Акценти

Основните дейности на Клиниката по медицинска онкология са свързани с: диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни (карциноми и саркоми на меки тъкани); консултация, диагностика стадиране и лечение на невроендокринни тумори; най-добри поддържащи грижи (палиативна терапия); последващо наблюдение на онкологично болни (диспансерно проследяване); клинични проучвания в областта на медицинската онкология; собствени научни разработки в областта на онкологията.

В клиниката се прилагат всички диагностични методи в клиничната онкология – ендоскопски, инвазивни, морфологични (хистологични и цитологични), образни и метаболитни, лабораторни и имунологични изследвания (в колаборация с другите структури на УМБАЛ „Свeта Марина“). Провеждат се всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози), а също така и имунотерапия,

В клиниката по медицинска онкология се провеждат всички съвременни методи за системна антитуморна терапия, сред които таргетната терапия. Проследяват се всички болни със солидни тумори. Предлага се психосоциална подкрепа: в клиниката по медицинска онкология се скринира и мониторира дистреса при онкологично болните и при нужда се търси и специализирана помощ.

Съвременните методи за диагностика и лечение на раковите заболявания чувствително повишават както качеството на онкологичните грижи за пациентите, така и качеството на живот и тяхната преживяемост.