Акценти

В клиниката по хематология се осъществяват редица високоспециализирани изследвания и терапевтични процедури: генетични промени при кръвни заболявания, молекуларно-биологични идентификатори на туморния клон, флоуцитоментия на периферна кръв и костен мозък, имунохистохимия (всички високоспециализирани диагностични процедури се осъществяват в тясна връзка с центровете по патологична анатомия, имунологична лаборатория и медицинска генетика). Провежда се лечение, освен със стандартни химиотерапевтични протоколи, още с моноклонални антитела, растежни фактори, таргетни терапии, включващи инхибитори на важни вътреклетъчни пътища.

От 2015 г. към клиниката по хематология е разкрито Oтделение по трансплантация на стволови клетки, като по този начин високотехнологичната болница поставя началото на една нова дейност – извършване на автоложни и алогенни трансплантации на хематопоетични стволови клетки при възрастни и деца. При автоложна трансплантация – източник на стволовите клетки е самият пациент. След съответна подготовка, клетките се отделят чрез катетър от венозна периферна кръв на пациента. При алогенна (донорска) трансплантация - източник на стволовите клетки дарител (донор). Преди трансплантацията пациентът преминава курс.

Медицинските специалисти, работещи в клиниката са тясно профилирани и с дългогодишен опит в областта на клиничната и трансфузионна хематология. Пациентите получават най-добрата грижа и персонализиран подход към лечението, отговарящ на най-съвременните открития на световната медицина.

Уникалните услуги, които предлага клиниката по хематология са лечение с моноклонални антитела, таргетна терапия с биотехнологични молекули, международни клинични изпитвания на нови медикаменти с подобрен ефект и трансплантация на хемопоетични стволови клетки.