МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Детска клиника по клинична хематология и онкология

Капацитет:  
Легла: Легла  22
Персонал: 1 Началник клиника; 8 лекари; 1 психолог; 1 ст. мед. сестра; 12 мед. сестри; 5 санитари; 1 техн. сътрудник
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител на Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология при УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна
Доц. д-р Валерия Калева, дм  
Кратка творческа автобиография: Доц. д-р Валерия Калева завършва висше образование по медицина с отличен успех през 1979 г. в Медицински университет – Варна. Същата година започва своя професионален път като ординатор в Детско вътрешно отделение на Районна болница, гр. Омуртаг. От 1981 до 1984 г. е клиничен ординатор в Катедрата по педиатрия на ВМИ-Варна, която приключва с диплом за специалност по детски болести и от 1984 до 1987 г. работи като завеждащ Детско и неонатологично отделение в гр. Омуртаг. През 1987 г., след конкурсен изпит, е назначена за редовен асистент в Катедрата по педиатрия на ВМИ - Варна, към Клиниката по детска онкохематология. През 1992 г. придобива втора специалност по клинична хематология, а през 2007 г. – специалност по детска клинична хематология и онкология. През 2004 г. защитава дисертационен труд на тема „Фебрилна неутропения при онкологично болни деца” и придобива образователна и научна степен „доктор по медицина”. От 2005 г. е началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология. От 2007 г. е доцент по педиатрия, а от 2012 г. – ръководител на Катедра по Педиатрия и Медицинска генетика. От 2007 г. е председател на Националната работна група по таласемия и председател на Националната работна група по хемофилия за деца към Българското научно дружеството по клинична и трансфузионна хематология. Консултант е по педиатрия и детска онкохематология в Североизточна България и експерт по таласемия и хемофилия към НЗОК. От 2012 г. е член е на Консултативния съвет към МБАЛ „Св. Марина” – Варна и на Консултативен съвет по редки болести към МЗ.
Научните интереси на доц. Валерия Калева са предимно в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени заболявания, съвременни методи за диагностика и лечение на левкемии и лимфоми, наследствени кръвни заболявания, качество на живот и цитологична диагностика на периферни лимфаденомегалии.
В областта на детската хематология и онкология има над 70 публикации и над 140 участия в национални и международни конгреси и други медицински форуми.
Член е на български и международни научни дружества по педиатрия, хематология и онкология.
Водещи специалисти в клиниката: д-р Милена Иванова Белчева – главен асистент със специалности: Детски болести, Онкология, Детска онкология, Детска клинична хематология и онкология, Kвалификация по палиативни грижи, Квалификация по ултразвукова диагностика
д-р Христина Янева Христозова – старши асистент със специалности: Детски болести, Онкология, Детска клинична хематология и онкология, Kвалификация по палиативни грижи, Квалификация по ултразвукова диагностика
д-р Ивелина Рачева Калинова – ординатор  със специалности: Детски болести, Детска клинична хематология и онкология, Kвалификация по палиативни грижи, Квалификация по ултразвукова диагностика
Специализация: Клиниката по детска клинична хематология и онкология е една от трите специализирани клиники в България за диагноза и лечение на деца с доброкачествени и злокачествени кръвни заболявания и солидни тумори. Средно годишно се осъществяват над 1000 хоспитализации на деца с левкемии, малигнени лимфоми, солидни тумори, наследствени и други заболявания на кръвта и кръвотворните органи и др.
