МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клинична лаборатория

Персонал: В клинична лаборатория работят 3 лекари със специалност клинична лаборатория, 2 лекар-специализант, 1 химици, 30 клинични лаборанти, 3 санитари, 1 технически сътрудник.
Акредитационна оценка: Отлична
Завеждащ Централна клинична лаборатория  при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Доц. д-р Яна Димитрова Бочева
e-mail: y_bocheva@yahoo.com
Кратка творческа автобиография: Родена в гр. Ямбол. Завършила английска езикова  гимпазия и медицина в Медицински Университет-Варна през 2001 г. Придобила специалност по клинична лаборатория през 2008 година в Медициска Академия-София и магистърска степен по здравен мениджмънт през 2010 г. в МУ-Варна. Асистент към Катедрата по обща медицина и клинична лаборатория от 2005 г. Член на Български лекарски съюз и Българското научно дружество по клинична лаборатория. Научни интереси – лабораторна онкология и хемостазеология.
Водещи специалисти в лабораторията: Доц. д-р Яна Бочева, д.м.
Д-р Янчо Петров
 
Апаратура: Автоматичен хематологичен 5 Diff брояч ” Sysmex 3000 F”, Автоматичен хематологичен 5 Diff  + RET брояч ” Sysmex ХТ 2000i”, хематологичен 5 Diff +RET брояч „ADVIA 2120”, автоматичен коагулометър Sysmex CA-1500, ACL TOP 500, кръвногазов анализатор RapidLab 1265 и  М248 Chiron, автоматичен биохимичен анализатор  "Olympus" AU 400, консолидирана система ADVIA 1800+ IMMULITE 2000i, имуноанализатор Immulite 2000  и Advia Centaur CP, автоматичен уринен анализатор Dirui и автоматичен анализатор за седимент FUS 100, глюкоанализатори KABE G2 и G3,  диагностични микроскопи CARL ZEISS JENA
Уникални услуги: Централна клинична лаборатория  работи разширен панел хемостазни показатели за оценка на тромбофилия- АТ III, Pr C; активност на хемостазен фактор VII, диагностика и мониториране на хемофилия А и В- активност на хемостазен фактор VIII и IX, инхибитори срещу  фактор VIII и IX ; тест за откриване на патологични инхибитори – лупусен антикоагулант. Във връзка с развиването на трансплантационната дейност в МБАЛ “Св. Марина“, централна клинична лаборатория определя нива на циклоспорин А в кръвта. В лабораторията се работят нива на амоняк в плазма, мед и литий  в серум, дигоксинови нива в серум, ниво на валпроева киселина и карбамазепин в серум, аденозиндеаминаза в ликвор и пунктати, директно определяне на йонизиран калций в пълна кръв, мастни киселини в кърма, хлориди в пот, анализ на бъбречни конкременти, Д-ксилозен тест. В лабораторията се изследват всички репродуктивни хормони, тироидни  хормони, IGF-1 и растежен хормон. В областта на хематоморфологията, уникални за Североизточна България са цитохимичните изследвания: ALPA, POX, PAS, SP, EST, фетални еритроцити и Гл-6-Ф-ДХ, както и LE- клетки. Лабораторията е част от екипа на център по невроендокринни тумори и работи изследване на хромогранин А в плазма.
Структура на лабораторията: Централна Клинична лаборатория
  • Хематоморфология, цитохимия  и хемостаза
  • Кръвно-газов анализ
  • Клинична химия
  • Имунохимия, хормони, туморни маркери, нива на имуносупресори
Спешна лаборатория
Диагностична дейност: Лабораторията извършва над 200 вида лабораторни изследвания /прикачен списък/ с помощта на съвременна апаратура . Лабораторията работи по всички клинични пътеки, за които болницата е сключила договор; със здравноосигурителни фондове  и с пациенти от кешов прием. Лабораторията е сертифицирана от Българското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории и от Немското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории INSTAND
Лекарски екип: Доц. Д-р Яна Бочева, д.м. - началник клинична лаборатория
Д-р Янчо Петров- специалист кл.лаборатория, ординатор
Д-р Моника Тодорова- специалист кл.лаборатория, ординатор,
Д-р Гергана Попчева- лекар ординатор, специализант кл.лаборатория
Д-р Севим Шефкет
Обучение на студенти и/или специализанти по: Централна клинична лаборатория е база за обучение и специализация за студенти и специализанти към МУ-Варна и Медицински Колеж- Варна. В лабораторията се работи по научно-изследователски проекти, спечелили финансиране по български и чуждестранни фондове за медицинска наука.
История на лабораторията: Клинична лаборатория към МБАЛ“Св.Марина“ съществува от създаването на болницата през 1987г. Последователно ръководители на лабораторията са доц. д-р Румяна Патева, д.м, д-р Александра Вутова, д-р Яна Бочева, д.м.. През 1992г. е създадена Централна Клинична Лаборатория, обединяваща спешна, централна, детска, хормонална лаборатория и лаборатория към клиника по инфекциозни болести в единна структура. Към момента клинична лаборатория е структурна единица към Медико-диагностични лаборатории. ”
Друга информация: От 2002 г. дейността на Лабораторията се отразява и популяризира в клиничните структури чрез годишен информационен бюлетин, поместен в сайта на болницата.
През 2013г. лабораторията получи втора награда за събитие на Варна-2012г. в област “Медицина” за въвеждането на автоматична роботизирана лабораторна система.
Разположение: на 2 ри етаж в ниското тяло от основната сграда на МБАЛ “ Св.Марина”
За контакти: 052/978 545 – началник лаборатория
052/978 293- старши медицински лаборант
052/978 224- лекарски кабинет
052/978 219- лекарски кабинет
052/978 228 – спешна лаборатория
052/978 229– хематоморфологична и хемостазна  лаборатория
052/978 386 –  хормони, туморни маркери, имуносупресори
052/978 294 – лаборатория клинична химия.