Клиника по детска клинична хематология и онкологияАкценти

Клиника по детска клинична хематология и онкология е специализирана клиника за диагностика, лечение и проследяване на деца с кръвни заболявания и солидни тумори. Освен онкохематологични заболявания в клиниката се провежда диагностика и лечение на други болестни нарушения при деца, асоциирани с хематологични отклонения или клинични прояви от страна на кръвотворните органи. Има разкрити Сектор за трансплантация на хематопоетични стволови клетки (ТХСК) и  Експертен център за коагулопатии и редки анемии (ЕЦКРА).

По настоящем тя е единствената специализирана клиника в страната, в която има възможност да се провежда цялостно и комплексно лечение на хематологични и онкологични заболявания при деца, включващо конвенционална и високодозова химиотерапия, оперативно лечение, лъчетерапия, ТХСК и мултидисциплинарно лечение на редки хематологични болести.

Медицинският екип на клиниката е висококвалифициран, непрекъснато усъвършенства своите знания чрез специализации в чужбина и участие в наши и международни научни форуми.

Диагностично-лечебната дейност в клиниката покрива напълно европейските стандарти по детска онкохематология и е включена в редица международни клинични проучвания, проекти и мрежи в областта на детските неопластични и редки хематологични болести – EuroNet Pediatric Hodgkin Lymphoma, European survey on Pyruvate Kinase deficiency, PRO-RBDD, ICET- A survey in Thalassaemia и др. През 2014 г. ЕЦКРА е приет в Европейската мрежа по хемофилия (EUHANET) със сертификат и статут на Център за комплексно лечение на хемофилия, а през 2016 г. – в Европейската референтна мрежа за редки хематологични болести (EuroBloodNet).