Апаратура: Клиниката разполага с микроскопи за рутинна диагностична, научна и учебна дейност, ехограф, електрокардиограф, портативен пациентен монитор, ултразвуков инхалатор, ларингоскоп, офталмоскоп, цитоспин-центрофуга. При осъществяване на диагностично-лечебния процес се ползват общоболничните специализирани лаборатории и диагностични центрове.
Уникални услуги: В клиниката се провеждат аспирационни пункционни биопсии на костен мозък, лимфни възли и други периферни лезии, трепанобиопсии на костен мозък, диагностични и терапевтични лумбални пункции, цитоморфологично, цитохимично, имунофенотипно, генетично и молекулярно-генетично изследване на кръв, костен мозък, лимфни възли, ликвор и други телесни течности. През 2013 г. към клиниката е разкрит Център за комплексно лечение на таласемия и хемофилия, структуриран по Европейските критерии за експертни центрове по редки болести.
Структура на клиниката: Болнични стаи с общо 22 легла
Манипулационна и стая за визитация
Лаборатория за микроскопиране
Лекарски кабинет
Кабинет на психолога
Занималня
Занималнята е оборудвана с компютри, телевизор, видео, книги, детски игри и маси за рисуване. Същото помещение се ползва като кабинет по арт-терапия, където децата рисуват и изработват пластики заедно с психолога на клиниката и художници от гр. Варна. Центърът по арт-терапия е уникален и единствен в България и цели подобряване качеството на живот на децата, провеждащи химиотерапия, и развиване на техните творчески умения.
Диагностична дейност: Освен споменатите по-горе уникални услуги в клиниката се извършват и всички останали общопедиатрични диагностични процедури, необходими за осъществяване на диагностично-лечебния процес – абдоминална ехография, плеврални и абдоминални пункции, стомашно и дуоденално сондиране и др.
Терапевтична дейност: Лечението на децата в клиниката се осъществява съобразно изискванията на съвременните европейски протоколи и стандарти за лечение на детските кръвни и злокачествени заболявания: остри и хронични левкемии, малигнени лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, тромбоцитопении, коагулопатии и др. Въведени са алгоритми за профилактично и терапевтично приложение на растежни фактори и антиеметици, антимикробна химиотерапия при фебрилна неутропения, заместително лечение с кръв и кръвни продукти, приложение на железни хелатори, контрол върху онкологичната болка и други.
Диспансерна дейност: Всички деца от Североизточна България с хематологични и онкологични заболявания се диспансеризират към клиниката и  се провеждат планови консултации и изследвания до 18-год. възраст.
Акценти:
  1. своевременна и прецизна диагностика на заболяванията чрез използване на диагностични алгоритми и съвременна медицинска апаратура;
  2. избор на терапевтичен протокол съобразно вида и стадия на злокачественото заболяване; 
  3. диагностика, лечение и проследяване на деца с вродени анемии и коагулопатии от мултидисциплинарен екип;
  4. подобряване качеството на живот на пациентите посредством т. нар. подкрепящо химиотерапията лечение, минимизиране на ятрогенните и инфекциозни усложнения и усъвършенстване на методите за безболезнени манипулации и контрол на онкологичната болка;
  5. психологично обезпечаване на болните деца и техните семейства чрез използване на специфични методи от психолога на клиниката, доброволци, клоуни и др;
  6. провеждане на арт-терапия с участието на клиничен психолог и творци.
Лекарски екип:

