Акценти

Четвърта психиатрична клиника по детско-юношеска психиатрия извършва цялостната оценка на психичните и поведенческите разстройства, проявяващи се от възраст 0 до 18 год. възраст. Клиниката е специализирана в диагностиката и лечението на разстройства характерни за детско-юношеската възраст - умствена изостаналост, специфични разстройства в развитието (на речта, училищните умения, двигателната функция, смесени), генерализирани разстройства на развитието, хиперкинетични разстройства, разстройства на поведението, разстройства на социалното функциониране, елиминативни разстройства. Специализирана е още в диагностиката и лечението на разстройства с чест дебют в детско-юношеска възраст, които нямат възрастово специфични критерии: шизофрения, афективни разстройства, разстройства на хранителното поведение, злоупотреба с ПАВ.  Разстройства, чиито дебют се измества все по-рано във възрастов план – дисоциативни разстройства, личностови разстройства. Извършват се и допълнителни и специализирани услуги - експертна съдебно - психиатрична дейност.

В клиниката се използват стандартизирани инструменти за оценка на тежестта, проследяване и изход от протичането на дадено състояние. Инструментите се базират на клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота и други.

Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия и пр.  Клиниката е с добри традиции в съвместната работа с детски градини, училища, дневни центрове, центрове за резидентна грижа, социални служби и други звена, които работят в услуга на децата до 18 г. възраст.

Клиниката предоставя възможност за две форми на хоспитализация – Стационар (денонощен) и Дневен стационар. Пациентите се приемат в стационара с придружител. Видът, продължителността и условията на хоспитализацията при всеки пациент са строго индивидуални според нуждите и възможностите на детето или юношата, като лекуващият екип определя оптималния вариант на медицинска грижа. При приемане на деца и юноши в една от двете форми на хоспитализация / Дневен стационар и Денонощен стационар/ е задължително присъствието и съгласието на родител или друг законен настойник /предоставяне на официален документ за попечителство/. Родители, роднини и близки на семейството, както и други страни, участващи в отглеждането на детето и юношата, са задължителна активна част от диагностичния и терапевтичния процес.