Акценти

Съдебната медицина е специална мултидисциплинарна наука, която изучава и решава медико-биологични въпроси в правото при разследване и съдебно разглеждане на наказателни, граждански и административни дела. Практическото приложение на съдебната медицина е Съдебномедицинската експертиза.

Съдебната медицина има и специфична проблематика по въпросите на травматологията, трупните изменения, давността на смъртта, виталност на уврежданията, идентификация на личността, скоропостижната смърт, изследването на веществени доказателства и деонтологично-правните проблеми в медицинската практика.

Клиниката е най-добрата просектура в страната, което дава възможност не само за професионална експертиза, но е подходяща и за провеждане на обучителни и научни изяви, вкл. такава и на клиницисти-хирурзи, ортопеди и други специфични научни форуми с виртуални представяния.

В Клиниката по съдебна медицина на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна се извършва дейност съгласно основните групи обекти  на съдебномедицинската експертиза:  освидетелствания  на живи лица след нанесени телесни повреди; аутопсии  и идентификация на човешки останки (обекти на разследване); консултации по документи; изследвания на веществени доказателства; изследвания на алкохол в телесни течности. Всички лекари в клиниката са експерти към Варненски районен съд, Окръжен съд - Варна и Апелативен съд - Варна.