МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Първа клиника по нервни болести

Капацитет:  
Легла: Болнични легла - 20.
Персонал: Състав на работещите специалисти:
Началник клиника- 1 - професор; Лекари-специалисти -12; ст. мед. сестра - 1; мед.сестри - 8; мед. лаборант - 1; техн.сътрудник - 1; санитари - 5.
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител Клиника по нервни болести при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Проф.д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.; тел. +359 52 978313; +359 52 302938; e-mail arakapri07@yahoo.co.uk  
Кратка творческа автобиография: Началник клиника: Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. с квалификация: нервни болести. Специалност: нервни болести (1993 г.). Образование: Магистър „Здравен мениджмънт“ (2013 г.); научно звание: „Професор“ (2013 г.); „Доцент“ (2008 г.); образователна и научна степен „Доктор“ (2005 г.); висше, ВМИ - Варна (1988 г.), средно І ЕГ с преподаване на английски език - Варна (1980 г.). Следдипломни квалификации и специализации: 1990-1992 г. дългосрочна специализация по невроонкология и клинична имунология, Институт на следдипломна квалификация - Братислава, Словакия; 1994 г. дългосрочна специализация по неврология, експериментална и клинична имунология, Университетска болница „Тел Ашомер“ - Тел Авив, Израел; 1994 г. - индивидуално обучентие по флоуцитометрична диагностика, ВМА-София; 1999 г. - международен курс по отоневрология - Маастрихт, Холандия; 2001 г.- курс по клинична епилептология към Европейската академия по епилепсия- Атина, Гърция; 2003 г. - курс по клинична невроимунология в Европейското училище по невроимунология- Барцелона, Испания; 2003 г. - Първи международен курс на MDS – Лисабон, Португалия; 2005 г.- индивидуално обучение по електрофизиология - София; 2005 г. - обучение по здравен мениджмънт и организация и управление на здравеопазването към Факултет обществено здравеопазване, МУ-Варна; 2009 г. - студент Магистърска програма „Здравен мениджмънт“, МУ-Варна. Преминал курсове на обучение по: проблемите на болката към Централната Европейска академия за болка, Европейската специализирана програма за лечение на Паркинсонова болест, Академията „Мозъчно-съдови заболявания”, Европейската „Октафарм” Академия по проблемите на невромускулните заболявания. Професионален стаж:Член на УС на УМБАЛ „Св. Марина“(2010 г.);Ръководител катедра по Нервни болести (2012 г.); Член на Консултативния съвет - Началник Направление Неврологични клиники (2012 г.); Началник Първа клиника по нервни болести (2010 г.); УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна (от м.05.1993 г. до момента); НК, Факултетска болница - Добрич (м.11.1988 - м.04.1993 г.). Професионална активност: Член на специализирана Лечебно-контролна комисия към УМБАЛ „Св. Марина“; Председател на ескпертни университетски комисии към Националната здравно-осигурителна каса по Паркинсонова болест, Множествена склероза, Епилепсия и Болест на Алцхаймер; Консултант към Центъра по Множествена склероза и кабинета по Паркинсонова болест при УМБАЛ „Св. Марина“; лектор на водещи чуждестранни фармацевтични компании в областта на невродегенеративни заболявания, множествена склероза, епилепсия, болкови синдроми и др.; преподавател по обща и специална неврология към МУ-Варна; лектор в обучителни курсове на Европейската федерация на неврологичните дружества и Европейската асоциация по невроонкология; гост-лектор в Националния център по ракови заболявания - Братислава, Словакия и в Университетската болница „Тел Ашомер“ - Тел Авив, Израел; участие в над 60 научни публикации у нас и в чужбина; в над 100 национални и международни конгреси (САЩ, Англия, Италия, Германия, Испания, Франция, Австрия и др.); рецензент на престижното американско списание „Journal of Neuroimaging”; участие в международни проекти за клинично приложение на нови лекарствени средства в областта на епилепсията, Паркинсоновата болест, болестта на Алцхаймер, множествена склероза и др. Членство: Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология (Член на управителен съвет и редседател на Регионален клон -Варна); Българско дружество по главоболие; Българска асоциация за двигателни нарушения; Интернационалната медицинска асоциация „България“; Българската асоциация по епилепсия (Зам.председател); Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS), Европейската Академия по Неврожлогия (EAN) – член на панел по Невроепидемиология и невроонкологичния панел на EFNS; Дружеството по двигателни нарушения (MDS); Европейската асоциация по невроонкология (EANO); Редакционната общност на Sckipta Medica. Journal of IMAB Българска Неврология; Българска академия на науките и изкуствата- дописен член (2012 г.); Асоциацията на българите по света (Подпредседател); Rotary International. Социални умения: Участие в дейността на Асоциациите на болните от Множествена склероза и Паркинсонова болест. Организационни умения: Учредител и Зам. Председател на Българската Асоциация по Невроонкология (БАНО); организатор на международни срещи на БАНО и на годишните международни асамблеи на Интернационалната медицинска асоциация „България“. Чужди езици: английски (отлично), немски и руски (добре). Компютърна грамотност: Windows, MS Offis.
