МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Втора клиника по нервни болести

Капацитет:  
Легла: разполага с 31 легла, 10 от които в ОИЛНБ и 10 за ОЛОМИ и 11 във II КНБ
Персонал: Броят на лекарите в неврологичната клиника е 16: единадесет са с придобита специалност "Нервни болести" , един с придобита специалност „анестезиология и реанимация” и двама, специализиращи „Нервни болести“. Брой сертифицирани специалисти: четирима със сертификат за невросонология, четирима със сертификат за ЕМГ, двама със сертификат за ЕЕГ, един със сертификат по предизвикани потенциали. Броят специалисти, придобили удостоверения за индивидуално обучения, е както следва: петима по доплерова сонография, трима по ЕЕГ, двама по предизвикани потенциали, двама по отоневрология. Във Втора неврологична клиника работи един главен асистент и един асистент. Съотношението между асистенти и ординатори се определя от необходимостта от преподавателски кадри. В специализираното отделение за интензивно лечение на неврологичните заболявания към Втора неврологична клиника работят лекари невролози и анестезиолог – реаниматор със стаж в интензивно отделение над 5 години. Лекарите невролози притежават професионална квалификация за извършване на високоспециализирана дейност невросонология, ЕЕГ, ЕМГ. В специализираното отделение за лечение на инсулти, работят невролози преминали специално обучение за лечение на болни с остри инсулти.
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител клиника:
Втора неврологична клиника с ОИЛНБ и ОЛОМИ се ръководи от началник - хабилитирано лице Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м., с придобита специалност "Нервни болести" и стаж по специалността повече от 19 г. в неврологично отделение.
Кратка творческа автобиография: Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. Дата и място на раждане: 20.01.1971 г., гр. Варна
Социален статус: Омъжена, с едно дете ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛНОСТ
1985 - 1989 Средно гимназиално образование – І-ва Езикова гимназия, гр. Варна
1990 - Висше медицинско образование, Медицински Университет – Варна
2004 - Придобита специалност по неврология, шифър 03.01.19 НАУЧНА СТЕПЕН
2010 - Образователна и научна степен “доктор”, Тема: “Невросонографни и невроизобразяващи изследвания при асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение”, шифър „неврология” 03.01.19 НАУЧНО ЗВАНИЕ
01.10.2003 Асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна
07.11.2006 Старши асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна
2010 Образователна и научна степен “доктор”, Тема: “Невросонографни и невроизобразяващи изследвания при асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение”, шифър „неврология” 03.01.19
2015 Образователна и научна степен “доктор на науките”, Тема: „Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода на болестта.” ДЛЪЖНОСТИ
1996 – 2000 Ординатор по неврология, Окръжна болница, гр. Варна
2002 – 2003 Ординатор по неврология, Втора клиника по нервни болести, МБАЛ”Св. Марина”, Варна
2003 – 2006 Асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна,
2006 – 2009 Старши асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна, Втора клиника по нервни болести, МБАЛ „Св. Марина” , Варна
2009 – 2010 Главен асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна, Началник на отделение към Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и детска неврология, МБАЛ „Св.Марина” - Варна
2010-2011 Главен асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна, Началник на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и детска неврология, МБАЛ „Св. Марина” - Варна
