МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по клинична хематология

Капацитет:  
Легла: 100
Персонал: Лекари – 13; Мед. сестри – 22; Санитари - 12
Акредитационна оценка: Отличнa
Ръководител Клиника по клинична хематология::
Доц. д-р Лиана Герчева, д.м.
Кратка творческа автобиография: * Родена в гр. Варна, където завършва висшето си образования в Медицинския факултет на Медицинска академия с отличен успех. Специализира Вътрешни болести, Клинична хематология и Социален мениджмънт със съответно положени държавни изпити и дипломи. Защитава дисертационен труд „Миеломна болест – неврологични увреждания, диагностика и лечение“. Въвежда за първи път в България интратекалното лечение при гръбначно-мозъчна компресия, дължаща се на Миеломна болест (свидетелство за рационализация). Два пъти е отличник на МНЗ. Специализира трансплантация на костен мозък и стволови клетки в Израел. Има над 70 научни публикации, 15 от които в престижни международни списания. В редакционната колегия на Journal of IMAB и Клинична хематология.
Водещи специалисти в клиниката: доц. д-р Лиана Герчева, д.м., д-р Росен Рачев, д-р Хинко Върбанов, доц. д-р Илина Мичева, д.м., д-р Владимир Геров, д-р Антонио Антонов, д-р Светлана Герчева
Специализация: Всички изброени с 2 специалности: Вътрешни болести и Клинична хематология
Апаратура: Лаборатория за клетъчни култури
Уникални услуги: Лечение с моноклонални антитела
Таргетна терапия с биотехнологични молекули
Международни клинични изпитвания на нови медикаменти с подобрен ефект
Трансплантация на хемопоетични стволови клетки
Структура на клиниката: Приемен кабинет, сектор за дневна терапия, клиничен стационар, диспансерен кабинет
Диагностична дейност: морфологично изследване на периферна кръв
морфологично изследване на костен мозък
морфологично изследване на лимфен възел
морфологично изследване на мекотъканни лезии
цитогенетично изследване на костен мозък и периферна кръв
флоуцитометрична имунофенотипизация на периферна кръв
флоуцитометрична имунофенотипизация на костен мозък
флоуцитометрична имунофенотипизация на лимфен възел
молекуларно-биологично изследване (PCR) при хронична миелогенна левкемия, остри левкемии и миелопролиферативни неоплазии
тънкоиглена аспирационна биопсия на лимфен възел
тънкоиглена аспирационна биопсия на мекотъканна лезия
аспирационна биопсия на костен мозък
трепанобиопсия на костен мозък
имунохистохимия на материал от лимфен възел, костен мозък и слезка
електрофореза на хемоглобини (СБЛОХЗ – София)
имуноелектрофореза, имунохимия на серум, търсене на имуноглобулинови нарушения,  вкл. парапротеин (СБЛОХЗ – София)
изследване на еритроцити при пациенти, суспектни за глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност
спонтанно колониобразуване (в специализираната лаборатория на клиниката)
изследване на коагулацията, вкл. нива на инхибитори при хемофилици
позитронно-емисионна томография (РЕТ сканиране)
Терапевтична дейност: остра миелобластна левкемия (всички седем варианти)
остра лимфобластна левкемия (всички пет варианта
)хронична миелогенна левкемия (всички три стадия)
хронична лимфоцитна левкемия (вкл. пролимфоцитна)
косматоклетъчна левкемия
миеломна болест и др. плазмоклетъчни дискразии
малигнени нехочкинови лимфоми ( всички видове индолентни и агресивни)
болест на Хочкин
миелодиспластични синдроми (всички варианти)
миелопролиферативни заболявания (всички видове)
вродени и придобити хемолитични анемии
вродени и придобити хеморагични диатези (тромбоцитопении, хемофилии, вторичен ДИК синдром, вазопатии, редки видове хеморагични диатези)
тежки  недоимъчни анемии (вит.В12 дефицитни, фолиевонедоимъчни)
тежки вторични хипохромни анемии
апластична анемия
Диспансерна дейност: Диспансеризация на пациенти със злокачествени кръвни заболявания, вродени хемолитични анемии и хемофилия
Акценти: Предстои въвеждане на трансплантация на стволови клетки
Лекарски екип: доц. д-р Лиана Герчева, д.м.; д-р Росен Рачев, д-р Хинко Върбанов, доц. д-р Илина Мичева, д.м., д-р Владимир Геров, д-р Антонио Антонов, д-р Светлана Герчева, д-р Николай Ставрев, д-р Мерлин Мехмед – Ефраим, д-р Добромир Стайков, д-р Милена Пламенова, д-р Шениз Юзеир, д-р Стела Димитрова