д-р Елина Цветелинова Петева – лекар-педиатър, специализант по детска клинична хематология Лекарският екип е висококвалифициран, непрекъснато усъвършенства своите знания чрез участие в наши и международни конгреси, чрез специализации в чужбина и следене на периодичната научна медицинска литература. Лекарите членуват в наши и европейски научни дружества по педиатрия, хематология, детска онкология, клинична онкология, химиотерапия и др. Поддържат тясна връзка с лекарския екип от СБАЛДОХЗ-София, детската онкохематологичната клиника в гр. Пловдив, Центъра по хемофилия в Бон, Центъра по таласемия в Атина и др.

Лекари специализанти:
д-р Кристина Петрова
д-р Иглика Игнатова
д-р Бонка Маринска
д-р Сузян Нухова

Обучение на студенти и/или специализанти по: От 2004 г. СДККХО е база за обучение по детска клинична хематология и онкология. Лекарският състав участва активно в обучението по педиатрия и детска онкохематология на студенти, стажант-лекари и специализиращи лекари.
В клиниката се провежда обучение на студенти и специализанти по детски болести и  детска клинична хематология онкология. Има двама докторанта, чиито научни разработки са в областта на детската хематология – таласемия и хемофилия.
История на клиниката: Клиниката води началото си от първия профилиран прием на деца с онкохематологични заболявания в стая № 26 на Клиниката по детски болести в ПОКБ – Варна. Под ръководството на проф. Димитров се развива педиатрично хематологично направление, профилира се научна клинична лаборатория и се изграждат първите специалисти в тази област – доц. Емил Дянков и доц. Кертикова - Маринчева. След прехвърлянето на педиатричните клинични структури  в Терапевтичния блок се обособява Клиника по хематология и ендокринология с ръководител доц. Кертикова - Маринчева. След няколкократни преструктурирания от 1992 г. тя е обособена като самостоятелна Клиника по детска онкохематология, преименувана по-късно на Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология (СДККХО). През 2010 г. е завършен основен ремонт, осъществен изцяло с дарителски средства. Създадените след ремонта условия отговарят напълно на съвременните изисквания за провеждане на конвенционална и високодозова антитуморна химиотерапия и лечение на критични състояния в детската онкохематология. Постигнатите терапевтични резултати са съпоставими с тези от водещите детски онкохематологични центрове в Европа.
Друга информация: Програми и проекти, по които се работи в клиниката; информация за медиите; предстоящи събития и други. Медицинските сестри са високо квалифицирани и част от тях са специализирали в Клиники по детска хематология и онкология във Виена,  Австрия и Берн, Швейцария. Усвоили са съвременните европейски стандарти за лечение и обгрижване на онкологично болни деца и ги прилагат с висок професионализъм в ежедневната си практика. Всички са с висше или полувисше медицинско образование.
Професионалните успехи и нетрадиционните инициативи за подобряване качеството на живот на децата с хематологични и онкологични заболявания са достояние на печатните и електронни медии и с това допълнително се популяризира дейността на клиниката сред варненската общественост. Проекти:
  1. Международен проект „Обучение на санитари” в сътрудничество между МУ – Варна, МБАЛ „Св. Марина” – Варна и Център за професионално обучение в Малетроа, Франция. Проекта продължи 5 години от 2007 до 2011 г. и приключи с разкриването на Център за професионално обучение към МУ – Варна с въвеждане и изучаване на две нови специалности в България – „болногледач” и „здравен асистент”.
  2. Национален проект на Българска асоциация за промоция на образование и наука”Национален регистър на пациентите с таласемия в България”  с продължителност от 2009 до 2012 г. 
  3. Съвместна програма (twinning program) между Центъра за таласемия и хемофилия и Центъра по хемофилия в Бон, Германия, под егидата на Световната федерация по хемофилия. Програмата е част от сключено през юни 2013 г. Рамково споразумение за съвместна работа между Медицински университет – Варна и Институт по експериментална хематология и трансфузионна медицина в Бон, Германия.

Клинични пътеки:
26   Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
34   Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
36   Хронични чернодробни заболявания
61   Остър и обострен хроничен пиелонефрит
63   Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при  системни заболявания - новооткрити, при лица под 18 години
67   Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
69   Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
74   Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
93   Бронхиална астма: средно-тежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
95  Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
97  Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
102   Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103   Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
225   Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
232   Паразитози
251   Левкемии
252   Лимфоми
253   Хеморагични диатези. Анемии
254   Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
273   Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
292   Токсоалергични реакции при лица под 18 години
297   Палиативни грижи при онкологично болни
298  Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен престой 3 дни  

Необходими клинични изследвания при постъпване на пациенти: Кръвна картина с 12 показателя
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация при планов прием; акт за раждане на детето и лична карта (за справка) на родителя/настойника (в случай, че детето се придружава от друг роднина – нотариално заверено пълномощно, подписано от родителя/настойника), епикризи от предишни пролежавания в други клиники и/или болнични заведения; актуални кръвни и образни изследвания.
Разположение на клиника: лявото крило на VІ-ия етаж
За контакти: Началник клиника: тел.: 052 978 387
факс: 052 300 934
e-mail: valeria@kalevi.eu Старша мед. сестра: Тел.: 052 978 357
e-mail: dora.ilcheva@abv.bg Манипулационна: Тел.: 052 978 285
Център за комплексно лечение на таласемия и хемофилия:
0887 479 040 Лекарски кабинет: Тел.: 052 978 352 - манипулационна, дежурен лекар
e-mail: kidshem@mail.bg 
www.kidshem-varna.eu Блог на програмата АРТОН: www.arton12.blogspot.com
Благодарствени писма /извадка: „Благодарим Ви за високия  професионализъм, компетентност и адекватното лечение на Петя Байчева.…….
Благодарим на целия ви сплотен колектив от мед. сестри, психолог и санитари.
Благодарим за специалното внимание на д-р Рачева, д-р Христозова и д-р Семова.…
Благодарим Ви за всеотдайния труд, за многото топли усмивки, с които действате позитивно на деца и родители!”
Сем. Радослав и Ася Байчеви     „Скъпи приятели,
Позволявам си да се обърна към вас така, заради подкрепата от вашите големи сърца към моя син Момчил.
В този труден период – борбата с упоритата болест, ние получихме частица от вашата вяра, обич и професионализъм.
Ви сте с нас от първия тежък момент. Аз, моят син Момчил, семейството ни и всички съпричастни познати и непознати, знаем, че разчитаме единствено и само на вас. Вашите грижи и доброта са безценни за всяко едно дете, чиито очи срещате всеки ден.
Благодарим ви от цялата си душа и сърце!”
Албена и Момчил Христови