни ставни заболявания при лица над 18 г.
290 – дегенеративни и кристалиндуцирани артропатии
Клиниката по ревматология участва в международни клинични проучвания на нови, биологични медикаменти за лечение на СЛЕ и РА.
Ежеседмично всеки  вторник се организират лекарски колегиуми, на които се разискват сложни диагностични и/или терапевтични казуси или се представя информация, изнесена на международни ревматологични форуми.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Стандартът на клиничните пътеки, по които се работи в Клиниката по ревматология, не изисква задължителни предварителни изследвания, тъй като както лабораторнните, така и имунологичнните изследвания и образните процедури са вписани като диагностични процедури.
Други документи при прием на пациенти: Необходимо е болният да носи цялата си медицинска документация, включваща ЛАК, амбулаторни листи, образни и лабораторнни изследвания, както и направление за хоспитализация.
Разположение на клиника/отделение: VII етаж на  УМБАЛ ”Св. Марина”, източно крило
За контакти: e-mail на Клиниката по Ревматология:
rheumatology.clinic@mail.bg
Доц д-р Вл. Н. Кадинов, дм,
e-mail  vladimirkadinov@yahoo.com,
тел: 052/978 558
Старша мед. сестра Мария Тонева  
телефон : 052/978315
Манипулационна : 052/978278
Лек. кабинети:
052978550
052978277
052978286
Благодарствени писма/извадка: „ Мили медици, благодаря , че ви има! Болницата трябва да се гордее, че ви има!” – Гергана Терзиева / 12/08/2013
„ Като че ли Господ е събрал в ревматологията само добри и отзивчиви специалисти” – Еленка Павлова 17/02/2012