Обучение на студенти и/или специализанти по: Вътрешни болести и клинична хематология
История на клиниката: Развитието на специализираната хематологична практика в гр. Варна започва през 1967 г. със създаването на хематологичен сектор в рамките на вътрешно отделение към ОРБ - Варна. Първият  ръководител и фактически основоположник на хематологията в нашия град е ст. н. с. II ст. д-р Евгения Йорданова. През същата година секторът влиза в структурата на Катедрата по терапия на вътрешните болести с ръководител доц. д-р Ема Бозаджиева. Назначени са д-р Кирил Перфанов, дотогава работещ в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести, а през 1969 г. и д-р Румяна Мишкова (1941-1997). През 1970 г. хематологичният сектор се пребазира в Градска болница и заедно със Сектора по ендокринология сформира Клиниката по ендокринология и хематология с ръководител доц. д-р Е. Йорданова. Клиниката остава в рамките на Катедрата по терапия на вътрешните болести до 1972 г., когато Секторът по хематология се премества в ОРКБ и заедно с пулмологичния сектор се обединяват в Клиника по пулмология и хематология към Катедрата по вътрешните болести и терапия. Постъпват новите асистенти: д-р Гергана Николова, д-р Кръстинка Кудева и д-р Асен Захариев. Клиниката разполага с добре оборудван хематологичен кабинет, ръководен от д-р Кирил Захариев. През 1975 г. е създадена цитологична лаборатория с ръководител д-р Асен Захариев. За кратък период от време научната дейност на клиниката е изключително интензивна: доц. Евгения Йорданова защитава докторска дисертация (1976), а кандидатски дисертации изработват д-р Румяна Мишкова (1981), д-р Асен Захариев (1982) и д-р Гергана Николова (1984).
През 1986 г. Клиниката по пулмология и хематология сe пребазира във Варненската университетска болница. Клиниката по хематология с ръководител доц. д-р Р. Мишкова става самостоятелно звено в рамките на Катедрата по вътрешни болести. През 1990 г. доц. д-р Р. Мишкова защитава докторска дисертация. През 1991 г. хематологична и нефрологична клиника се обединяват в Катедра по нефрология, хематология и хемодиализа с ръководител проф. д-р Димитър Ненов. През 2000 г. УНС по хематология преминава към Катедрата по вътрешни болести. От 2004 г. ръководител на УНС по клинична хематология е доц. д-р Лиана Герчева.
Клиниката по хематология е втората, изградена и обособена специализирана хематологична клиника в България. Тя разполага с научна лаборатория за тъканни култури, създадена със средства от международен проект.
Друга информация:** Телефони: Н-к клиника 052 978 866,
Секретар 052 978 860/ 052 978 863 и старша сестра 052 978 859, Манипулационна дневен стационар 052 978 854/ 052 978 856/ 052 978 858/ Манипулационна клиника 052 978 869,
Лекарски кабинети 052 978 857/ 052 978 862/ 052 978 864/ 052 978 855 Приемен кабинет 052 978 865/ 052 978 860,
Диспансерен кабинет 052 978 856
Еmail на клиниката: hematolozivarna@gmail.com
Началник клиника: еmail: lianagercheva@gmail.com, Skype: lianagercheva
Старша мед. сестра: : еmail: mpetkova5110@abv.bg
Работа по клинични пътеки:
  • КП 251 - „Левкемии”
  • КП 252 - „Лимфоми”
  • КП 253 - „Анемии. Хеморагични диатези”
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Кръвна картина, билирубин, трансаминази, креатинин
Други документи при прием на пациенти: Епикризи от предшестващи хоспитализации, други изследвания, осъществени през последната година
Разположение на клиника/отделение: УМБАЛ „Св. Марина“, Онкологичен и лъчетерапевтичен център, Клиника по клинична хематология
За контакти:*** Ръководител клиника 052 / 978 866
Регистратура  052 978 860; Старша сестра 052 978 859,
Манипулационна дневен стационар 052 978 854
Манипулационна клиника 052 978 869
Секретар 052 / 978 863
Благодарствени писма/извадка: ...“Искам с тези няколко реда България да знае, че има добри лекари, които са неуморни и отдали живота си в името на професията, да помагат до последната минута на хората. Това са хора с висок професионализъм... Целувам златните им ръца и се кланя до земята. За такива хора трябва да се говори всеки ден“ - сестрата на Кирил Генов Киров, пациент на клиниката по хематология (адресирано до Изп. Директор на МБАЛ „Св. Марина“ вх.№415/19.03.2013)