Водещи специалисти в клиниката:      
 • проф.д-р Ара Гарабед Капрелян, дм. Началник клиника; тел: 978-313; arakapri07@yahoo.co.uk
 • доц.д-р Александра Живкова Цукева, дм.-доцент; тел:978-627
 • доц.д-р Борислав Димитров Иванов, дм. -доцент; тел:978-524
 • доц.д-р Иван Николов Димитров,дм. - доцент; тел:978-524
 • доц.д-р Веселинка Димитрова Несторова, дм.-доцент; тел:978-351
 • доц. д-р Даниела Йорданова Арабаджиева – ас.- асистент; тел:978-513; тел:978-627; тел: 978-324
 • д-р Калина Венелинова Дренска – ас.- асистент; тел:978-513; тел:978-627;тел: 978-324
 • д-р Станислава Върбанова-Ханджиева-лекар; тел. 978-324;
 • д-р Марина Марчева Георгиева- лекар; тел:978-324
 • д-р Добромир Велинов Панов-лекар; тел:978-324
 • д-р Невена Радкова Радева-лекар;тел:978-324
 • д-р Живко Михайлов Желев-лекар; тел:978-324
Специализация: Следдипломна квалификация на специализиращи лекари и на специалсти се провежда по определени програми, съобразени със съвременното развитие на неврологията.
Апаратура:
 • Апарат за МРТ изследване, намиращ се в Центъра за образна диагностика;
 • СПЕКТ, намиращ се в  Центъра за образна диагностика, отделение за нуклеарна медицина;
 • ПЕТ, намиращ се в  Центъра за образна диагностика, отделение за нуклеарна медицина;
 • 21 канален ЕЕГ апарат с възможности за компютърно мозъчно картографиране;
 • ЕМГ апарат;
 • Компютърен осцилоскопски тест за изследване на контрастна чувствителност;
 • Зрителни цифрови таблици с нисък контраст;
 • Апарат за изследване на визуалната преценка на променливи яркостно-светлинни полета;
 • Компютърен периметър за изследване на периферно зрение при невроофталмологични заболявания.
 • УЗДСГ
 • Ангиограф, намиращ се в центъра за Образна диагностика.
Уникални услуги: Изготвяне документи за представяне пред НЗОК на пациенти с МС, за лечение с интерферони и копаксон; за представяне пред РЗОК на пациенти с епилепсия, ДПНП и ПБ;
Невропсихологично тестуване във връзка с програма за скрининг на когнитивния статус и ДД на леки когнитивни нарушения, болест на Алцхаймер и други видове деменция;
Медикаментозни тестове за прецизиране на диагнозата и терапията при неврологични заболявания;
Въведено радиоизотопно изследване с ДАТСКАН за ДД на тремор, съвместно със сектора по нуклеарна медицина;
Въведено е радиоизотопно изследване за изследване на стомашен мотилитет при пациенти с ПБ, МС и други;
Въведено е радиозиотопно изследване на мозъчни тумори;
Комплексна диагностика (ЕЕГ, мозъчно картографиране, фотостимулация) на различни видове припадъци;
Комплексна невроофталмологична диагностика и прилаегане на нови методи за ранна диагностика на зрителни нарушения при МС и други неврологични заболявания;
Ултразвукова доплерова сонография и цветен дуплекс и доплерова сонография за диагностика на неврологични заболявания.
Ранна диагностика на редки неврологични болести.
Структура на клиниката: Стационар – 20 легла в 5 болнични стаи. Към І КНБ с дейност по невроофталмология функционират и четири специализирани кабинети за работа с пациенти с МС, епилепсия, ПБ, Болест на Алцхаймер, където се изготвят и експертни оценки и документи за представяне пред РЗОК и НЗОК, както и приемно-консултативен неврологичен и невроофталмологичен кабинети.