от 2012 Доцент, Катедра по неврология, МУ – Варна, Началник на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и отделение за лечение на остри мозъчни инсулти, МБАЛ „Св. Марина” - Варна ДЛЪЖНОСТИ 1996 – 2000 Ординатор по неврология, Окръжна болница, гр. Варна 2002 – 2003 Ординатор по неврология, Втора клиника по нервни болести, МБАЛ”Св. Марина”, Варна 2003 – 2006 Асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна, 2006 – 2009 Старши асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна, Втора клиника по нервни болести, МБАЛ „Св. Марина” , Варна 2009 – 2010 Главен асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна, Началник на отделение към Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и детска неврология, МБАЛ „Св.Марина” - Варна 2010-2011 Главен асистент, Катедра по неврология, МУ – Варна, Началник на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и детска неврология, МБАЛ „Св. Марина” - Варна от 2012 Доцент, Катедра по неврология, МУ – Варна, Началник на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и отделение за лечение на остри инсулти, МБАЛ „Св. Марина” - Варна Функционални длъжности 2009 Член на интердисциплинарен консилиум по мозъчносъдова патология към МБАЛ”Св. Марина” – Варна 2009 Член на комисията по качеството към МБАЛ”Св. Марина” – Варна 2010 Заместник-председател на Комисия за регистриране на мозъчна смърт към МБАЛ”Св. Марина” – Варна от 2011 Републикански консултант по нервни болести за Североизточна България от 2010 Асоцииран член към Управителния съвет на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика 2013 – член на локалния организационен комитет на 16- тия Международен конгрес по невросонология – София От 2013- национален координатор на международния регистър за лечение на инсулти - SITS ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ от 2003 Упражнения по неврология на студенти по медицина при МУ- Варна от 2006 Упражнения на студенти по специалността „медицински сестри” (ІІ курс), Медицински колеж - Варна 2007-2008 Лекции и упражнения на студенти по специалността „Социални дейности” (ІІ курс) при Медицински колеж - Варна 2008-2010 Лекции и упражнения по ВСД „Ултразвукова диагностика на нервната система” от 2010 Лекции и упражнения по неврология на • Студенти по специалността акушерки (ІV курс) при Медицински колеж - Варна • специализанти по специалността „Обща медицина”, МУ - Варна • студенти по медицина при МУ- Варна • специализанти по неврология при МУ - Варна от 2011 Семинари по неврология - чуждоезиково обучение за студенти дентална медицина, МУ – Варна НАУЧНА ДЕЙНОСТ 2003 – 2015 над 45 научни публикации, 2 дисертационни труда, 2 самостоятелни книги (едната преводна); над 60 научни съобщения в национални (40) и международни форуми (20). 2004 – 2009 Координатор на мултицентрови проучвания при болни с исхемичен инсулт, паркинсонова болест, множествена склероза и епилепсия. 2004 – 2005 Участие в едногодишна програма за изработване на организационен модел за подобряване качеството на обгрижването на болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение при Втора клиника по нервни болести с ОИЛНБ с партнъорството на болница Inselspital, Берн, Швейцария от 2009 Главен изследовател на мултицентрови проучванания при болни с епилепсия, множествена склероза и др. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ НА НАУЧНИ СПИСАНИЯ
Член на редакционната колегия на списание
• "Невросонография и мозъчна хемодинамика” (от 2010) ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
•Българския лекарски съюз (от 1996) • Българското дружество по неврология (от 2003) • Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (от 2008), председател на помощния орган „Асоциирани членове към Управителния съвет” (от 2010) • Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика (от 2009) • Балканското медицинско дружество (от 2010) • Член на организационен комитет на 6-та среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, 3-4.09.2011, Албена • Член на организационен комитет на 16-тия Световен конгрес по невросонология към Изследователската група по невросонология при Световната федерация по Неврология,17-20.10.2013, София ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА
