Акценти

В клиника по пневмология и фтизиатрия се извършва високоспециализирана дейност по диагностика, лечение и проследяване на пациенти от целия спектър на белодробни заболявания - белодробни инфекции, бронхообструктивни заболявания, алергични болести, белодробна емболия, дихателна недостатъчност, пулмонална хипертония, саркоидоза, белодробни фибрози, кистична фиброза, диагноза и стадиране на белодробен рак.

Клиниката е утвърден център за диагностика и стадиране на белодробен рак посредством съвременни диагностични процедури. Осъществяваните в клиниката фибробронхоскопия с ендоскопска биопсия и трансторакална биопсия дават възможност за морфологична диагностика и стадиране на белодробен карцином, а мултидисциплинарното обсъждане на онкологична комисия  и тясното сътрудничество с други клиники позволява пълно комплексно обслужване на пациентите с неопластични заболявания. Извършва се диагностика и лечение на пациенти с интерстициални белодробни заболявания, с възможност за проследяване от специализирана комисия. Осъществява се съвременна диагностика и лечение на пациенти с бронхообструктивни заболявания – ХОББ и бронхиална астма, както и диагностика на изключително честия симптом – хронична кашлица. В клиниката се лекуват и проследяват от специализирана комисия пациенти с кистична фиброза.

 В състава на клиниката е включено Отделение за интензивно лечение и неинвазивна вентилация /ОИЛНВ/, обслужващо пациенти с тежки и животозастрашаващи белодробни заболявания, с възможности за осъществяване на инвазивна и неинвазивна вентилация. Извършва  се пълна диагностика и лечение, включително фибринолитично, в острата фаза на масивна белодробна тромбоемболия, както и последващо  проследяване на тези пациенти.

Клиниката е специализирана в диагностиката, лечението и проследяването на болни с белодробни инфекции, бронхообструктивни заболявания, алергични болести, белодробна емболия, дихателна недостатъчност, медицина на съня, пулмонална хипертония, саркоидоза, белодробни фибрози, кистична фиброза, диагноза и стадиране на белодробен рак.