Диагностична дейност: В клиниката се извършват високо специализирани електрофизиологични изследвания- ЕЕГ, компютърно томографиране, ЕМГ с треморограми, евокирани потенциали; лумбална пункция, невропсихологични тестове, специализирани невроофталмологични изследвания, УЗДСГ.
Терапевтична дейност: Колективът на І КНБ осигурява най-добро ниво за целия спектър неврологични дейаности, съобразно значителния напредък, отразен в Европейски и Български консенсусни документи в диагностиката и съвременното лечение на неврологичните заболявания.
Назначава и провежда лечение на болни с МС с  имуно-модулиращи лекарствени средства, пулсоватерапия с КС, рехабилитация.
Оптимизира терапията при пациенти с ПБ с включване на невропротективно и други видове лечение, съобразно актуализиращите се терапевтични стратегии.
въвежда нови ПЕС за лечение на болни с епилепсия.
Провежда диагностика и лечение на МСБ в остър и хроничен стадий.
Клиниката е водеща в региона за въвеждане на нови терапевтични подходи при всички неврологични заболявания в т.ч. и деменция, при болка, при заболявания на ПНС.
Диспансерна дейност: Лекарският екип е включен и работи в международни клинични проучвания за лечение на различни нозологични единици (деменция, ПБ, МС, епилепсия, МСБ, болка. Изготвяне документи за представяне пред НЗОК на пациенти с МС, за представяне пред РЗОК на пациенти с епилепсия, ДПНП, ПБ и Болест на Алцхаймер;
Акценти: Ранно и прецизно диагностициране, в съотвествие с въвдедените в страната изисквания на медицината, базирана на доказателства в неврологията.
Програми на скрининг на рискови контингенти.
Въвеждане в клиничната практика на най-съвременна апаратура и високо специализираниизследвания.
Прилагане на алгоритмите за поведение препоръчани от Консенсус конферециите на БДН и EFNS при различните нозологични единици.
Корекция на терапията в съотвествие с новите терапевтични правила.
Психосоциален акцент с цел подобряване качеството на живот.
В І КНБ се извършва регулярно проследяване състоянието на пациенти с МС, ПБ, епилепсия, деменция от Варна, региона и Североизточна България.           
Лекарски екип: Проф.д-р Ара Капрелян, дм. Доц.д-р Александра Цукева, дм Доц.д-р Борислав Иванов, дм. Доц.д-р Иван Димитров, дм. Доц.д-р Веселинка Несторова,дм доц. д-р Даниела Арабаджиева- ас. Д-р Калина Дренска- ас. Д-р Станислава Върбанова-Ханджиева Д-р Марина Георгиева Д-р Добромир Панов Д-р Невена Радкова Д-р Живко Михайлов Желев Д-р Красимир Пръвчев Д-р Маргарита Грудкова, д-р Нерлин Сюлейман
Обучение на студенти и/или специализанти по: Учебни програми за  придобиване на специалност по : Евокирани потенциали; Клинична електроенцефалография; Клинична електромиография; Невроофталмология. 
История на клиниката: През юни 1964 г. към Катедрата се оформят две клиники - Клиника по неврология с 55 легла и Клиника по неврохирургия с 40 легла.През 1986 г. се обособява Първа многопрофилна НК, осигуряваща висококвалифицирана дейност във всички направления на клиничната неврология. Многопрофилната Първа Клиника по нервни болести, с началник проф. д-р А. Капрелян е център за висококвалифицирана специализирана диагностична, лечебна и експертна дейност, според утвърдените национални консенсусни документи за поведение при МС, ПБ, епилепсия, деменции, главоболие, болки в гърба и кръста, невромускулни, невроонкологични, мозъчносъдови и други неврологични заболявания в гр. Варна, Варненски регион и Североизточна България. Невроофталмологичният сектор е част от структурата на клиниката, която осъществява уникална за Североизточна България диагностична (изследване на контрастна чувствителност, визуална преценка на променливи яркостно-светлинни полета) и консултантска дейност. Функционално-диагностичният комплекс включва специализирани кабинети по ЕЕГ, ЕМГ, ЕП, невросонология, полисомнография, невропсихология и невроофталмология. Снабдени са със съвременна медицинска техника, като в тях работят профилирани сътрудници от катедрата и лаборанти. 