Владее английски, немски, италиански и руски езици
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
2001 Курс по компютърно обучение, Федерация на научно-техническите съюзи - Варна
2003 - 2010 Курсове по невросонология - доплерова сонография, Медицински университет – София (2003, 2006), сонография на екстракраниални мозъчни съдове и транскраниална доплерова сонография” (2004), ултразвукова диагностика в ангиологията” (2007) и ултразвукова диагностика в неврологията (2010), УМБАЛ „Св. Марина”, Варна
2004 Курс по клинична неврология към Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS) - Пловдив
2007 Курс по ендоваскуларно лечение, Болница Niguarda Ca´Grande, Милано, Италия
2007 Квалификационен курс за експерти по акредитация на Европейския фонд за управление на качеството EFQM (European Foundation for Quality Management), Цюрих, Швейцария
2008 Следдипломна квалификация по невросонология, ВМА, София
2008 Курс по програми за обучение на Световната Федерация по неврология
2008 свидетелство за професионална квалификация по ВСД „Ултразвукова диагностика на нервната система”, Медицински университет – Варна,
2010 Следдипломна квалификация по здравен мениджмънт (240 часа),Медицински Университет - Варна
2010 Курс по невросонология под егидата на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, Будапеща - Унгария
2011 Следдипломно обучение по „Здравословен начин на живот и превенция от мозъчен инсулт” към Световната федерация по неврология, Дубровник -Хърватия
2015 Магистър по „Здравен мениджмънт ” – МУ - Варна
Водещи специалисти в клиниката: д-р Д. Георгиева гл.ас.; д-р Д. Димова, д-р В.Касабова; д-р Е. Калевска, ас; д-р В. Аргирова; д-р А. Йоргакиева; д-р Т. Дренски, д-р Н. Попова
Специализация: доц. д-р С. Андонова, дмн; д-р В. Касабова; д-р Е. Калевска, ас – невросонология д-р Д. Георгиева, гл.ас; д-р Е. Калевска, ас - електромиография д-р Д. Димова - електроенцефалография доц. д-р С Андонова, дмн – евокирани потенциали
Апаратура: Оборудването на клиниката включва: електрокардиограф, офталмоскоп, крачен аспиратор, АМБУ, 32-канално ЕЕГ с възможност за видео ЕЕГ и полисомнография, доплеров сонограф и цветен дуплекс-сонограф, окомплектуван с мултичестотни сонди за изследване на магистралните артерии и вени на главата и базалните мозъчни артерии, за трансторакална ехокардиография; достъп до клинична лаборатория, рентгенов кабинет, компютърен или магнитнорезонансен томограф, разполага с клинична лаборатория ІІІ ниво, включително кръвно-газов анализ и хемостазеология и други, а също и с микробиологична лаборатория - на територията на болницата; структура по клинична патология - на територията на болницата. Втора неврологична клиника с ОИЛНБ разполага с еднократни игли за лумбална пункция, сфигмоманометри, термометри, чукчета за рефлекси, теглилка, камертон, спешен шкаф с животоспасяващи медикаменти, хладилници за термонеустойчиви медикаменти. Оборудването на ОИЛНБ и ОЛОМИ към ІІ КНБ включва също и кислородна и аспирационна инсталация съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение". Апаратура: електрокардиографски апарати, апарати за измерване на артериално налягане, комбинирани монитори за електрокардиография, кислородна сатурация, артериално налягане и дишане, система за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес (ротаметър, овлажнител) при спонтанно дишане. Един респиратор на две легла, перфузори, инфузомати за постоянна венозна инфузия, дефибрилатор, портативен дихателен апарат, мобилна рентгенова апаратура, подвижен електроенцефалограф, доплеров сонограф, апарат за кръвно-газов анализ, 32- канално ЕЕГ с възможност за мониториране.
