Акценти

Първа клиника по нервни болести предлага съвременно лечение на невродегенеративни, съдови, автоимунни, възпалителни и онкологични заболявания на централната и периферната нервна система. Експертна дейност към НЗОК на болни с множествена склероза, паркинсова болест, БА, епилепсия и сензомоторна диабетна полиневропатия. Диагностика и лечение на нарушенията на съня при соматични и неврологични заболявания (сомнология). Национален скрининг на редки неврологични болести (Болест на Помпе, Болест на Фабри, Наследствена транстиретинова амилоидоза, Болест на Хънтингтън) и синдроми. Структурни (КТ, МРТ) и функционални (ПЕТ/КТ, СПЕКТ) образни изследвания на болни с невродегенеративни, демиелинизиращи и невроонкологични заболявания, епилепсия.  

Осигурява се висококвалифицирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на трудоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на социално значимите заболявания на нервната система. Извършва се регулярно проследяване състоянието на пациентите от региона и Североизточна България.         

Основни направления на диагностично-лечебната и консултативна дейност на клиниката са: Мозъчносъдови заболявания - скрининг, инвазивна и неинвазивна диагностика, ендоваскуларно лечение при рискови групи и болни с мозъчносъдови заболявания; Невроонкология - съвременна структурна и функционална образна диагностика, иновативни методи на неврохирургично, лъче- и химиолечение; Демиелинизиращи и други автоимунни заболявания - приложение на методите на персонализираната медицина в съвременната диагностика и комплексно лечение; Деменции - скрининг, ранна диагностика, диференциална диагноза с приложение на структурна и функционална образна диагностика и съвременно лечение,

Също така и невродегенеративни заболявания - ранна структурна и функционална образна диагностика, диференциална диагноза и оптимизирано терапевтично поведение при двигателни нарушения и автономни разтройства; Невроофталмология - съвременна диагностика и мониториране лечението на пациенти с дегенеративни, онкологични, мозъчносъдови, възпалителни и др. заболявания на ЦНС;  Епилептология - съвременна морфологична и функционална образна диагностика, консервативно и неврохирургично лечение; Неврогенетика – скрининг, ранна диагностика и лечение на редки болести на НС; Невроепидемиология - епидемиологични проучвания при социално-значими и редки болести на централната и периферната нервна система; Неврорехабилитация.