Лекарските екипи са включени и работят в международни проекти и клинични проучвания и осъществяват експертна дейност за ранна диагностика и лечение на различни неврологични заболявания (деменции, ПБ, МС, епилепсия, МСБ и др.), което е основа за осигуряване на непрекъсната квалификация в съответствие с най-новите световни диагностични и терапевтични достижения и признание за високото качество на диагностично-лечебната дейност в двете неврологични клиники.
Друга информация:   Клинични пътеки, по които се работи:
 • Клинична пътека № 1 “Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза”
 • Клинична пътека № 3 “Паренхимен мозъчен кръвоизлив”
 • Клинична пътека № 4 “Субарахноиден кръвоизлив”
 • Клинична пътека № 5 “Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин”
 • Клинична пътека № 7 “Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация.”
 • Клинична пътека № 8 “Диабетна полиневропатия”
 • Клинична пътека № 9 “Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години”
 • Клинична пътека № 13 “Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)”
 • Клинична пътека № 15 “Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък”
 • Клинична пътека № 17 “Мултиплена склероза”
 • Клинична пътека № 18 “Епилепсия и епилептични пристъпи”
 • Клинична пътека № 21 “Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години”
 • Клинична пътека № 25 “Паркинсонова болест”
 • Клинична пътека № 44 „Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове“
 • Клинична пътека № 116.1 “Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)” минимален престой до 24 часа.
 • Клинична пътека № 116.2 “Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип” минимален престой 4 дни.
 • Клинична пътека № 138 „Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми“
 • Клинична пътека № 139 „Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му”
 • Клинична  пътека № 202 „Консервативно поведение при леки и средно-тежки черепно-мозъчни травми“ (за лечение на пациенти на възраст над 18 години).
Обучение, научно-изследователска дейност: Обучение на български и чуждестранни студенти-медици, дентална медицина, англоезично обучение, бакалври мед.сестра и акушерки, следдипломна квалификация на специализиращи лекари и на специалсти се провежда по определени програми, съобразени със съвременното развитие на неврологията. Клиниката е снабдена със съвременна литература и компютърна техника, постоянен достъп до интернет и програми, които дават възможност за ежедневна пълна информация за диагностичните и терапевтични тенденции в неврологията. Проекти, контакти: Лекарският екип е включен и работи в международни клинични проучвания за лечение на различни нозологични единици (деменция, ПБ, МС, епилепсия, МСБ, болка), което е основа за осигуряаване на непрекъсната квалификация в унисон с най-новите световни диагностични и терапевтични достижения и признание за високо качество на диагностично-лечебната дейност в клиниката. Минали и предстоящи събития 2014 г. и 2015 г. Събития за 2014 г.:Научна среща „Деменции – поглед в бъдещето“ -Лектор: проф.д-р А. Капрелян-дм, гр. Шумен 25.02.2014 г.; Симпозиум на тема: „Болест на Помпе и болест на Фабри – диагностични предизвикателства в неврологичната практика“ Модератор: проф. д-р Ивайло Търнев, лектор: проф.др. А. Капрелян-дм. - Варна 29.03.2014 г.; ХХІІІ European Stroke Conferenceq Nice, France, 6-9 May 2014; Научен форум – гр. Поморие 9-11.05.14 г.- „Olmesartan – истинска резистентна хипертония или предизвикателна хипертония“- Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм.; Spring School for Young Neurologists 8-11 May 2014; Join Congress Istanbul of European Neurologi 31 may-3 june 2014; Симпозиум на тема: „Вертиго в клиничната практика“. „Лечение на хронична болка“Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 03.06.2014 г.; Научна среща на тема: „Стрес, тревожност и лека депресия“ Модератор: проф.д-р А. Капрелян-дм.- -Варна 07.06.2014 г.; 18 th International Congress of Parkinsons disease and movement disorders – Stockholm, june 8-12, 2014; Дискусия на тема: „Лечение на депресия и болката в медицинската практика“, Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Шкорпиловци, 26-27.09.2014 г.; Среща на тема: „Тритико – стрес, тревожност и безсъние“ Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Велико Търново, 24.10.2014 г.; Научна среща на тема: „Главоболие и мигрена“ , Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 14.11.2014 г.; Неврологична среща на тема: „Фарма Суис: експертно решение за овладяване на болката“ Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 20.11.2014 г. ; Среща на тема: „Тросикам – познатата молекула с нови възможности“ Лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 29.11.2014 г.; Събития за 2015 г.: Среща на тема „Прадакса – Нова ера в антикоагулацията, времето е мозък – действай бързо“ -гр. Пловдив 27.02.2015.- 01.03.2015 г., организирана от Бьорингер. Симпозиум на тема:“Редки генетични болести. Болести на лизозомното натрупване“, модератор проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 26.03.2015 г. МУ -Варна; Среща на тема: „Ранна диагностика и съвременно лечение на Множествена склероза“ лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. - Варна 10.03.2015 г., оргенизирана от Байер; Среща на тема: „Актуално за неврологичната практика“, лектор: проф.д-р А. Капрелян,дм. Тема: „Предизвикателства в практиката – клинични случаи и практически насоки“ -Варна, 18-19.04.2015 г.; ХІV Национален Конгрес по Неврология с международно участие, 7-10.05.2015 г. к.к. „Златни пясъци“; Първи Световен конгрес на Европейската Академия по Неврология с международно участие – Берлин, Германия -20.23.06.2015 г.