Уникални услуги: Високоспециализираните дейности, осъществявани в клиниката : А- Невросонология (квалифицирани специалисти: доц. С. Андонова дмн; д-р Д. Ганева; д-р В. Касабова; д-р В. Аргирова; д-р Е. Калевска, ас) • Дуплекс скениране на екстракраниални и интракраниални мозъчни съдове • Клинична интерпретация на резултатите от дуплекс скенирането съвместно със съдов хирург и рентгенолог, с насоченост към съдовата патология • Детекция на емболи • Мониторинг на вазоспазъма при субарахноидална патология • Мониторинг на пациенти след поставяне на стент или ендартеректомия Б- Електромиография и евокирани потенциали (квалифицирани специалисти: д-р Д. Георгиева, гл.ас; д-р Е. Калевска, ас; доц.д-р С. Андонова, дмн ) • Електроневрография • Електромиография • Соматосензорни евокирани потенциали • Моторни евокирани потенциали • Зрителни евокирани потенциали • Слухови евокирани потенциали • Анализ на тремор В- Електроенцефалография (квалифициран специалист : д-р Д. Димова) • Електроенцефалография
Структура на клиниката: Втора клиника по неврология с Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести е специализирана за диагностика и лечение на Съдови заболявания, Епилепсия, Имуновъзпалителни заболявания, Периферно-нервни заболявания, Множествена склероза, Паркинсонова болест, и други дегенеративни заболявания. На територията на клиниката са разположени и кабинет по електроенцефалография (ЕЕГ), кабинет по Електромиография (ЕМГ), Евокирани потенциали (ЕП), кабинет по невросонология, приемно-консултативен кабинет.
Диагностична дейност: Визията на клиниката е инспирирана от няколко основни принципа, които лежат в основата на модерното управление на МБАЛ “Св.Марина” ЕАД и те са: • да сме най-добрите и най-бързите в долавянето, определянето и задоволяването на потребностите от медицинска помощ; • да сме водещи в професионалното медицинско обучение и да се гордеем със своите специалисти; • да сме двигател на научен прогрес в медицината; • при най-високо качество; • на най-достъпна цена; • в полза на човека и обществото. Мисията ни е развитие на Клиничната Неврология в МБАЛ „Света Марина” до стандартите на Европейския Съюз с цел подобряване качеството на лечението и грижите на неврологично болните, съобразно съвременните научни познания и най-добрата медицинска практика. Основна цел е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на трудоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на заболяванията на централната и периферната нервна система. В клиниката се диагностицират и лекуват някой от следните по-големи раздели неврологични заболявания: мозъчносъдови, дегенеративни, възпалителни, демиелинизиращи, екстрапирамидни и други двигателни нарушения, епилепсия, главоболие и други епизодични и пароксизмални разстройства, нарушения на съня, увреждания на коренчета, плексуси и периферни нерви, полиневропатии, болести на невромускулните синапси и мускулите, разстройства на автономната нервна система, наследствени и вродени заболявания на нервната система, увреждания на нервната система при заболявания на вътрешните органи, ендокринни заболявания и интоксикации, тумори и травми на нервната система, деменции, както и всички заболявания на нервната система, налагащи интензивно лечение. Основни диагностично-лечебни дейности в областта на неврологията са: изследване на неврологичен статус; изграждане на диференциално-диагностичен план, преценка на необходимостта от използване на лабораторни (кръвни и ликворни), инструментални и високоспециализирани (неврофизиологични, ултразвукови, образни) изследвания и интерпретация на получените резултати; определяне на индивидуално медикаментозно лечение.
