Акценти

Втора Клиника по нервни болести с Отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ) и Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) е специализирана за диагностика и лечение на остри разстройства на мозъчното кръвообращение, възпалителни нарушения на нервната система, епилепсия, дегенеративни и други заболявания на нервната система, както и интензивно лечение на неврологични заболявания.

Основна цел е осигуряване на висококвалифицирана диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, ефективна първична и вторична профилактика на заболявания на централната и периферната нервна система.

В отделението за лечение на остри мозъчни инсулти се лекуват пациенти с остри нарушения на мозъчното кръвообращение, като се прилагат най-съвременни методи за лечение – интравенозна тромболиза, ендоваскуларно лечение при остри исхемични инсулти, ендоваскуларно лечение при субарахноиден кръвоизлив САХ- съвместно с клиника по неврохирургия и центъра по интервенционална рентгенология.

Профилираният клиничен контингент на отделението за интензивно лечение към Втора неврологична клиника са пациенти с тежки неврологични заболявания (остри мозъчни инсулти,  остри възпалителни заболявания на нервната система, полирадикулоневрит Гилен-Баре,  миастенни кризи, като терапията включва съвременни методи на лечение, вкл. прилагане на лечение с плазмафереза съвместно с екип на Клиника по анестезиология и интензивно лечение,  епилептичен статус, мозъчни тумори, коматозни състояния и други) с нарушени  витални функции (дишане, сърдечна дейност, съзнание и др.)

https://youtu.be/K1ghw2DNyFk -   Инсулт. Времето е мозък