Акценти

Цел на Клиника по обща и клинична патология е точна и своевременна биопсична диагностика - осигурява се морфологична диагноза, която е предпоставка за оптимално ефективно лечение, обективна прогноза, профилактика на усложненията и съответно за подобряване качеството на живот на пациентите, както и участия в съвместни проучвания с цел разработване и прилагане на нови методи за диагностика и лечение.

В клиниката се извършват широк спектър от дейности.

Сред уникалните услуги, които структурата предлага са имунохистохимични изследвания с голям брой първични антитела и визуализиращи системи за диференциална диагноза и типизиране на всички видове тумори, лимфопролиферативни процеси и др., имунофлуоресцентно  исзледване на бъбречни и кожни биопсии, включително и при автоимунни заболявания, оценка на хормонален и HER2 статус с CISH и  Dual ISH методи за карцином на млечната жлеза, стомашно-чревен тракт и др., генна амплификация при онкологични заболявания, оценка на пункционни биопсии при бъбречна трансплантация, изследване и оценка на трепанобиопсии.

Диагностични дейности на клиниката включват всички рутинни модерни методи за обработване и изследване на оперативни, скопски и други биопсични материали - хистологични и цитологични, за морфологична диагностика на всички видове неопластични, възпалителни, дегенеративни, автоимунни и др. заболявания на всички органи и системи.