Терапевтична дейност: Във Втора неврологична клиника се осъществява лечение на остри, обострени и хронични заболявания на периферната и централната нервна система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури. Профилираният клиничен контингент на отделението за интензивно лечение към неврологична клиника са пациенти с тежки неврологични заболявания (полирадикулоневрит Гилен-Баре, остри възпалителни заболявания на нервната система, миастенни кризи, изискващи интензивно лечение, в т.ч. прилагане на лечение с плазмафереза съвместно с екип на КАИЛ , остри мозъчни инсулти, коматозни състояния, епилептичен статус, мозъчни тумори и други) с нарушени или застрашени от разстройство витални функции (дишане, съзнание и др.). Обем на диагностичните и терапевтичните процедури в специализираното отделение за интензивно лечение към неврологичните клиники или отделения съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение". Дейности: осигуряване на съдова линия - периферна и централна венозна линия. Мониториране на съзнанието, сърдечната дейност, дишането и централното венозно налягане, ЕЕГ мониториране, мониториране на алкално-киселинно състояние, кръвни показатели и обем на диуреза, мониториране (измерване и изчисляване) на баланс на приети/отделени течности и нутритивен и енергиен баланс. Интервенционално лечение, съвместно с ангиографски кабинет. Извършване на оро-трахеална интубация и грижа за оро-трахеално интубиран и трахеостомиран болен. Провеждане на продължителна изкуствена белодробна вентилация (в неврологичната клиника за неограничен период от време). Катетеризиране и дрениране на кухини, обработване на декубитални рани. За нозологичните единици, както и за специфичните манипулации в клиниката са разработени алгоритми за поведение. В клиниката е разработен стандарт за подобряване качеството на помощ при пациенти с остър инсулт, проект за подобряване качеството на сестринските грижи съвместно с Инзелшпитал – Берн. Представен е и проект към фонд научни изследвания на тема: „Оценка на качеството на живот и функционална независимост при пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с ендоваскуларна тромбектомия в условията на хипотермия ”. Качеството на диагностично-лечебния процес в клиниката се постига чрез осигуряване на продължителна, комплексна и координирана неврологична помощ, на съвременна и точна диагноза на отделните нозологични единици, прилагане на конвенционални и съвременни методи на изследване и провеждане на лечение, базирано на най-съвременните достижения и възможности на медицинската наука. Качеството на неврологичната помощ в кабинетите за високоспециализирани неврологични дейности се осигурява чрез ефикасна и ефективна диагностично-лечебна дейност и висока професионална квалификация на персонала. В клиниката се провежда ефикасна и ефективна диагностична дейност и медикаментозно лечение съгласно утвърдените алгоритми за отделните нозологични единица. Лечебно-диагностичната дейност се осъществява чрез система за управление на качеството и сертифициране по международно утвърдени стандарти за качество.
Диспансерна дейност: Към клиниката са сформирани комисии, във връзка с изискванията на НЗОК при провеждане на лечение на болни в извънболнична помощ както следва: Комисия за лечение на Епилепсия – председател Доц. С. Андонова членове: д-р Д. Димова
д-р Д. Георгиева
 Комисия за лечение на Паркинсонова болест – председател Доц. С. Андонова членове: д-р Е. Калевска
д-р Д. Георгиева
д-р В. Касабова
Комисия за лечение на Множествена склероза – председател Доц. С. Андонова членове: д-р Д. Ганева
д-р В. Касабова
д-р Д. Димова
д-р В. Аргирова

Комисия за лечение на Диабетна полиневропатия – председател Доц. С. Андонова
членове: д-р Е. Калевска
д-р Цв. Цветков
д-р Д. Ганева
д-р В. Касабова При пациенти с някой заболявания на централна и периферна нервна система
Акценти: Неврологията, като раздел на медицината се занимава със заболявания на главния мозък, гръбначни мозък, периферните нерви и мускули. Втора Клиника по нервни болести се занимава със следните области в Неврологията:
 1. Обща неврология
 2. Остри разстройства на мозъчното кръвообращение
 3. Ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания
 4. Двигателни разстройства
 5. Множествена склероза
 6. Невродегенеративни заболявания
 7. Невромускулни заболявания
 8. Болест на Паркинсон
 9. Заболявания, свързани с нарушения в съня
 10. Говорни нарушения в резултат на заболявания на ЦНС
 11. Когнитивна и ресторативна неврология
Интердисциплинарен мениджмънт на пациентите с неврологични заболявания чрез тясно сътрудничество между отделните клиники:

 

Клиника Дейност
Спешно приемно отеделение –СПО
д-р Катранджиев и сътрудници
Клиниката е специализирана в лечение на спешните състояния в неврологията.