Предстоящо: Конгреси на: WCN; ECTRIMS; MDS.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: - изследване на кръв: хематологични- ПКК; биохимични- урея, креатинин, кр. захар, АСАТ, АЛАТ, електролити.
- образни изследвания (Рьогр. , КАТ, МРТ) /копие на разчитане на съответните изследвания, осъществени в доболничната помощ/.
Други документи при прием на пациенти: - Медицинско направление за хоспитализация от ОПЛ/специалист/- Документ № 7
- Копие на лична карта
- Копие на Рецептурна книжка
- Предходна медицинска документация: епикризи; медицински талони от консултативни прегледи; амбулаторни листи от ОПЛ/специалисти.
- Във връзка с болничен прием по КП №18 Епилепсия и епилептични пристъпи: фармакологичен маршрут от наблюдаващия невролог;изследване на серумни нива на антиепилептични медикаменти (при прием на валпроат, карбамазепин, фенитоин).
Разположение на клиника/отделение: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД-Варна, на 14 етаж
За контакти: Началник клиника: Проф.д-р Ара Капрелян, дм.тел:978-313; arakapri07@yahoo.co.uk
Ст. м.с. Хабибе Осман: тел:978-554;978-324; habish85@abv.bg
Манипулационна: тел:978-324; 978-554;
Лекарски кабинет:тел:978-627;052-978-513
Техн. сътрудник: тел:978-242
Благодарствени писма/извадка: През 2014 г. изказари благодарност са били 19 пациенти, а през 2015 г. до месец юли – 46 пациенти:
Извадка от благодарствено писмо от Й. Янкова, Й. Едрева, Б. Стоянова и Р. Велева - „Благодаря много за вниманието и обгрижването ни от лекарския екип – д-р Георгиева, сестра Илиева, санитарка Р. Йорданова............“.
Извадка от благодарствено писмо на Кръстина и Георги -“Благодарим много за вниманието и обслужването ни от лекарския и помощния персонал: проф.Капрелян, доц. Цукева, д-р Радева, ст.м.с. Х. Осман, м.с. Илиева.......“.
Извадка от благодарствено писмо от Цветанка Мъдрова и Гюлчин Сюлейман -“ За големия професионализъм, внимателното и хуманно отношение към пациентите, изказваме искренното си възхищение и огромна благодарност към екипа на прф. Капрелян -І НК и самия него.....“.
Извадка от благодарствено писмо от Иванка Янева, Кръстинвка Николова и Минка Тотева „... благодарност към целия обслужващ персонал за тяхната професионална квалификация и човешко отношение към пациентите!......специална благодарност към младите лекарки д-р Грудкова и д.р Дренска......“
Извадка от благодарствено писмо от Антоанета Рахнева “Благодаря на целия екип на І КНБ – лекари, сестри, санитари за вниманието и отношението към мен и останалите пациенти. Префектна организация, професионализъм и адекватно лечение....“
Извадка от благодарствено писмо от Румяна и Свилен “ Най-добрият екип от най-добрата криника! С любов и благодарност......“
Леман Османова: „....... харесаха ми вниманието, коректносттта. Впечатлена съм от провеждането на визитациите и обсъждането на вероятните Дг. На всеки пациент. С благодарност към целия екип...“
Пенка Христова Петрова „....специална благодарност към доц. Цукева ....... Благодаря на всички от сърце мили хора за грижите, които полагате за всички нас и безсънните Ви нощи с които се борите за живота ни. Поклон пред всички Вас.....“
Величка Димитрова „....... Изказвам своята благодарност към целия персонал на І КНБ – проф. Капрелян, доценти, доктори, сестри и санитари...“ и т.н.