Екипът на клиниката първи в България е създал локален р е г и с т ъ р на болните, претърпели тромболитично лечение в острия стадий на исхемичен мозъчен инсулт, хоспитализирани в МБАЛ”Св.Марина” –Варна. Анализиран е ефекта на тромболитичната терапия с rt PA върху неврологичния дефицит, оценяван с NIHSS и Rankin скали
Клиника по анестезиология и реанимация –
Проф. Платиканов д.м. и сътрудници
Съвместно с началника на клиниката по анестезиология и реанимация и сътрудниците му се обсъждат и лекуват пациенти с огнищна неврологична симптоматика, тежък коморбидитет, нвуждаещи се от реанимационни мероприятия.
В болницата е създадена комисия за регистриране на мозъчна смърт.
Лечение на остри демиелинизиращи заболявания чрез плазмафереза (съвместно с екипа на клиниката по анестезиология и реанимация)
Кардиохирургия-
Доц. Панайотов и сътрудници
В тясно сътрудничество с клиниката по кардиохирургия, съобразно изработени и приети протоколи се провежда дуплекс скениране нa мозъчни съдове на пациенти, подготвяни за кардиохирургични интервенции.
Представители на клиниката участват в провеждането на колегиуми по интердисциплинарни теми, както и в консилиуми за пациенти с кардиологична и неврологична симптоматика.
Клиника по инвазивна кардиология-
Доц. Георгиев д.м. и сътрудници
Съвместно с клиниката по инвазивна кардиологиясе обсъждат пациенти, показани за каротидо- и коронарография, след проведено дуплекс скениране на мозъчни съдови и се обсъжда т показанията за ендоваскуларно лечение - стентиране на мозъчни съдове или ендартеректомия съобразно консенсусите, приети от съсловните организации.
Клиника-пропедевтика на вътрешни болести -
Проф. Георгиева д.м. и сътрудници
В резултат на тясно сътрудничество между двете клиники се определят рисковите фактори припациенти с мозъчно-съдова болест и съответно най-подходящата терапия.
Регулярно се обсъждат неврологично болните стежък коморбидитет с оглед преценка за терапия и по-нататъчно поведение.

Клиника по образна диагностика -
Доц. Балев д.м. и сътрудници

. Чрез изграден интранет в болницата е налице възможността образите от невроизобразяващите изследвания в момента на провеждането да се изпращат в клиниката и съответно да бъдат своевременно обсъждани от екипите на двете клиники.
Налице са съвместни публикации в научнисписания и форуми с цел представяне на редки неврологични заболявания и различни клинични случаи.
Лекарски екип:

Втора клиника по Нервни болести:
Доц. Д-р С. Андонова, д.м.н., началник Втора неврологична к-ка с ОИЛНБ и ОЛОМИ
Д-р Д. Георгиева, гл.ас.
Д-р Д. Енева лекар нервни болести
Д-р Мерлин Мутаф
Д-р Добрин Димитров
Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти:
Д-р Д. Георгиева - началник отделение ОЛОМИ
Д-р В. Касабова ординатор
Д-р Е. Калевска, ас - началник отделение ОИЛНБ
Д-р Т. Дренски лекар нервни болести
Д-р А. Йоргакиева лекар нервни болести
Д-р М. Николова лекар анестезиология и реанимация
Д-р В. Димитрова - лекар специализант ОИЛНБ
Д-р Борис Недев
Д-р Кристиян Георгиев

Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучаващите се специализанти по "Нервни болести" при Втора неврологична клиника участват пряко в лечебно-диагностичния процес на клиниката. Специализиращият лекар работи в рамките на своята компетентност под ръководството, прякото наблюдение и контрола на невролог с призната специалност или на началника на неврологичната клиника. Проекти, разработвани в клиниката:
 1. Лечение на острия исхемичен инсулт с тромболиза
 2. Участие в международния регистър на пациентите лекувани с тромболиза SITS
 1. Ендоваскуларно лечение на острия исхемичен инсулт
 2. Картографиране на мозъчната исхемична зона в риск с помощта на КТ перфузия и дифузия
 3. Полисомнографни промени при пациенти с исхемични инсулти
 4. Асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение – невросонографни и невроизобразяващи изследвания
 5. Повишаване качеството на обслужване на пациенти с неврологични заболявания, хоспитализирани в клиниката
 6. Превантивна медицина с определяне мозъчно-съдовия риск при пациенти с множество рискови фактори за мозъчно съдова болест.
 7. Изграждане на екипи за превенция, профилактика и промоция на здравословен начин на живот, съгласно европейски и национални програми.
 8. Разработване на програма с помощта на интердисциплинарен екип за лечение на пациенти с дихателни нарушения при някой неврологични заболявания
Проекти в областта на интензивната неврология:
 • Мултимодално невромониториране на интензивно болни
 • Терапевтична хипотермия при тежка увреда на мозъка

Лечение на остри демиелинизиращи заболявания чрез плазмафереза (съвместно с КАИЛ)

История на клиниката: Катедрата по неврология е основана през март 1962 г. Ръководител на Катедрата е един от първите преподаватели и основатели на МУ - Варна проф. д-р Р. Койнов. През юни 1964 г. към Катедрата се оформят две клиники - Клиника по неврология с 55 легла и Клиника по неврохирургия с 40 легла,. Базирана е в новопостроения 4-ти етаж на централната сграда на Окръжна болница - Варна. През 1986 г. се обособява неврологична клиника, специализирана за диагностика и лечение на болни с МСБ и нуждаещи се от интензивно лечение и реанимация. От 1.02.1991г. Катедрата по неврология е настанена на територията на Варненска терапевтична болница с три клиники: Първа НК с ръководител доц. Дренски, Втора НК с ръководител доц. Минчев с интензивен съдов сектор и Трета НК с ръководител доц. Хавезова. От 1994 г. съществуват две НК – Първа и Втора. Лечебно-диагностичната и научна дейност налагат създаване на лаборатории и консултативни кабинети за обслужване на стационара и с амбулаторно-поликлинична функция. Втора НК с началник проф. д-р Д. Минчев, е с приоритет мозъчно-съдови заболявания, епилепсия, инфекциозни заболявания на ЦНС, детска неврология и др, като началник на отделението за интензивно лечение и реанимация на неврологичните заболявания е доц. д-р Л. Хавезова. От 2009г. началник на Втора неврологична клиника с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести е доц. д-р С. Андонова, а началник на отделението за интензивно лечение е д-р Ф. Киров. От 21.08.2013 е назначена като н-к ОИЛНБ д-р Е. Калевска, асистент. От м.04.2014 към клиниката е обособено отделение за лечение на остри мозъчни инсулти. Началник на отделението е д-р Д. Ганева. Настоящият екип от специалисти е наследник на традициите, като неговата мисия е развитие на Клиничната Неврология в МБАЛ „Света Марина” до стандартите на Европейския Съюз с цел подобряване качеството на лечението и грижите на неврологично болните, съобразно съвременните научни познания и най-добрата медицинска практика.
Друга информация: В специализираните кабинети по електроенцефалография, електромиография, невросонология (ултразвукова диагностика на съдовете), изследване на автономната нервна система, на предизвикани потенциали, работят лекари със специалност "Нервни болести", които са придобили квалификация за извършване на съответната високоспециализирана дейност при условията и по реда на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето. В кабинета работят и медицински сестри, преминали специфично индивидуално обучение по съответното направление. Старшата медицинска сестра на Втора неврологична клиника е с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността „здравен мениджмънт“ и има повече от 10 години стаж в интензивно отделение
Медицинските сестри, които работят в отделенията за интензивно лечение и отделението за лечение на остри инсулти към неврологична клиника, участват ежегодно в програма за продължаващо обучение. Санитарите към клиниката поетапно се включват в обучение по програма „Здравен асистент“. Интензивното лечение на неврологичните заболявания в специализираните отделения се осъществява от екипи за интензивно лечение, които равностойно прилагат или имат готовност да прилагат по индикации в пълен обем и по всяко време интензивно лечение в тесния смисъл.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: За издаване на протоколи и експертно становище от комисиите към клиниката е необходимо по изисквания на НЗОК пациентите да представят в клиниката следните документи: 1. Множествена склероза- новооткрита
 1. МРТ на глава (ако няма епикриза от клиниката с провевен МРТ на глава)
 2. Евокирани потенциали
 3. Приложение 1( от невролог)
 4. Амбулаторен лист и етапна епикриза (от невролог)
 5. TSH-ПКК,ДКК,UA,Креатинин, АЛАТ, АСАТ
 6. Направление за хоспитализация ( ако се налага хоспитализация – при пристъп)
Множествена склероза -продължаване на терапия
 1. Амбулаторен лист от преглед при невролог
 2. МРТ на глава (ако няма епикриза от клиниката с провевен МРТ на глава)
 3. TSH-ПКК, ДКК, UA, Креатинин, С-реактивен проетин АЛАТ, АСАТ
 4. Направление за хоспитализация ( ако се налага хоспитализация – при пристъп)
 5. Етапна епикриза (от невролог)
 6. Евокирани потенциали - (изследването важи 1 год.)
 7. Протокол и експертно становище ( последно издадени от комисия)
 8. Приложение 1 ( от невролог)
2. Паркинсонова болест
 1. Амбулаторни листи и етапна епикриза (от невролог)
 2. Приложение 1 (от невролог)
 3. ПКК, ДКК, ASAT и ALAT
 4. Копие на рецептурна книжка
 5. Фармакологичен маршрут ( от невролог)
 6. Етапна апикриза (от невролог)
 7. Копие на протоколи и експертно становище (последно издадени от комисия)
 8. Копие на епикриза (ако е налична)
 1. Електромиография ( треморограма).
3. Епилепсия-смяна на терапията
 1. Направление за хоспитализация ( при необходимост от определяне на характера и честотата на пристъпите )
 2. Амбулаторни листи (два стари + последен амб.лист)
 3. Приложение 1 ( от невролог)
 4. Копие от рецептурна книжка ( от невролог)
 5. Фармакологичен маршрут ( от невролог)
 6. Компютър томография или МРТ на глава ( давност 5 год.)
 7. Етапна епикриза ( от невролог)
 8. Изследвания ALAT,ASAT,ПКК и ДКК
 9. Изследвано серумно ниво на- Депакин,Тегретол,Финлепсин, Невротоп, Карбамазенин ( ако пациента приема един от изброените медикаменти).
 10. Протокол и експертно становище ( последно издадени от комисия)
4. Диабетна полиневропатия
 1. Приложение 1 ( от невролог)
 2. Амбулаторен лист (поне 2 от преглед при невролог и ендокринолог).
 3. Кр.захарен профил и гликиран Нв до 1 мес. преди хоспитализацията
 4. Копие на рецептурна книжка
 5. Копие на епикриза- от невролог или ендокринолог (ако има)
 6. Етапна епикриза от невролог
 7. Електромиограгия .
 8. Визуална аналогова скала за болка (ВАС)- от невролог
Други документи при прием на пациенти: При планов прием е необходимо да се носи направление за хоспитализация, издадено от ОПЛ или насочващ специалист
Разположение на клиника/отделение: Етаж 14 – Втора Клиника по Нервни болести с Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти - УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД,
Бул. „Хр. Смирненски” №1 Гр. Варна 9010
За контакти: Началник Клиника :
052 978540
Началник ОИЛНБ:
052 978540
Началник ОЛОМИ:
052978236
Секретарка:
052 978567
Старша медицинска сестра:
052 978546
Втора клиника по нервни болести:
052 978236
Отделение за интензивно лечение на нервните болести:
052 978536
Приемно-консултативен кабинет:
052 978571
Кабинет по невросонология:
052 978586